Glöm inte att upprätta <br> kontrollbalansräkning!

Glöm inte att upprätta
kontrollbalansräkning!
9 april, 2020 Niclas Elison
In Nyheter

Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

9 april 2020

Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

De krisåtgärder som nu genomförs av regering och riksdag påverkar inte skyldigheten att löpande bokföra uppkomna skulder i bolaget. Möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt under tre redovisningsperioder är endast en likviditetslättnad, inte en skuldlättnad. Skatten ska alltså bokföras som en skuld på sedvanligt sätt.

Bestämmelserna om kontrollbalansräkning i 25 kap. 13-20a §§ aktiebolagslagen innebär att styrelsen vid befarad kapitalbrist (dvs. när det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet) är skyldig att genast upprätta en kontrollbalansräkning som ska granskas av revisor och sedan läggas fram på bolagsstämma. Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen ”snarast möjligt” kalla till bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska gå i likvidation.

Om styrelsen försummar dessa förpliktelser kan styrelseledamöterna ådra sig personligt betalningsansvar för de skulder i bolaget som uppkommer under den tid underlåtenheten består.

När konjunkturen nu kraftigt sjunker och många företag hamnar i ekonomisk kris är det mycket viktigt att styrelseledamöterna håller stenkoll på bolagets ekonomiska ställning. Det är viktigt att vara särskilt vaksam på att fordringar kan sakna värde till följd av motpartens betalningssvårigheter vilket kan innebära att fordringar kan behöva skrivas ned.

Tänk på följande:

  1. Släpa inte med bokföringen
  2. Ha månadsvisa uppföljningar av bolagets ekonomiska ställning. Dokumentera dessa uppföljningar och notera styrelsens överväganden kring värdet på osäkra tillgångsposter.
  3. Upprätta genast kontrollbalansräkning om kritisk kapitalbrist kan befaras.
  4. Konsultera vid behov redovisningskonsult, revisor eller advokat.


Frågor?

Vill du veta mer eller har du några frågor? Kontakta advokat Niclas Elison. Inledande konsultation är kostnadsfri.

 

okt27
Anhöriginvandring – hur gör man?
Anhöriginvandring – hur gör man?

Nyhet | 27 Oktober 2020

Vi reder ut turerna som måste till för att man som utlandssvensk ska kunna flytta till Sverige med sin partner eller barn som saknar svenskt medborgarskap.

apr09
Glöm inte att upprätta <br> kontrollbalansräkning!
Glöm inte att upprätta
kontrollbalansräkning!

Nyhet | 9 april 2020

De krisåtgärder som nu genomförs av regering och riksdag påverkar inte skyldigheten att löpande bokföra uppkomna skulder i bolaget. Möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt under tre redovisningsperioder är endast en likviditetslättnad…

mar26
Information om <br>företagsrekonstruktion
Information om
företagsrekonstruktion

Nyhet | 6 april 2020

Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med…