Underhållsbidrag – Pappa fick betala högt standardtillägg trots sjukskrivning

12 februari, 2021

Underhållsbidrag – Pappa fick betala högt standardtillägg trots sjukskrivning

Föräldrar har ett ansvar för barnets försörjning och ska bidra utifrån vardera förälders förmåga. Barn som bor mest med den ena föräldern har rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern.

Vid bestämmande av underhållsbidrag är utgångpunkten att ett barn har behov av att få sin grundförsörjning tillgodosedd såsom mat, kläder och fritidskostnader. Om föräldrarnas ekonomi motiverar det har barnet därutöver rätt till en högre levnadsstandard och den delen av underhållsbidraget utgörs av standardtillägg. Tillägget syftar till att höja barnets allmänna standard för att barnets och föräldrarnas ekonomiska standard ska motsvara varandras.

Ny dom i hovrätten rörande underhållsbidrag

Göta hovrätt har i en dom från den 23 december 2020 prövat om det faktum att den underhållsskyldige pappan varit sjukskriven under en längre period skulle inverka på bedömningen av standardtilläggets storlek. Hovrätten kom fram till att pappans nettoinkomst inte ändrats i någon väsentlig omfattning och att han nu var åter i arbete. Hovrätten ansåg att pappan utifrån en långsiktig ekonomisk prognos torde ha möjlighet att utge standardtillägg under flertal år framöver. Vidare ansågs barnen ha behov av standardtillägg och med ökande ålder kunna tillgodogöra sig tillägget.

Hovrätten beslutade att barnen i det aktuella målet, utöver sina basbehov som inkluderade dyrare fritidsintressen, ska ha rätt till ett standardtillägg vardera om 750 kr per månad fram till 13 års ålder och därefter ett tillägg om 1 250 kr per månad. Totalt uppgick underhållsbidraget, från 13 års ålder, till 4 781 kr per månad för det ena barnet och 3 099 kr för det andra barnet.

Slutsatser av domen

Domen tydliggör behovet av att göra en beräkning av underhållsbidraget utifrån vardera barns behov och föräldrarnas förmåga. Många barn har rätt till ett betydligt högre underhållsbidrag än det belopp som utbetalas som underhållsstöd genom Försäkringskassan. Tyvärr utgår många föräldrar från att det schablonbelopp som gäller för underhållsstöd också ska användas för att bestämma ett barns rätt till underhållsbidrag.

Föräldrar kan ta hjälp av Försäkringskassan för att göra en rättvisande beräkning av underhållsbidraget och skriva ett avtal men då krävs det att föräldrarna kommer överens. Om så inte är möjligt kan du vända till dig en erfaren jurist för att göra en beräkning av ditt barns rätt till underhållsbidrag och därefter ta hjälp av tingsrätten.

Frågor?

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Mer om familjerätt Göteborg.

Kontakta Elison Wahlin Advokatbyrå för mer information.
Inledande konsultation är kostnadsfri.

Nyhetsarkiv

Nu har vi startat en kunskapsbank!

Nu har vi startat en kunskapsbank!

Nu har vi startat en kunskapsbank på hemsidan så du kan fördjupa din förståelse i olika juridiska frågor och lära dig mer. Kunskapsbank med juridiska frågeställningar Inledningsvis är inriktningen familjerättsliga frågor och vårt mål är att successivt öka på med fler...

läs mer
Hävning av avtal om fastighetsförsäljning

Hävning av avtal om fastighetsförsäljning

Högsta domstolen har meddelat en viktig dom rörande hävning av ett köpeavtal rörande en fastighet. Hävning av köpeavtal I det aktuella köpeavtalet föreskrevs att köpebrev skulle upprättas när köparen hade betalat resterande del av köpeskillingen. Köparen skulle då...

läs mer
Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?

Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han...

läs mer
Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

I en hemförsäkring ingår bl.a. rättsskyddsförsäkring som många gånger kan vara till stor hjälp för den som hamnar i en juridisk tvist. Av en ny hovrättsdom framgår hur viktigt det är att försäkringstagaren har vad som brukar kallas för ett obrutet försäkringsskydd för...

läs mer
Nu söker vi en advokat och en biträdande jurist

Nu söker vi en advokat och en biträdande jurist

Har du passion för juridik och vill arbeta på en advokatbyrå som har högsta kvalitet som ledstjärna? Nu har du chansen! Till Elison Wahlin Advokatbyrå i Göteborg och Kungsbacka söker vi nu en advokat och en biträdande jurist. Få ett utvecklande arbete tillsammans med...

läs mer
Anhöriginvandring – hur gör man?

Anhöriginvandring – hur gör man?

Vill man flytta till Sverige på grund av att man har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige ska man ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Denna process kallas också för anhöriginvandring. Var ska man lämna in ansökan?...

läs mer
Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

De krisåtgärder som nu genomförs av regering och riksdag påverkar inte skyldigheten att löpande bokföra uppkomna skulder i bolaget. Möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt under tre redovisningsperioder är endast en likviditetslättnad, inte en skuldlättnad....

läs mer
Information om företagsrekonstruktion

Information om företagsrekonstruktion

Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?