Nya lagar och förordningar andra halvåret 2023

2023-07-04

Här har vi samlat några viktiga lagändringar som träder i kraft andra halvåret 2023.

Stärkt system för samordningsnummer

Den 1 september 2023 träder den nya lagen om samordningsnummer i kraft. Skatteverket tar över det huvudsakliga ansvaret för bl.a. identitetskontroller vid tilldelning av samordningsnummer. Samordningsnummer tilldelas i tre nivåer beroende på vilken identitetskontroll som föregått tilldelningen. Den högsta nivån ska tilldelas den som har styrkt sin identitet. Vid identitetskontrollen ska identitetshandlingar överlämnas. Den som genomgår identitetskontroll är också skyldig att låta myndigheten ta fingeravtryck och en ansiktsbild som får jämföras mot de biometriska uppgifter som finns lagrade i identitetshandlingen. Det införs en skyldighet för samtliga myndigheter att underrätta Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringsdatabasen avseende personer med samordningsnummer.

En särskild straffbestämmelse införs för deltagande i en terroristorganisation

Den 1 juni 2023 införs ett nytt brott i terroristbrottslagen: deltagande i en terroristorganisation. Brottet innebär ett särskilt straffansvar för den som deltar i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen. Straffskalan är fängelse i högst fyra år. Om brottet är grovt är straffskalan fängelse i lägst två och högst åtta år. Har gärningsmannen lett terroristorganisationen är straffskalan i stället fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Försök till det nya brottet kriminaliseras. Det blir även straffbart att finansiera deltagande i en terroristorganisation, att offentligt uppmana och rekrytera till brottet samt att resa utomlands i avsikt att begå brottet.

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Den 1 juli 2023 införs bestämmelser som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott och säkerställa att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i dessa utredningar. Det handlar bland annat om att fler utredningar ska få genomföras när barn under 15 år misstänks för brott, att ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn ska kunna förordnas för målsäganden när den som misstänks ha begått brottet är under 15 år, att en bevistalan ska få väckas i fler fall och att det ska bli möjligt för åklagare att genom strafföreläggande besluta om ungdomstjänst.

Kommunerna får ansvar för brottsförebyggande arbete

Den 1 juli 2023 införs, för att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är effektivt och kunskapsbaserat, en ny lag som reglerar kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Den 1 juli 2023 införs ändringar som syftar till att markera allvaret i brott som begås i kriminella nätverk och vid kriminella uppgörelser och för att ge rättsväsendet utvidgade möjligheter att bekämpa sådan kriminalitet. Straffen skärps för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning och grov utpressning. Dessutom skärps straffet för narkotikaförsäljning. Det införs en ny typ av straffskärpningsbestämmelse som tar sikte på våldsamma uppgörelser bland kriminella. Det införs också en ny straffbestämmelse som gör det straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet. Gränsen för häktningspresumtionen vid misstanke om allvarlig brottslighet sänks från två år till att gälla brott med ett minimistraff om fängelse i ett år och sex månader.

Avskaffat tillståndskrav för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig

Den 1 juli 2023 avskaffas tillståndskravet för offentlig danstillställning. Ändringen innebär att det inte längre krävs tillstånd för att anordna offentliga danstillställningar på offentlig plats. I stället gäller en anmälningsskyldighet. Ändringen innebär vissa administrativa lättnader för anordnaren eftersom en anmälan kan göras muntligen och kostnadsfritt.

Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

Den 1 augusti 2023 inför, för att stärka det straffrättsliga skyddet för journalister, en särskild straffskärpningsgrund för brott som begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik. För att stärka det straffrättsliga skyddet för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner ska bestämmelserna om våld eller hot mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman gälla också om någon förgriper sig mot en utövare av viss samhällsnyttig funktion i dennes tjänsteutövning. Det finns behov av att skärpa straffet för allvarliga brott mot tystnadsplikt. Därför höjs maximistraffet för brott mot tystnadsplikt och ett grovt brott mot tystnadsplikt införs.

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?