Föräldrar kan ha rätt till offentligt biträde i LVU-ärenden redan tidigt i utredningen

2022-06-09

I ärenden rörande omhändertagande av barn (så kallade ”LVU-ärenden”, där LVU står för ”lag med särskilda bestämmelser om vård av unga”) finns möjlighet för barnets föräldrar att få ett offentligt biträde. Det offentliga biträdets uppgift är att föra förälderns talan och i övrigt hjälpa föräldern under rättsprocessen. I lagen anges att offentligt biträde ska förordnas om det inte måste antas att behov av biträde saknas. En förutsättning är alltså att det finns behov av biträde i det aktuella fallet.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten bedömde nyligen att behov av biträde förelåg i ett LVU-ärende där socialnämndens utredning fortfarande befann sig i ett tidigt skede, men där det var sannolikt att barnen till två föräldrar skulle komma att placeras utanför hemmet enligt LVU. Kammarrätten motiverade beslutet med att offentligt biträde kan bidra till en nyanserad och fullständig utredning hos socialnämnden, att vård enligt LVU sannolikt skulle komma att beredas, att behov av biträde fanns samt att föräldrarna motsatte sig vård av barnen utanför hemmet. Det spelade därför ingen roll att utredningen hos socialnämnden inte var långt gången och att några tvångsåtgärder inte var nära förestående.

Föräldrars rätt till biträde vid ärenden som rör LVU

Sammanfattningsvis följer av avgörandet att offentligt biträde i LVU-ärenden kan förordnas redan i ett tidigt skede av socialnämndens utredning.

På Elison Wahlin Advokatbyrå har vi lång erfarenhet av att företräda klienter i ärenden rörande LVU. Välkommen att kontakta oss om ni har frågor om eller behöver hjälp i ett LVU-ärende.

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?