Information om företagsrekonstruktion

2020-04-06

Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med inbetalningar av skatter, statlig lånegaranti vid nya banklån, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher.

Även om dessa åtgärder är välbehövliga kommer de för många företag inte att räcka till. För många av dessa bolag finns ytterligare ett alternativ, nämligen att ansöka om företagsrekonstruktion. Lagstiftningen om företagsrekonstruktioner är skräddarsydd för att ta hand om bolag som tillfälligt drabbas av svåra likviditetsproblem. Därför är reglerna särskilt väl anpassade för den situation som nu har uppstått.

Det är viktigt att för drabbade företag så snart som möjligt analysera situationen. För många kan det vara aktuellt att ansöka om företagsrekonstruktion och samtidigt använda sig av vissa åtgärder som föreslagits av regeringen. En företagsrekonstruktion innebär att företagets betalningar helt ställs in, även betalningar till skatteverket. Under en företagsrekonstruktion är företaget skyddat från konkurs och en rad räddningsåtgärder träder i kraft.

Vilka krav ställs för att beviljas rekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är inte möjlig för alla bolag. Först och främst skall verksamheten vara sund och livskraftig i grunden. Företaget ska normalt kunna generera lönsamhet. Företaget är skuldsatt eller riskerar att inom kort bli skuldsatt. Bolaget bör klara av att betala 25 procent av sina skulder inom 18 månader. Företaget bör inte ha färre än tio anställda eller omsätta mindre än tio miljoner kr om året.

Vilka är fördelarna med en företagsrekonstruktion?

1. Lönegarantin täcker lönekostnaderna: Via länsstyrelsen betalar staten ut löner till de anställda tre månader före och en månad efter rekonstruktionsbeslutet. Lönegarantin gäller även uppsägningslön om företaget måste säga upp personal. Även om ca hälften av de utbetalda lönegarantilönerna enligt reglerna ska återbetalas till staten kan denna skuld skrivas ned kraftigt genom ackord.

2. Skulder skrivs ned (ackord): Under rekonstruktionen kan företag få sina skulder nedskrivna med som mest 75 procent. För detta krävs att 75 procent av de röstande fordringsägarna säger ja till förslaget. Vid lägre nedskrivningar krävs en mindre majoritet.

3. Avtal skyddas: Under rekonstruktionen får inga avtal sägas upp med hänvisning till rekonstruktionen eller tidigare obetalda fakturor.

4. Företaget kan inte sättas i konkurs: Rekonstruktionen kan pågå i upp till ett år. Under den tid som rekonstruktionen pågår kan företaget inte sättas i konkurs. Det ger god tid att både överblicka konsekvenser och vidta åtgärder. Om företaget säger upp personal medan rekonstruktionen pågår täcker lönegarantin de anställdas uppsägningslön.

Vad kan ägare och ledning göra?

Om en företagsrekonstruktion beviljas utses en rekonstruktör som bl.a. har till uppgift att undersöka om det finns möjligheter för verksamheten att fortsätta samt att försöka träffa uppgörelse med företagets borgenärer. Det är viktigt att ägare och ledning är aktiva medan rekonstruktionen genomförs. Be om direktiv från rekonstruktören om vad som förväntas av dig som företagsledare.

I många fall kan företag klara att genomföra en rekonstruktion på mellan tre och sex månader. Håll anställda, leverantörer, kunder och andra berörda informerade under processen. Det underlättar både själva rekonstruktionen och den framtida verksamheten. Var inte rädd för att genomföra åtgärder.

Bör företaget ansöka om anstånd med skatte- och avgiftsinbetalningar?

Det förslag som regeringen nyligen presenterat innebär att företag hos Skatteverket kan ansöka om anstånd med inbetalningen av dels preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis (dock inte årsvis). Anståndet omfattar högst tre månaders skatteinbetalningar under tidsperioden januari–september 2020 och anståndet kan som längst gälla i ett år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 april 2020 men möjlighet till anstånd finns från 1 januari 2020.

De som har fått anstånd beviljat måste dels betala en kostnadsränta på (f.n.) 1,25 % och dels en särskild anståndsavgift på 0,3 % på beviljat anståndsbelopp per månad. Kostnaden för anståndet motsvarar en kreditkostnad om ca 6,6 % årlig ränta, vilket kan jämställas med en hög marknadsränta för blancolån. Riksdagen har dock begärt att regeringen ska se över den sammantagna räntenivån för anstånden. Regeringen kommer att återkomma till riksdagen med ett förslag.

Förslaget väckte frågor kring risken för att företagets styrelse och VD blir personligen ansvariga för företagets skatter och avgifter. Enligt lag måste nämligen företrädaren senast på förfallodagen för en skatteskuld ha vidtagit åtgärder för att avveckla företagets skulder.  Om företrädaren fortsätter driva företaget utan att vidta sådana åtgärder anses denne grovt oaktsam med följd att denne kan bli personligen återbetalningsskyldig för skatteskulden. Ansvaret gäller främst styrelseledamöter och VD. Även s.k. faktiska företrädare med bestämmande inflytande i företaget kan omfattas.

Skatteverket har den 26 mars 2020 publicerat ett ställningstagande där myndigheten meddelade att Skatteverket inte kommer att ansöka om företrädaransvar för de skatter och avgifter som omfattas av de nya reglerna om tillfälligt anstånd. Detta oavsett när ansökan har gjorts och anståndsbeslutet har fattats. Skatteverket menar att det visserligen inte finns några rättsliga hinder för att ansöka om företrädaransvar i de fall där anstånd sökts och beviljats före skattens ursprungliga förfallodag och där skatten eller avgiften kvarstår som obetald efter anståndstidens utgång. Skatteverket kommer dock i dessa situationer ändå inte använda företrädaransvaret som borgenärsåtgärd för att få betalt för de skatter som omfattas av de tillfälliga anstånden.

Skatteverkets ställningstagande innebär ett lugnande besked till företagare om att beviljat anstånd för obetalda skatteskulder, som troligen kan komma att öka, inte kommer att leda till ett personligt ansvar. Det är dock viktigt att notera att dessa regler är tillfälliga. När anståndet löper ut kommer Skatteverket att fortsätta tillämpa det normala regelverket för företrädansvar på förfallna skulder.

Sammanfattning

Regeringens förslag till företagare med åtgärder till följd av coronapandemin är dessvärre i många fall otillräckliga. En företagsrekonstruktion är en möjlighet för företag som har en i grunden lönsam verksamhet att få en nystart genom ett flertal räddningsåtgärder. Företagsrekonstruktion bör därför övervägas av de företag som fått allvarliga, men tillfälliga, ekonomiska problem som en följd av den pågående pandemin.

Frågor?

Kontakta Elison Wahlin Advokatbyrå för mer information. Inledande konsultation är kostnadsfri.

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?