Kunskapsbank

Undvik entreprenadtvister – Att tänka på vid tillämpning av AB 04 och ABT 06

Kommersiella entreprenader kan ofta vara komplicerade och vill man undvika tvist är det viktigt att det blir rätt redan från början. För kommersiella entreprenader saknas lagreglering, varför utgångspunkten är att avtalsfrihet råder på området. För utfyllnad av det som inte uttryckligen reglerats i ett avtal för en kommersiell entreprenad används närliggande lagstiftning, som exempelvis köplagen och sedvänja i branschen.

För avtal som reglerar kommersiella entreprenader används i regel dock standardavtalen ABT 06 eller AB 04. För framtagande, utgivandet och revideringen av dessa allmänna bestämmelser inom byggsektorn (standardavtal) svarar Byggandets kontraktskommitté. Dessa allmänna bestämmelser utgör en kompromiss som syftar till att fördela riskerna lika mellan beställare och entreprenör. De har tagits fram gemensamt av representanter från såväl beställare- som utförarsidan.

Villkor för att AB 04 eller ABT 06 ska gälla för en viss entreprenad

AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT 06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings och installationsarbeten) blir inte avtalsinnehåll om det inte tydligt framgår av det enskilda entreprenadavtalet. Om man vill använda sig av ett standardavtal i ett avtalsförhållande är det således viktigt att det åberopas på rätt sätt. Exempelvis kan ett åberopande ske genom att man anger att ”som villkor för anbudet gäller AB 04”. Det krävs i regel också att man bilägger en kopia av det åberopade standardavtalet.

Totalentreprenad enligt standardavtalet ABT 06

En totalentreprenad för vilken ABT 06 gäller är en entreprenad där entreprenören ansvarar för såväl projekteringen som utförandet av entreprenadarbetet. Beställaren beskriver vad man vill åstadkomma, vilken funktion och vilket resultat som ska uppnås. Entreprenören har ett funktionsansvar – dvs. att den önskade funktionen finns – för de arbeten som ingår i entreprenadkontraktet. Standardvillkoren i ABT 06 avser således annorlunda uttryckt ”funktionsentreprenader”.

Utförandeentreprenad enligt standardavtalet AB 04

En utförandeentreprenad är en entreprenad där beställaren (och eventuellt anlitade konsulter) ansvarar för framtagandet av en detaljerad projekteringen av arbetet. Detta inbegriper att ta fram alla ritningar, specifikationer och övrigt underlag som behövs för att genomföra entreprenaden. Entreprenörens åtagande består i själva utförandet, det vill säga att bygga exakt såsom beställaren har redovisat i anbudshandlingarna. Entreprenören behöver således inte ta ansvar för att utförda arbeten fungerar såsom det är avsett. Entreprenören har med andra ord enbart ett utförandeansvar och inte ett funktionsansvar.

Konsultuppdrag enligt ABK 09

För konsultuppdrag inom arkitekts- och ingenjörsverksamhet samt vid uppdrag om till exempel utredningar, projektledning, byggledning och besiktning finns ABK 09 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag. Dessa kan till exempel användas vid framtagande av förfrågningsunderlag med en teknisk beskrivning av önskade åtgärder och övriga entreprenadvillkor förtecknade i en så kallad AF-del (administrativa föreskrifter).

Vad är skillnaden mellan AB 04 och ABT 06?

Skillnaden mellan de två standardavtalen är i huvudsak att i ett entreprenadkontrakt upprättat enligt ABT 06 ansvarar entreprenören för hela projektet inklusive projektering (totalentreprenad), medan när det gäller AB 04 så är det beställaren som tar fram ritningar och specifikationer och entreprenören är endast den som utför entreprenaden (utförandeentreprenad). Entreprenörens ansvar i en utförandeentreprenad begränsas därmed till att bygga exakt såsom beställaren har redovisat i anbudshandlingarna.

Lite förenklat kan man säga att beställaren har större kontroll över projekt i en utförandeentreprenad, medan en totalentreprenad innebär en lägre risk för beställaren eftersom entreprenören ansvarar för helheten.

En vanlig orsak till tvist är frågor om vad som faktiskt avtalats

Även då standardavtal används krävs erfarenhet för att det ska blir ett framgångsrikt projekt, i synnerhet om det uppstår oenighet om vad som faktiskt har avtalats. Ett vanligt problem är att beställaren upphandlar enligt ABT 06, men sedan går man in och styr projekteringen på ett sätt som gör att det inte längre är en totalentreprenad. Här kan uppstå oklarheter kring vem som ansvarar för vad och i vilken utsträckning entreprenören verkligen kan hållas ansvarig för funktionen.

Om det uppstår en entreprenadtvist

En av de stora fördelarna med att använda sig av AB 04 och ABT 06 är att beställaren och entreprenören inte behöver lägga tid på att reglera sådant som redan är reglerat i standardavtalen. En annan fördel är att det oftast är lättare att förutse hur ett avtal ska tolkas när man använder sig av ett standardavtal. I och med att standardavtalen ofta används så finns det rättspraxis som avser tolkning och tillämpning av just AB 04 och ABT 06 att luta sig mot vid tolkningen av ett entreprenadavtal för vilket dessa standardavtal gäller. Tyvärr är det inte ovanligt att fel uppstår, och det är också vanligt att det uppstår meningsskiljaktigheter beträffande vem som har ansvaret för det uppkomna felet eller felen.

Det kan vara en utmaning är att tolka hur entreprenadavtal enligt AB 04 eller ABT 06 för omfattande och komplexa projekt ska tillämpas i ett specifikt hänseende där meningsskiljaktigheter eller tvist har uppstått. För att lösa de tvister som kan uppkomma behövs vanligtvis biträde av jurister som är specialiserade på entreprenadjuridik. Men i syfte att förebygga entreprenadtvister bör en beställare låta en jurist granska entreprenadavtalet redan innan det ingås. Standardvillkoren täcker inte alla situationer och det kan finnas skäl att frångå dessa i vissa avseenden. Ett entreprenadavtal bör därför innehålla utförliga administrativa föreskrifter, med en detaljreglering av allt från de praktiska villkoren för entreprenaden såsom arbetstider till ansvar mot myndigheter, exempelvis arbetsmiljöansvar och hantering av personalliggare.

Tvistelösning vid tvist rörande en kommersiell entreprenad

Både AB 04 och ABT 06 innehåller villkor om hur en uppkommen tvist ska lösas. Det är dock inte säkert att standardavtalens reglering av tvistlösningsförfarandet är den optimala för just ert projekt. Enligt standardavtalen ska tvister som gäller belopp över 150 gånger prisbasbeloppet avgöras av skiljeman (cirka 7 miljoner kr). Tvister som gäller lägre belopp hanteras allmän domstol. Från entreprenörens sida kan det ses som en fördel att ett skiljeförfarande och en därav följande skiljedom inte är eller blir offentliga för utomstående. För en beställare kan det dock bli kostsamt med ett skiljeförfarande, varför allmän domstol kan vara att föredra som tvistlösningsmetod. Således bör även denna fråga övervägas inför upprättandet av ett avtal för en kommersiell entreprenad.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?