Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

11 november, 2020

Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

I en hemförsäkring ingår bl.a. rättsskyddsförsäkring som många gånger kan vara till stor hjälp för den som hamnar i en juridisk tvist. Av en ny hovrättsdom framgår hur viktigt det är att försäkringstagaren har vad som brukar kallas för ett obrutet försäkringsskydd för att kunna använda sig av rättsskyddet.

Om hemförsäkring och rättsskydd

När man tecknar en hemförsäkring ingår det flera viktiga moment som ger rätt till försäkringsersättning vid skadehändelser. En del i hemförsäkringen är det så kallade rättsskyddet som ger försäkringstagaren rätt till ersättning vid tvister av olika slag. Rättsskyddet täcker ofta stora delar av kostnader för ombud, sakkunniga och liknande.

För att kunna använda sig av rättsskyddet måste ett antal villkor vara uppfyllda, så som att en tvist ska ha uppstått. Villkoren skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag. Exempelvis kan vissa typer av tvister vara undantagna. I övrigt uppställts regelmässigt krav på att försäkringen gällde när händelsen som föranlett tvist inträffade och att försäkringsskyddet därefter varit obrutet.

Obrutet försäkringsskydd

Med obrutet försäkringsskydd menas att den försäkrade måste ha haft en försäkring som täcker den inträffade skadan hos samma eller olika försäkringsbolag i obruten följd, alltså utan avbrott, under viss tid.

I en nyligen avgjord hovrättsdom aktualiserades frågan om obrutet försäkringsskydd. Försäkringstagarna hade i målet köpt en fastighet. Senare hamnade de i tvist med säljarna om fel i fastigheten. De begärde att få använda sig av rättsskyddet i hemförsäkringen i tvisten. Försäkringsbolaget beviljade inte rättsskydd med hänvisning till att det fanns ett glapp i försäkringsskyddet på en dag. De hade därför inte haft ett obrutet försäkringsskydd på det sättet som krävdes enligt försäkringsvillkoren. Att försäkringsskydd saknats för en dag berodde på att tillträdesdagen tidigarelagts med en dag.

Försäkringstagarna stämde försäkringsbolaget. Både tingsrätten och hovrätten kom fram till att villkoret om obrutet försäkringsskydd gäller. Att försäkringsskydd saknats endast för en dag har enligt domstolarnas uppfattning ingen betydelse. Det ansågs inte heller vara oskäligt att tillämpa villkoret mot försäkringstagarna.

Slutsatser

Följden av glappet i försäkringsskyddet blev att försäkringstagarna inte kunde använda sig av rättsskyddet i hemförsäkringen. De har därför inte haft möjlighet att få hjälp med att finansiera kostnaderna för ombudet genom försäkringen. Med tanke på att rättsskyddet kan täcka såväl egna som motpartens kostnader i domstol utgör det ofta en viktig trygghet för den som väljer att driva en tvist i domstol.

Avgörandet visar alltså hur viktigt det är att säkerställa att det alltid finns en gällande hemförsäkring. Annars riskerar man att förlora rätten till försäkringsersättning.

Behöver du hjälp?

Kontakta Elison Wahlin Advokatbyrå för mer information. Inledande konsultation är kostnadsfri.

Nyhetsarkiv

Nu har vi startat en kunskapsbank!

Nu har vi startat en kunskapsbank!

Nu har vi startat en kunskapsbank på hemsidan så du kan fördjupa din förståelse i olika juridiska frågor och lära dig mer. Kunskapsbank med juridiska frågeställningar Inledningsvis är inriktningen familjerättsliga frågor och vårt mål är att successivt öka på med fler...

läs mer
Hävning av avtal om fastighetsförsäljning

Hävning av avtal om fastighetsförsäljning

Högsta domstolen har meddelat en viktig dom rörande hävning av ett köpeavtal rörande en fastighet. Hävning av köpeavtal I det aktuella köpeavtalet föreskrevs att köpebrev skulle upprättas när köparen hade betalat resterande del av köpeskillingen. Köparen skulle då...

läs mer
Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?

Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han...

läs mer
Nu söker vi en advokat och en biträdande jurist

Nu söker vi en advokat och en biträdande jurist

Har du passion för juridik och vill arbeta på en advokatbyrå som har högsta kvalitet som ledstjärna? Nu har du chansen! Till Elison Wahlin Advokatbyrå i Göteborg och Kungsbacka söker vi nu en advokat och en biträdande jurist. Få ett utvecklande arbete tillsammans med...

läs mer
Anhöriginvandring – hur gör man?

Anhöriginvandring – hur gör man?

Vill man flytta till Sverige på grund av att man har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige ska man ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Denna process kallas också för anhöriginvandring. Var ska man lämna in ansökan?...

läs mer
Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

De krisåtgärder som nu genomförs av regering och riksdag påverkar inte skyldigheten att löpande bokföra uppkomna skulder i bolaget. Möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt under tre redovisningsperioder är endast en likviditetslättnad, inte en skuldlättnad....

läs mer
Information om företagsrekonstruktion

Information om företagsrekonstruktion

Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med...

läs mer
Dold samäganderätt till fastighet förelåg

Dold samäganderätt till fastighet förelåg

Dold samäganderätt kallas det när två personer anses äga någonting gemensamt trots att den ena personen köpt egendomen själv. En av förutsättningarna är att parternas gemensamma vilja ska ha varit att egendomen ska samägas. I en dom behandlar hovrätten detta. Vid...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?