Kunskapsbank

10 tips när du skriver ett VD-avtal

En verkställande direktör (VD) är vanligtvis den viktigaste medarbetaren på ett företag, eller i vart fall en av nyckelpersonerna. Av det skälet rekommenderar vi att man antingen tar fram ett VD-avtal i samråd med en jurist eller åtminstone låter en jurist granska avtalet innan det undertecknas. Vd:n sköter företagets löpande angelägenheter och har ofta mandat att fatta beslut som kan vara av stor betydelse för företagets framtid. Det är därför, för såväl Vd:n själv och arbetsgivaren, klokt att klart och tydligt reglera vilka villkor som gäller för Vd:ns arbete.

Tips och viktiga punkter i VD-avtalet

  1. Vd ska sköta den löpande förvaltningen. Om andra arbetsuppgifter än som följer av aktiebolagslagen ska ingå se till att de regleras i anställningsavtalet.
  2. Grundläggande delar i avtalet är, lön, tillträdesdag, semester, pension, försäkringar, ersättning för sjukdom.
  3. För situationer runt uppsägning och avslutande av anställning behöver man ha med skrivningar som reglerar det som rör uppsägning, uppsägningslön, avgångsvederlag och tvistlösning.
  4. Lagen om anställningsskydd (se 1 § 1 p.) och kollektivavtal gäller vanligtvis inte för arbetstagare i företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Här bör man tydliggöra vad som gäller och reglera detta i avtalet.
  5. Ta med villkor rörande lojalitet med konkurrensförbud i avtalet, vilket också bör äga giltighet en tid efter att anställningen upphört.
  6. Säkerställ att inte känslig information kommer utomstående till del genom att ha med en sekretessklausul i VD-avtalet, som också gäller efter det att anställningen upphört.
  7. Ta in en klausul i avtalet som ålägger VD:n att betala vite och/eller skadestånd till företaget om hen bryter mot avtalets bestämmelser. För att täcka vissa omständigheter kan det finnas med en ansvarsförsäkring som företaget tecknar.
  8. Incitamentsprogram, reglera tydligt vilka villkor som gäller för rätt till bonus.
  9. Det är viktigt att ansvaret och eventuella delegeringar av arbetsmiljöansvar regleras, vilket kan göras i en bilaga till avtalet.
  10. I anslutning till själva VD-avtalet är rekommendationen att också ta fram en VD-instruktion där arbets- och ansvarsfördelningen mellan VD, styrelsen och andra funktioner tydliggörs.

Vi hjälper med VD-avtal!

När man skriver ett anställningsavtal med en VD finns det en hel del viktiga aspekter att analysera. Om du behöver hjälp med att skriva ett VD avtal eller att granska ett sådant så kan vi hjälpa dig!

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?