Några viktiga lagändringar i början av 2023

2023-03-01

Här har vi samlat några viktiga lagändringar som träder i kraft i början av 2023.

Affärsjuridik

Nya regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

Per den 31 januari 2023 införs nya regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU. Reglerna om aktiebolags möjlighet att genomföra gränsöverskridande sammanslagningar utvecklas. Dessutom införs det möjligheter till gränsöverskridande delning och gränsöverskridande ombildning av aktiebolag. Den nya regleringen innebär att det öppnas fler möjligheter för aktiebolag att omstrukturera sig över nationsgränserna inom EU och EES. För att motverka att de gränsöverskridande förfarandena används för brottsliga eller otillbörliga ändamål ska myndighetskontrollen vid förfarandena utökas. Bolagsverket får en central roll i denna kontroll. Reglerna bygger på ett EU-direktiv.

Bostadsjuridik

Stärkt skydd på bostadsrättsmarknaden

Per den 1 januari 2023 införs lagändringar som syftar till att stärka skyddet på bostadsrättsmarknaden. Ändringarna innebär bland annat att en förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det. En betänketid om minst sju dagar ska gälla. Den beräknade tiden för upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt, som anges i ett förhandsavtal, ska inte få omfatta mer än tre månader. Ett upplåtelseavtal som innebär att bostadsrättshavaren inte får tillträde till lägenheten i samband med upplåtelsen ska innehålla ett bestämt datum för tillträde.

Det införs också nya regler om att en medlem i en bostadsrättsförening inte ska kunna ha mer än en röst på föreningsstämman och att en bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla särskild information som är till nytta för föreningens intressenter.

Straffrätt

Snabbare lagföring av brott

Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har enligt regeringen visat positiva resultat och har lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna. Per den 1 januari 2023 permanentas därför snabbförfarandet i brottmål och andra åtgärder vidtas för snabbare lagföring av brott.

En grundlagsändring som möjliggör begränsningar av föreningsfriheten i förhållande till terroristorganisationer

Riksdagen har beslutat om en ändring i regeringsformen som innebär utökade möjligheter att genom lag begränsa föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2023, och möjliggör för lagstiftaren att exempelvis införa en bredare kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation eller ett förbud mot terroristorganisationer. Genom ändringen kommer Sverige att kunna bekämpa terrorism på fler och nya sätt.

Utlandsspionage kriminaliseras

Nya bestämmelser införs per den 1 januari 2023 för att komplettera den befintliga lagstiftningen om brott mot Sveriges säkerhet. Bestämmelserna tar sikte på röjande av hemliga uppgifter som förekommer inom Sveriges internationella samarbeten och som kan skada Sveriges förhållande till andra stater och mellanfolkliga organisationer. Undantag från straffansvar ska gälla om gärningen, med hänsyn till syftet och övriga omständigheter, är försvarlig. Utlandsspioneri görs även till tryck- och yttrandefrihetsbrott. Spioneribrottet och vissa anknytande brott utvidgas så att det går att döma någon för spioneri om den anskaffar känsliga uppgifter för att vidarebefordra dessa till exempelvis en terroristorganisation med statsmaktsliknande kontroll över ett område.

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer
Låt oss prata om den här.

Låt oss prata om den här.

Har du sett vår annons? Vi hjälper dig till tryggheten i frågor som rör entreprenadrättslig juridik, tex fastighetstransaktioner,...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?