Exsambo fick betala miljonskadestånd för att hon saboterat vid försäljning av fastighet samt utestängt den andra ägaren från fastigheten

2021-03-02
Göteborgs tingsrätt har i en dom från den 8 februari 2021 avgjort en tvist mellan två tidigare sambor som gällde försäljning av deras fastighet.

Kvinnan och mannen köpte år 2003 en fastighet som hälftenägare. Samborna separerade år 2007 i ovänskap, varvid kvinnan flyttade och bosatte sig på den aktuella fastigheten. Mannen sålde år 2012 sin del av fastigheten till ett bolag. Mannen och därefter bolaget som köpte fastighetsandelen utestängdes från fastigheten efter det att kvinnan flyttat in i fastigheten. En god man förordnades av tingsrätten den 6 december 2018, mot kvinnans bestridande, för att ombesörja att fastigheten bjöds ut till försäljning på offentlig auktion.
Inför auktionen lämnade kvinnan felaktiga uppgifter om att delar av fastigheten var uthyrd till bostadshyresgäster med besittningsskydd. Kvinnan hade dock inte haft den andra delägarens samtycke till uthyrningen och tingsrätten bedömde att hyresavtalen därmed inte var giltiga mot någon annan än kvinnan. Därtill hade kvinnan, enligt tingsrätten, agerat på sådant sätt att tänkbara spekulanter inte fick möjlighet att undersöka fastigheten inför auktionen. Fastigheten köptes slutligen av ett bolag, vars styrelse består av kvinnan, till ett pris betydligt lägre än marknadsvärdet.

Tingsrättens dömer till skadestånd

Tingsrätten ansåg att kvinnan ska betala skadestånd motsvarande hälften av skillnaden mellan det faktiska försäljningspriset och det uppskattade försäljningspris som fastigheten skulle haft utan hyresgäster och med möjlighet för spekulanter att undersöka fastigheten. Totalt har kvinnan att betala 2 985 000 kr i kompensation för det låga försäljningspriset plus dröjsmålsränta.

Vidare ansåg tingsrätten att kvinnan ska ersätta den andra delägaren för hälften av fastighetens avkastning under 11,5 års tid. Avkastningen beräknades på en uppskattning av värdet kvinnan haft av att bo i fastigheten samt kvinnans inkomster från tillfälliga hyresgäster under den aktuella tidsperioden. Totalt har kvinnan att betala 713 000 kr i avkastning plus dröjsmålsräntor. Kvinnan har utöver skadeståndet att betala motpartens rättegångskostnader om 1 401 250 kr. Domen har överklagats av kvinnan.

Slutsatser av tingsrättens dom

En delägare till en fastighet som bjuds ut till offentlig auktion kan riskera att få betala skadestånd till den andra delägaren om han eller hon lämnar felaktiga upplysningar eller försvårar möjliga spekulanters undersökning av fastigheten och det i sin tur påverkar försäljningspriset negativt.

Därtill framgår vikten av att upprätta bodelningsavtal samt eventuella samägaravtal vid separation mellan sambor som är tydliga och heltäckande.

Frågor?

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Mer om fastighetsrätt & familjerätt Göteborg.

Kontakta Elison Wahlin Advokatbyrå för mer information.
Inledande konsultation är kostnadsfri.

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?