Bröstarvinge kunde inte bevisa fordring, tvingas betala tillbaka miljonbelopp till mammans dödsbo

2021-03-25

Bröstarvinge kunde inte bevisa fordring, tvingas betala tillbaka miljonbelopp till mammans dödsbo

Hovrätten för Västra Sverige har i en dom från den 23 februari 2021 avgjort en tvist mellan tre syskon avseende laglottskränkning då det ena syskonet över tid fått flertal gåvor av högt värde samt penningutbetalningar av den avlidne mamman. Tvisten omfattar även en påstådd fordran mellan det syskon som mottagit gåvorna och dödsboet.

Bakgrund – tvist om tillgångar i dödsbo

En kvinna född 1934 avled den 7 januari 2017 och efterlämnade som dödsbodelägare tre söner (nedan kallade A, B och C). Nettobehållningen i dödsboet uppgår enligt bouppteckningen till 280 549 kr.

Göteborgs tingsrätt

A och B yrkade att tingsrätten skulle förpliktiga C att betala drygt 1,7 miljoner kr till dödsboet då C dels gjort en olovlig överföring till sig själv om 140 000 kr efter att deras mor avlidit dels att C lånat pengar av deras mor, genom penningöverföringar eller betalningar, medan hon var i livet.

A och B krävde samtidigt att ett antal påstådda gåvor däribland en bil, en bostadsrätt och en fastighet skulle återbäras till dödsboet till den del gåvorna kränkte deras respektive laglott.

C för sin del vitsordade att merparten av de påstådda penningöverföringar eller betalningar har skett. C menade dock att det varit återbetalningar av ett penningbelopp om 950 000 kr som han anförtrodde modern år 1999 tillsammans med gåvor från modern då modern velat gynna honom. C medgav att han skulle återbetala 140 000 kr som han överfört efter att modern avled.

Tingsrätten ifrågasatte om det är rimligt att man vid förmögenhetsöverföringar i form av gåvor inom en familj eller i andra närmare relationer ska behöva säkra bevisning för att visa att gåvorna inte är lån som senare kan komma att krävas tillbaka. Tingsrätten ansåg därav att A och B har bevisbördan för påståendet om att C lånat pengar av deras mor. Tingsrätten ansåg inte att A och B styrkt att deras mors penningöverföringar och betalningar till C var penninglån. Det C anfört om att han anförtrott modern 950 000 kr år 1999 saknade enligt tingsrätten helt betydelse. Tingsrätten ansåg dock att ett flertal gåvor skulle återbäras till dödsboet, däribland penningmedel om 98 200 kr som modern överfört till C då hon var i livets slutskede, då de inneburit en kränkning av A:s och B:s laglott.

Sammantaget fastställde tingsrätten att C skulle återbära ett flertal gåvor till dödsboet, däribland en bil, en traktor, en bostadsrätt och dess hyresavkastning, en fastighet och 98 200 kr, till den del gåvorna kränkt A:s och B:s respektive laglott. Därtill skulle C återbära 140 000 kr till dödsboet, vilket han tidigare medgivit. A och B överklagade tingsrättens dom till hovrätten.

Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten gjorde en helt annan bedömning av innebörden av den påstådda fordran som enligt C uppkommit då han anförtrodde modern 950 000 kr år 1999. Hovrätten menade att C som förstahandsgrund gjort gällande att han år 1999 anförtrodde modern de nämnda cirka 950 000 kronorna och att hon därefter återbetalade medlen samt stöttade honom ekonomiskt.

C har alltså gjort gällande att överföringarna till honom från modern till allra största del svarade mot en fordring som han hade hos modern. Det innebär, enligt hovrätten, att hans invändning ska prövas på samma sätt som om han själv hade väckt talan om betalning för den uppgivna fordringen. C har därav bevisbördan för sitt påstående om sin äganderätt till penningmedlen.

Hovrätten anser att C inte styrkt några omständigheter som grundar en fordran på dödsboet. Eftersom överföringarna från modern till C skett utan rättsgrund har dödsboet rätt att återkräva medlen. Sammantaget förpliktigades C att betala ytterligare 950 000 kronor till dödsboet, utöver de 140 000 kr som C medgav att betala vid tingsrätten. Hovrätten ansåg vidare att tingsrätten gjort en korrekt bedömning av de gåvor som inneburit en kränkning av A:s och B.s laglott och tingsrättens dom fastställdes i den delen.

Slutsats – kunskap om arvstvist och arvsrättsliga frågor

Rättsfallet tydliggör behovet av att ha rätt kunskap om arvsrättsliga frågor såsom vad som gäller vid gåvor till bröstarvingar och bröstarvingars rätt till laglott. Er erfaren jurist kan hjälpa till att klargöra vad som gäller och också upprätta gåvobrev, skuldebrev och testamenten, till undvikande av uppslitande och kostsamma arvstvister.

Frågor?

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Mer om arvsrätt!

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Nyhetsarkiv

Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?

Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han...

läs mer
Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

I en hemförsäkring ingår bl.a. rättsskyddsförsäkring som många gånger kan vara till stor hjälp för den som hamnar i en juridisk tvist. Av en ny hovrättsdom framgår hur viktigt det är att försäkringstagaren har vad som brukar kallas för ett obrutet försäkringsskydd för...

läs mer
Nu söker vi en advokat och en biträdande jurist

Nu söker vi en advokat och en biträdande jurist

Har du passion för juridik och vill arbeta på en advokatbyrå som har högsta kvalitet som ledstjärna? Nu har du chansen! Till Elison Wahlin Advokatbyrå i Göteborg och Kungsbacka söker vi nu en advokat och en biträdande jurist. Få ett utvecklande arbete tillsammans med...

läs mer
Anhöriginvandring – hur gör man?

Anhöriginvandring – hur gör man?

Vill man flytta till Sverige på grund av att man har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige ska man ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Denna process kallas också för anhöriginvandring. Var ska man lämna in ansökan?...

läs mer
Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

De krisåtgärder som nu genomförs av regering och riksdag påverkar inte skyldigheten att löpande bokföra uppkomna skulder i bolaget. Möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt under tre redovisningsperioder är endast en likviditetslättnad, inte en skuldlättnad....

läs mer
Information om företagsrekonstruktion

Information om företagsrekonstruktion

Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med...

läs mer
Dold samäganderätt till fastighet förelåg

Dold samäganderätt till fastighet förelåg

Dold samäganderätt kallas det när två personer anses äga någonting gemensamt trots att den ena personen köpt egendomen själv. En av förutsättningarna är att parternas gemensamma vilja ska ha varit att egendomen ska samägas. I en dom behandlar hovrätten detta. Vid...

läs mer
Byggbolag står risken för att ROT-avdrag inte beviljas

Byggbolag står risken för att ROT-avdrag inte beviljas

En konsument kan inte krävas på ersättning av näringsidkaren för uteblivet ROT-avdrag om det inte framgår av avtalet. Det är slutsatsen av en dom som meddelats av Svea hovrätt efter att ett bolag stämt en konsument när ROT-avdrag inte beviljades av Skatteverket....

läs mer

Kan vi hjälpa dig?