Kunskapsbank

Vad är ÄTA-arbeten?

ÄTA-arbeten är måhända det som vållar flest entreprenadrättsliga tvister. ÄTA är en vedertagen förkortning i entreprenadbranschen på ändrings-, tilläggs- samt avgående arbeten.

Med ändringsarbete avses ändring i någon del av entreprenörens åtagande i den aktuella entreprenaden, till exempel ändrat materialval, teknisk lösning eller utförande. Med tilläggsarbete avses en ändrar omfattning i form av en utökning av entreprenörens åtagande enligt kontraktshandlingarna. Med avgående arbeten avses beställarens avbeställningar av arbeten som omfattas av entreprenörens åtagande.

Att ÄTA-arbeten är vanligt förekommande beror ofta på att förutsättningarna för entreprenadens genomförande inte sällan förändras från avtalstidpunkten och under entreprenadarbetets gång. Då alla tänkbara händelser och ändrade förhållanden inte kan förutses, behövs en reglering av sådana arbeten vilka inte från början omfattas av kontraktsarbetena.

Det är vanligt att ÄTA-arbeten kan bli kostsamma historier, varför de lätt kan leda till tvister. Tvistefrågorna kan avse om en entreprenör har haft rätt – eller en skyldighet – att utföra ÄTA, eller om beställaren har rätt att anlita någon annan än entreprenören för att utföra ÄTA-arbeten.

Även om utgångspunkten är att det står entreprenör och beställare fritt att – med hänsyn till avtalsfriheten – reglera hur de vill att ÄTA-arbeten ska hanteras inom ramen för deras entreprenad, tillämpas ofta något standardavtal varuti denna fråga uttryckligen regleras.

ÄTA i AB 04

Av AB 04 följer att entreprenören i regel har såväl en rätt som en skyldighet att utföra sådana ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren. För att ett arbete ska kunna bedömas som ÄTA måste det stå i omedelbart samband med kontraktsarbetena och inte vara av väsentligt annan natur än dessa. Om beställaren utan besvär kan vänta med att utföra tilläggsarbeten tills efter det att entreprenaden färdigställts, så föreligger till exempel inte ett sådant omedelbart samband.

En rätt att utföra ÄTA innebär att beställaren inte får anlita någon annan för att utföra entreprenaden om entreprenören själv vill utföra ÄTA-arbetena. En skyldighet att utföra ÄTA betyder att entreprenören är skyldig att utföra arbeten som kategoriseras som ÄTA för det fall beställaren vill ha dessa utförda.

Om beställaren har gett vissa uppgifter eller föreskrivit en icke-ändamålsenlig teknisk lösning så betraktas eventuella ändrings- eller tilläggsarbeten också som av beställaren beställda ÄTA. Motsvarande gäller om beställaren inte utformat ett fackmässigt förfrågningsunderlag. I en sådan situation ska entreprenören, utan dröjsmål, inhämta beställarens synpunkter angående ÄTA-arbetena om han gör bedömningen att ÄTA kommer att överstiga ett halvt prisbasbelopp (23 800 kr). Om beloppet underskrids, med beaktande av att beställaren utan dröjsmål ska informeras om extraarbetet, står det entreprenören fritt att utföra arbetet.

Kravet på att inhämta beställarens synpunkter innebär inte att entreprenören saknar rätt att utföra (ÄTA-) arbetet om beställaren ger negativt besked. Om kostnaderna överstiger ett halvt prisbasbelopp och beställaren inte informeras kan emellertid entreprenören riskera att inte få betalt för ÄTA överhuvudtaget. Det är således mycket viktigt att informationsskyldigheten beaktas. Skyldigheten ifråga ska i regel fullgöras skriftligen, vilket även är gynnsamt ut bevishänseende.

ÄTA i ABT 06 – några jämförelser med AB 04

Bestämmelserna om ÄTA i ABT 06 uppvisar stora likheter med de i AB 04. Några skillnader särskilt iögonfallande skillnader är dock värda att uppmärksamma.

Informationsskyldighet

Entreprenörens skriftliga underrättelseskyldighet omfattar inte sådana ÄTA-arbeten som inte uttryckligen beställts men som ändå får ”anses vara beställda”. Utgångspunkten är med andra ord här att muntliga underrättelser är fullt giltiga.

Funktionskrav och teknisk lösning

Det kan hända att beställaren efter entreprenadavtalets ingående kräver att entreprenaden ska ha en viss funktion eller teknisk lösning. Om entreprenören anser att detta funktionskrav eller lösningen (ÄTA-arbetet) kommer att kosta mer än vad som ursprungligen avtalats. ska entreprenören utan dröjsmål skriftligen underrätta beställaren om detta, varvid beställaren utan dröjsmål har att meddela entreprenören om han vill få arbetet utfört eller ej.

Sammanfattande tips beträffande hantering av ÄTA-arbeten

– För en effektiv hantering av ÄTA-arbeten, bör parterna redan vid entreprenadens startmöte göra upp om hur ÄTA ska hanteras inom ramen för entreprenaden. Se till att en sådan överenskommelse dokumenteras skriftligt i ett byggmötesprotokoll.

– Försök i görligaste mån att undvika att reglera ÄTA-arbeten i ett sent skede av entreprenaden.

– Var noga med att – i synnerhet som entreprenör – iaktta underrättelse- och informationsskyldigheten i syfte att säkerställa att rätt till betalning föreligger.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?