Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

2020-11-11

I en hemförsäkring ingår bl.a. rättsskyddsförsäkring som många gånger kan vara till stor hjälp för den som hamnar i en juridisk tvist. Av en ny hovrättsdom framgår hur viktigt det är att försäkringstagaren har vad som brukar kallas för ett obrutet försäkringsskydd för att kunna använda sig av rättsskyddet.

Om hemförsäkring och rättsskydd

När man tecknar en hemförsäkring ingår det flera viktiga moment som ger rätt till försäkringsersättning vid skadehändelser. En del i hemförsäkringen är det så kallade rättsskyddet som ger försäkringstagaren rätt till ersättning vid tvister av olika slag. Rättsskyddet täcker ofta stora delar av kostnader för ombud, sakkunniga och liknande.

För att kunna använda sig av rättsskyddet måste ett antal villkor vara uppfyllda, så som att en tvist ska ha uppstått. Villkoren skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag. Exempelvis kan vissa typer av tvister vara undantagna. I övrigt uppställts regelmässigt krav på att försäkringen gällde när händelsen som föranlett tvist inträffade och att försäkringsskyddet därefter varit obrutet.

Obrutet försäkringsskydd

Med obrutet försäkringsskydd menas att den försäkrade måste ha haft en försäkring som täcker den inträffade skadan hos samma eller olika försäkringsbolag i obruten följd, alltså utan avbrott, under viss tid.

I en nyligen avgjord hovrättsdom aktualiserades frågan om obrutet försäkringsskydd. Försäkringstagarna hade i målet köpt en fastighet. Senare hamnade de i tvist med säljarna om fel i fastigheten. De begärde att få använda sig av rättsskyddet i hemförsäkringen i tvisten. Försäkringsbolaget beviljade inte rättsskydd med hänvisning till att det fanns ett glapp i försäkringsskyddet på en dag. De hade därför inte haft ett obrutet försäkringsskydd på det sättet som krävdes enligt försäkringsvillkoren. Att försäkringsskydd saknats för en dag berodde på att tillträdesdagen tidigarelagts med en dag.

Försäkringstagarna stämde försäkringsbolaget. Både tingsrätten och hovrätten kom fram till att villkoret om obrutet försäkringsskydd gäller. Att försäkringsskydd saknats endast för en dag har enligt domstolarnas uppfattning ingen betydelse. Det ansågs inte heller vara oskäligt att tillämpa villkoret mot försäkringstagarna.

Slutsatser

Följden av glappet i försäkringsskyddet blev att försäkringstagarna inte kunde använda sig av rättsskyddet i hemförsäkringen. De har därför inte haft möjlighet att få hjälp med att finansiera kostnaderna för ombudet genom försäkringen. Med tanke på att rättsskyddet kan täcka såväl egna som motpartens kostnader i domstol utgör det ofta en viktig trygghet för den som väljer att driva en tvist i domstol.

Avgörandet visar alltså hur viktigt det är att säkerställa att det alltid finns en gällande hemförsäkring. Annars riskerar man att förlora rätten till försäkringsersättning.

Behöver du hjälp?

Kontakta Elison Wahlin Advokatbyrå för mer information. Inledande konsultation är kostnadsfri.

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?