Vinst i HD – Elison Wahlin Advokatbyrå KB ombud i viktigt mål angående arv och ändring av talan

2021-04-09

Vinst i HD – Elison Wahlin Advokatbyrå KB ombud i viktigt mål angående arv och ändring av talan

Högsta domstolen har den 30 mars 2021 meddelat beslut i ett mål om taleändring.

Frågan i målet var om ett nytt yrkande för att säkerställa efterarv enligt 3 kap. 3 § ärvdabalken i ett pågående mål om laglottskränkning enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken utgör en tillåten taleändring. En ytterligare fråga var om bedömningen angående taleändring blir annorlunda om talefristen för den ändrade talan har gått ut när ändringen görs.

I beslutet konstaterar HD att yrkandet har ansetts stödja sig på väsentligen samma grund och därigenom en tillåten taleändring enligt 13 kap. 3 § rättegångsbalken. Vidare fann HD att det inte fanns några särskilda ändamålsskäl som medförde att ändring av talan inte ska få göras efter utgången av talefristen.

Beslutet av Högsta domstolen är ett viktigt och vägledande beslut rörande taleändring i arvsrättsliga mål. Läs mer i den fördjupande artikeln: Bröstarvingarnas taleändring var tillåten.

Klienterna har i målet företrätts av Elison Wahlin Advokatbyrå KB genom advokaten Niclas Elison och biträdande juristen Adelina Alija.

Frågor?

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Läs mer om arvsrätt.

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka.
Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Nyhetsarkiv

Hävning av avtal om fastighetsförsäljning

Hävning av avtal om fastighetsförsäljning

Högsta domstolen har meddelat en viktig dom rörande hävning av ett köpeavtal rörande en fastighet. Hävning av köpeavtal I det aktuella köpeavtalet föreskrevs att köpebrev skulle upprättas när köparen hade betalat resterande del av köpeskillingen. Köparen skulle då...

läs mer
Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?

Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han...

läs mer
Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

Ny dom om förutsättningar för rättsskydd

I en hemförsäkring ingår bl.a. rättsskyddsförsäkring som många gånger kan vara till stor hjälp för den som hamnar i en juridisk tvist. Av en ny hovrättsdom framgår hur viktigt det är att försäkringstagaren har vad som brukar kallas för ett obrutet försäkringsskydd för...

läs mer
Anhöriginvandring – hur gör man?

Anhöriginvandring – hur gör man?

Vill man flytta till Sverige på grund av att man har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige ska man ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Denna process kallas också för anhöriginvandring. Var ska man lämna in ansökan?...

läs mer
Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

Glöm inte att upprätta kontrollbalansräkning!

De krisåtgärder som nu genomförs av regering och riksdag påverkar inte skyldigheten att löpande bokföra uppkomna skulder i bolaget. Möjligheten till anstånd med inbetalning av skatt under tre redovisningsperioder är endast en likviditetslättnad, inte en skuldlättnad....

läs mer
Information om företagsrekonstruktion

Information om företagsrekonstruktion

Den senaste tiden har den pågående coronapandemin slagit hårt mot många företag som hamnat i djup ekonomisk kris. Som en följd av detta har regeringen presenterat ett antal förslag som skall underlätta för de företag som drabbas. Det gäller bl.a. anstånd med...

läs mer
Dold samäganderätt till fastighet förelåg

Dold samäganderätt till fastighet förelåg

Dold samäganderätt kallas det när två personer anses äga någonting gemensamt trots att den ena personen köpt egendomen själv. En av förutsättningarna är att parternas gemensamma vilja ska ha varit att egendomen ska samägas. I en dom behandlar hovrätten detta. Vid...

läs mer
Byggbolag står risken för att ROT-avdrag inte beviljas

Byggbolag står risken för att ROT-avdrag inte beviljas

En konsument kan inte krävas på ersättning av näringsidkaren för uteblivet ROT-avdrag om det inte framgår av avtalet. Det är slutsatsen av en dom som meddelats av Svea hovrätt efter att ett bolag stämt en konsument när ROT-avdrag inte beviljades av Skatteverket....

läs mer

Kan vi hjälpa dig?