Kunskapsbank

Om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter vid bedrivande av konkurrerande verksamhet

De centrala skyldigheterna i ett anställningsavtal är arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön som ersättning för det arbete som arbetstagaren har att utföra. I övrigt har arbetstagare och arbetsgivare att iaktta vissa andra skyldigheter under och i viss mån efter anställningen. Dessa regler kan till stor del ses som ett uttryck för eller följden av en lojalitetsprincip.

Konsekvenser av lojalitetsprincipen

Kravet på lojalitet utgår från tanken att anställningsavtalet inte enbart består i utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan att det också skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Arbetstagaren får inte handla så att denne skadar arbetsgivaren. Arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget, samt undvika lägen som kan utgöra en risk för en pliktkollision. En arbetstagare som bryter mot lojalitetsplikten kan drabbas av olika påföljder eller sanktioner. Ytterst sett kan arbetstagaren komma att sägas upp eller, om överträdelsen betraktas som ett grovt åsidosättande av arbetstagarens åligganden, avskedas. Därutöver kan en arbetstagare under vissa förutsättningar bli skadeståndsskyldig mot arbetsgivaren.

En konkurrensklausul – en möjlig väg framåt?

Utgångspunkten i svensk rätt är att en arbetstagare i princip fritt får bedriva verksamhet som konkurrerar med sin tidigare arbetsgivares verksamhet efter det att anställningsförhållandet dem sinsemellan har upphört. Möjligheten för arbetstagaren att bedriva konkurrerande verksamhet eller ta anställning hos någon som bedriver sådan verksamhet kan dock begränsas genom att arbetsgivaren och arbetstagaren ingår avtal som innehåller en konkurrensklausul. Konkurrensklausuler kan vara utformade på olika sätt. De kan förbjuda all konkurrens gentemot den före detta arbetsgivaren, eller förbjuda arbetstagaren att efter anställningen arbeta med de kunder som arbetsgivaren hade vid anställningens slut. Det finns även andra typer av klausuler som ligger nära konkurrensklausulerna. När arbetstagaren åtar sig att inte använda eller röja den tidigare arbetsgivarens hemliga information under viss tid talar man om s.k. sekretessklausuler. En ”kundklausul” innebär att arbetstagaren efter anställningens avslutande inte får ta anställning hos någon av arbetsgivarens kunder. Med ”värvningsklausuler” menas att en arbetstagare efter det att han eller hon slutat inte får rekrytera tidigare kolleger.

Konkurrensklausuler och domstolspraxis

Av Arbetsdomstolens praxis framgår att vid en domstolsprövning av ett anställningsavtal som innehåller en konkurrensklausul, så görs en helhetsbedömning av om klausulen är skälig. Av denna praxis, som präglas av en starkt restriktiv syn på konkurrensklausuler i anställningsavtal, framgår att domstolen

a) beaktar i vilken utsträckning arbetsgivaren har ett berättigat syfte med konkurrensbegränsningen, b) i vilken utsträckning konkurrensklausulen begränsar arbetstagarens möjligheter att som anställd eller egenföretagare bedriva yrkesverksamhet samt c) om arbetstagaren får någon kompensation under bindningstiden eller om arbetstagarens lön eller anställningsvillkor i övrigt har bestämts med utgångspunkt i de restriktioner som klausulen innebär.

Domstolen beaktar även andra omständigheter, såsom arbetstagarens ställning och anställningstid samt om klausulen varit föremål för verkliga förhandlingar mellan parterna.

När aktualiseras frågan om konkurrerande verksamhet?

Om du har för avsikt att ingå ett anställningsavtal där arbetsgivaren vill ta in en konkurrensklausul, är det tillrådligt att noga granska och beakta vilka konsekvenser detta kan komma att få för dig om anställningen avslutas. Om inte syftet med klausulen tydligt framgår, kan det diskuteras om den verkligen behövs. Att slentrianmässigt ta in en konkurrensklausul i ett anställningsavtal borde som utgångspunkt inte vara att anses som skäligt gentemot arbetstagaren. Oavsett om det finns en konkurrensklausul i en arbetstagares anställningsavtal eller inte är arbetstagarens under anställningsförhållandet – dvs. så länge som anställningen pågår – skyldig att avstå från att bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet.

Slutsats när det gäller arbetstagarens rättigheter och skyldigheter vid konkurrerande verksamhet

Lojalitetsprincipen innebär således att arbetstagaren bör avvakta med att vidta åtgärder som syftar till att starta upp och bedriva en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet innan dess att anställningen har upphört. I annat fall kan detta leda till att arbetstagaren blir skyldig att betala skadestånd till arbetsgivaren, om de åtgärder som arbetstagaren har vidtagit kan anses ha stridit mot lojalitetsprincipen.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?