Underhållsbidrag – Pappa fick betala högt standardtillägg trots sjukskrivning

12 februari, 2021

Underhållsbidrag – Pappa fick betala högt standardtillägg trots sjukskrivning

Föräldrar har ett ansvar för barnets försörjning och ska bidra utifrån vardera förälders förmåga. Barn som bor mest med den ena föräldern har rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern.

Vid bestämmande av underhållsbidrag är utgångpunkten att ett barn har behov av att få sin grundförsörjning tillgodosedd såsom mat, kläder och fritidskostnader. Om föräldrarnas ekonomi motiverar det har barnet därutöver rätt till en högre levnadsstandard och den delen av underhållsbidraget utgörs av standardtillägg. Tillägget syftar till att höja barnets allmänna standard för att barnets och föräldrarnas ekonomiska standard ska motsvara varandras.

Ny dom i hovrätten rörande underhållsbidrag

Göta hovrätt har i en dom från den 23 december 2020 prövat om det faktum att den underhållsskyldige pappan varit sjukskriven under en längre period skulle inverka på bedömningen av standardtilläggets storlek. Hovrätten kom fram till att pappans nettoinkomst inte ändrats i någon väsentlig omfattning och att han nu var åter i arbete. Hovrätten ansåg att pappan utifrån en långsiktig ekonomisk prognos torde ha möjlighet att utge standardtillägg under flertal år framöver. Vidare ansågs barnen ha behov av standardtillägg och med ökande ålder kunna tillgodogöra sig tillägget.

Hovrätten beslutade att barnen i det aktuella målet, utöver sina basbehov som inkluderade dyrare fritidsintressen, ska ha rätt till ett standardtillägg vardera om 750 kr per månad fram till 13 års ålder och därefter ett tillägg om 1 250 kr per månad. Totalt uppgick underhållsbidraget, från 13 års ålder, till 4 781 kr per månad för det ena barnet och 3 099 kr för det andra barnet.

Slutsatser av domen

Domen tydliggör behovet av att göra en beräkning av underhållsbidraget utifrån vardera barns behov och föräldrarnas förmåga. Många barn har rätt till ett betydligt högre underhållsbidrag än det belopp som utbetalas som underhållsstöd genom Försäkringskassan. Tyvärr utgår många föräldrar från att det schablonbelopp som gäller för underhållsstöd också ska användas för att bestämma ett barns rätt till underhållsbidrag.

Föräldrar kan ta hjälp av Försäkringskassan för att göra en rättvisande beräkning av underhållsbidraget och skriva ett avtal men då krävs det att föräldrarna kommer överens. Om så inte är möjligt kan du vända till dig en erfaren jurist för att göra en beräkning av ditt barns rätt till underhållsbidrag och därefter ta hjälp av tingsrätten.

Frågor?

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Mer om familjerätt Göteborg.

Kontakta Elison Wahlin Advokatbyrå för mer information.
Inledande konsultation är kostnadsfri.

Nyhetsarkiv

Dold samäganderätt till fastighet förelåg

Dold samäganderätt till fastighet förelåg

Dold samäganderätt kallas det när två personer anses äga någonting gemensamt trots att den ena personen köpt egendomen själv. En av förutsättningarna är att parternas gemensamma vilja ska ha varit att egendomen ska samägas. I en dom behandlar hovrätten detta. Vid...

läs mer
Byggbolag står risken för att ROT-avdrag inte beviljas

Byggbolag står risken för att ROT-avdrag inte beviljas

En konsument kan inte krävas på ersättning av näringsidkaren för uteblivet ROT-avdrag om det inte framgår av avtalet. Det är slutsatsen av en dom som meddelats av Svea hovrätt efter att ett bolag stämt en konsument när ROT-avdrag inte beviljades av Skatteverket....

läs mer

Kan vi hjälpa dig?