Ny generation bunden av föräldrarnas hembudsklausul

2021-03-11
Svea hovrätt har i en dom från den 26 oktober 2020 prövat om en gåvomottagare är bunden av en hembudsklausul som uppställts mot gåvogivaren när denne i ett tidigare skede fått fastighetsandelen i gåva.

Bakgrunden till tvisten var att en pappa gav en fastighet i Värmdö kommun som gåva till sina tre döttrar. I gåvobrevet fanns en hembudsklausul med innehållet att del av fastigheten inte får säljas utan att hembudsskyldighet till övriga delägare eller deras lagliga arvingar har iakttagits. Pappan ville genom hembudsklausulen söka behålla fastigheten inom släkten genom att ge övriga delägare eller deras arvingar en möjlighet att köpa fastighetsandelen innan den såldes till en utomstående person.

Bunden av hembudsklausulen?

Parterna i målet är barnbarn till den ursprungliga gåvogivaren och de har fått sin fastighetsandel genom arv eller gåva från de ursprungliga gåvomottagarna. Käranden i målet har fått sin fastighetsandel i gåva av sin mamma. I gåvobrevet från mamman till käranden finns ingen motsvarande hembudsklausul intagen. Tvisten som uppstod mellan käranden och övriga delägare av fastigheten var om käranden är bunden av den ursprungliga hembudsklausulen som tagits in i det gåvobrev varigenom kärandens mamma blev delägare till fastigheten. Två av delägarna medgav att käranden inte var bunden av hembudsklausulen medan den tredje delägaren ansåg det motsatta.

Fanns prejudicerande fall att åberopa?

Käranden åberopade ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2017 s. 289, till stöd för att hon inte skulle anses bunden av hembudsklausulen. Högsta domstolen kom i nämnda mål fram till att köparen av en fastighetsandel inte blev bunden av ett villkor, som föreskrivits i samband med att säljaren tidigare fått fastighetsandelen i gåva, med innebörden att fastigheten inte fick bjudas ut till försäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Köparen ansågs sammanfattningsvis inte bunden av villkoret som säljaren varit bunden av.

Hovrättens bedömning

Svea hovrätt ansåg att den princip som Högsta domstolen ställt upp i rättsfallet NJA 2017 s. 289 inte utan vidare kan tillämpas vid förvärv genom gåva eller arv, detta då det finns anledning att skilja ett förvärv genom gåva eller arv från ett förvärv genom köp. Hovrätten ansåg att det i detta fall i stället fanns starka skäl att respektera den ursprungliga gåvogivarens vilja att behålla fastigheten inom släkten.
Vidare ansåg hovrätten att käranden inte är tvingad till ett fortsatt samägande då hon har möjligheten att sälja sin fastighetsandel till en utomstående, om ingen av de andra delägarna vill köpa hennes fastighetsandel. Sammantaget kom hovrätten fram till att käranden är bunden av hembudsklausulen i det ursprungliga gåvobrevet och därigenom har en skyldighet att vid en försäljning först hembjuda andelen till övriga delägare.

Slutsats

Det är viktigt att gåvogivare noggrant utformar villkor såsom hembudsklausuler då villkoren kan bli gällande i flera generationsled.

Frågor?

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Mer om arvsrätt, fastighetsrätt & familjerätt Göteborg.

Kontakta Elison Wahlin Advokatbyrå för mer information.
Inledande konsultation är kostnadsfri.

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?