Exsambo fick betala miljonskadestånd för att hon saboterat vid försäljning av fastighet samt utestängt den andra ägaren från fastigheten

2021-03-02

Exsambo fick betala miljonskadestånd för att hon saboterat vid försäljning av fastighet samt utestängt den andra ägaren från fastigheten

Göteborgs tingsrätt har i en dom från den 8 februari 2021 avgjort en tvist mellan två tidigare sambor som gällde försäljning av deras fastighet.

Kvinnan och mannen köpte år 2003 en fastighet som hälftenägare. Samborna separerade år 2007 i ovänskap, varvid kvinnan flyttade och bosatte sig på den aktuella fastigheten. Mannen sålde år 2012 sin del av fastigheten till ett bolag. Mannen och därefter bolaget som köpte fastighetsandelen utestängdes från fastigheten efter det att kvinnan flyttat in i fastigheten. En god man förordnades av tingsrätten den 6 december 2018, mot kvinnans bestridande, för att ombesörja att fastigheten bjöds ut till försäljning på offentlig auktion.
Inför auktionen lämnade kvinnan felaktiga uppgifter om att delar av fastigheten var uthyrd till bostadshyresgäster med besittningsskydd. Kvinnan hade dock inte haft den andra delägarens samtycke till uthyrningen och tingsrätten bedömde att hyresavtalen därmed inte var giltiga mot någon annan än kvinnan. Därtill hade kvinnan, enligt tingsrätten, agerat på sådant sätt att tänkbara spekulanter inte fick möjlighet att undersöka fastigheten inför auktionen. Fastigheten köptes slutligen av ett bolag, vars styrelse består av kvinnan, till ett pris betydligt lägre än marknadsvärdet.

Tingsrättens dömer till skadestånd

Tingsrätten ansåg att kvinnan ska betala skadestånd motsvarande hälften av skillnaden mellan det faktiska försäljningspriset och det uppskattade försäljningspris som fastigheten skulle haft utan hyresgäster och med möjlighet för spekulanter att undersöka fastigheten. Totalt har kvinnan att betala 2 985 000 kr i kompensation för det låga försäljningspriset plus dröjsmålsränta.

Vidare ansåg tingsrätten att kvinnan ska ersätta den andra delägaren för hälften av fastighetens avkastning under 11,5 års tid. Avkastningen beräknades på en uppskattning av värdet kvinnan haft av att bo i fastigheten samt kvinnans inkomster från tillfälliga hyresgäster under den aktuella tidsperioden. Totalt har kvinnan att betala 713 000 kr i avkastning plus dröjsmålsräntor. Kvinnan har utöver skadeståndet att betala motpartens rättegångskostnader om 1 401 250 kr. Domen har överklagats av kvinnan.

Slutsatser av tingsrättens dom

En delägare till en fastighet som bjuds ut till offentlig auktion kan riskera att få betala skadestånd till den andra delägaren om han eller hon lämnar felaktiga upplysningar eller försvårar möjliga spekulanters undersökning av fastigheten och det i sin tur påverkar försäljningspriset negativt.

Därtill framgår vikten av att upprätta bodelningsavtal samt eventuella samägaravtal vid separation mellan sambor som är tydliga och heltäckande.

Frågor?

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Mer om fastighetsrätt & familjerätt Göteborg.

Kontakta Elison Wahlin Advokatbyrå för mer information.
Inledande konsultation är kostnadsfri.

Nyhetsarkiv

Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?

Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han...

läs mer
Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

I en hemförsäkring ingår bl.a. rättsskyddsförsäkring som många gånger kan vara till stor hjälp för den som hamnar i en juridisk tvist. Av en ny hovrättsdom framgår hur viktigt det är att försäkringstagaren har vad som brukar kallas för ett obrutet försäkringsskydd för...

läs mer
Nu söker vi en advokat och en biträdande jurist

Nu söker vi en advokat och en biträdande jurist

Har du passion för juridik och vill arbeta på en advokatbyrå som har högsta kvalitet som ledstjärna? Nu har du chansen! Till Elison Wahlin Advokatbyrå i Göteborg och Kungsbacka söker vi nu en advokat och en biträdande jurist. Få ett utvecklande arbete tillsammans med...

läs mer
Anhöriginvandring – hur gör man?

Anhöriginvandring – hur gör man?

Vill man flytta till Sverige på grund av att man har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige ska man ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Denna process kallas också för anhöriginvandring. Var ska man lämna in ansökan?...

läs mer
Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

De krisåtgärder som nu genomförs av regering och riksdag påverkar inte skyldigheten att löpande bokföra uppkomna skulder i bolaget. Möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt under tre redovisningsperioder är endast en likviditetslättnad, inte en skuldlättnad....

läs mer
Information om företagsrekonstruktion

Information om företagsrekonstruktion

Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med...

läs mer
Dold samäganderätt till fastighet förelåg

Dold samäganderätt till fastighet förelåg

Dold samäganderätt kallas det när två personer anses äga någonting gemensamt trots att den ena personen köpt egendomen själv. En av förutsättningarna är att parternas gemensamma vilja ska ha varit att egendomen ska samägas. I en dom behandlar hovrätten detta. Vid...

läs mer
Byggbolag står risken för att ROT-avdrag inte beviljas

Byggbolag står risken för att ROT-avdrag inte beviljas

En konsument kan inte krävas på ersättning av näringsidkaren för uteblivet ROT-avdrag om det inte framgår av avtalet. Det är slutsatsen av en dom som meddelats av Svea hovrätt efter att ett bolag stämt en konsument när ROT-avdrag inte beviljades av Skatteverket....

läs mer

Kan vi hjälpa dig?