Bröstarvinge kunde inte bevisa fordring, tvingas betala tillbaka miljonbelopp till mammans dödsbo

2021-03-25

Hovrätten för Västra Sverige har i en dom från den 23 februari 2021 avgjort en tvist mellan tre syskon avseende laglottskränkning då det ena syskonet över tid fått flertal gåvor av högt värde samt penningutbetalningar av den avlidne mamman. Tvisten omfattar även en påstådd fordran mellan det syskon som mottagit gåvorna och dödsboet.

Bakgrund – tvist om tillgångar i dödsbo

En kvinna född 1934 avled den 7 januari 2017 och efterlämnade som dödsbodelägare tre söner (nedan kallade A, B och C). Nettobehållningen i dödsboet uppgår enligt bouppteckningen till 280 549 kr.

Göteborgs tingsrätt

A och B yrkade att tingsrätten skulle förpliktiga C att betala drygt 1,7 miljoner kr till dödsboet då C dels gjort en olovlig överföring till sig själv om 140 000 kr efter att deras mor avlidit dels att C lånat pengar av deras mor, genom penningöverföringar eller betalningar, medan hon var i livet.

A och B krävde samtidigt att ett antal påstådda gåvor däribland en bil, en bostadsrätt och en fastighet skulle återbäras till dödsboet till den del gåvorna kränkte deras respektive laglott.

C för sin del vitsordade att merparten av de påstådda penningöverföringar eller betalningar har skett. C menade dock att det varit återbetalningar av ett penningbelopp om 950 000 kr som han anförtrodde modern år 1999 tillsammans med gåvor från modern då modern velat gynna honom. C medgav att han skulle återbetala 140 000 kr som han överfört efter att modern avled.

Tingsrätten ifrågasatte om det är rimligt att man vid förmögenhetsöverföringar i form av gåvor inom en familj eller i andra närmare relationer ska behöva säkra bevisning för att visa att gåvorna inte är lån som senare kan komma att krävas tillbaka. Tingsrätten ansåg därav att A och B har bevisbördan för påståendet om att C lånat pengar av deras mor. Tingsrätten ansåg inte att A och B styrkt att deras mors penningöverföringar och betalningar till C var penninglån. Det C anfört om att han anförtrott modern 950 000 kr år 1999 saknade enligt tingsrätten helt betydelse. Tingsrätten ansåg dock att ett flertal gåvor skulle återbäras till dödsboet, däribland penningmedel om 98 200 kr som modern överfört till C då hon var i livets slutskede, då de inneburit en kränkning av A:s och B:s laglott.

Sammantaget fastställde tingsrätten att C skulle återbära ett flertal gåvor till dödsboet, däribland en bil, en traktor, en bostadsrätt och dess hyresavkastning, en fastighet och 98 200 kr, till den del gåvorna kränkt A:s och B:s respektive laglott. Därtill skulle C återbära 140 000 kr till dödsboet, vilket han tidigare medgivit. A och B överklagade tingsrättens dom till hovrätten.

Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten gjorde en helt annan bedömning av innebörden av den påstådda fordran som enligt C uppkommit då han anförtrodde modern 950 000 kr år 1999. Hovrätten menade att C som förstahandsgrund gjort gällande att han år 1999 anförtrodde modern de nämnda cirka 950 000 kronorna och att hon därefter återbetalade medlen samt stöttade honom ekonomiskt.

C har alltså gjort gällande att överföringarna till honom från modern till allra största del svarade mot en fordring som han hade hos modern. Det innebär, enligt hovrätten, att hans invändning ska prövas på samma sätt som om han själv hade väckt talan om betalning för den uppgivna fordringen. C har därav bevisbördan för sitt påstående om sin äganderätt till penningmedlen.

Hovrätten anser att C inte styrkt några omständigheter som grundar en fordran på dödsboet. Eftersom överföringarna från modern till C skett utan rättsgrund har dödsboet rätt att återkräva medlen. Sammantaget förpliktigades C att betala ytterligare 950 000 kronor till dödsboet, utöver de 140 000 kr som C medgav att betala vid tingsrätten. Hovrätten ansåg vidare att tingsrätten gjort en korrekt bedömning av de gåvor som inneburit en kränkning av A:s och B.s laglott och tingsrättens dom fastställdes i den delen.

Slutsats – kunskap om arvstvist och arvsrättsliga frågor

Rättsfallet tydliggör behovet av att ha rätt kunskap om arvsrättsliga frågor såsom vad som gäller vid gåvor till bröstarvingar och bröstarvingars rätt till laglott. Er erfaren jurist kan hjälpa till att klargöra vad som gäller och också upprätta gåvobrev, skuldebrev och testamenten, till undvikande av uppslitande och kostsamma arvstvister.

Frågor?

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Mer om arvsrätt!

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Nyhetsarkiv

Stort grattis till våra två nya advokater!

Stort grattis till våra två nya advokater!

Vi kan stolt berätta att Adelina Alija och Cornelia Sundberg idag antagits som ledamöter av Sveriges Advokatsamfund och har därmed rätt att kalla sig advokat. Formuleringen av Sveriges Advokatsamfund stämmer väl in på Adelina och Cornelia, bra jobbat! "Det ställs höga...

läs mer
Vi välkomnar två nya biträdande jurister

Vi välkomnar två nya biträdande jurister

Varmt välkomna Marcus Norlin och Alexander Nuija! Vi ser framemot att få jobba tillsammans med målet att erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning till såväl företag som privatpersoner. Bekanta dig med våra nya medarbetare:Profil Marcus NorlinProfil Alexander Nuija...

läs mer
Vi ger juridisk rådgivning vid arvstvister

Vi ger juridisk rådgivning vid arvstvister

På Elison Wahlin Advokatbyrå har vi mångårig erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och att lösa arvstvister. Arvstvister ofta uppslitande med risk för skadade relationer i en tid av sorg. Det är därför viktigt att agera för att undvika en arvstvist. Ofta...

läs mer
Ny generation bunden av föräldrarnas hembudsklausul

Ny generation bunden av föräldrarnas hembudsklausul

Svea hovrätt har i en dom från den 26 oktober 2020 prövat om en gåvomottagare är bunden av en hembudsklausul som uppställts mot gåvogivaren när denne i ett tidigare skede fått fastighetsandelen i gåva. Bakgrunden till tvisten var att en pappa gav en fastighet i Värmdö...

läs mer
Nu har vi startat en kunskapsbank!

Nu har vi startat en kunskapsbank!

Nu har vi startat en kunskapsbank på hemsidan så du kan fördjupa din förståelse i olika juridiska frågor och lära dig mer. Kunskapsbank med juridiska frågeställningar Inledningsvis är inriktningen familjerättsliga frågor och vårt mål är att successivt öka på med fler...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?