Ej gemensam vårdnad på grund av djupgående konflikt mellan föräldrarna samt risk att röja uppgifter om var mamman och barnet bor

2023-07-12

Omständigheterna i fallet var följande. Föräldrarna var från början sambor och de har en gemensam son född 2019. Tillsammans med familjen bodde även pappans äldre son. Mamman lämnade i mars 2021 den gemensamma bostaden tillsammans med den då 2-åriga sonen och bodde inledningsvis på skyddat boende. Därefter flyttade mamman till en egen bostad med sonen och de båda beviljades sekretesskyddade uppgifter. Pappan, tillika vårdnadshavare, fick inte träffa sonen efter det att mamman och sonen lämnat bostaden.

Tingsrätten

Pappan gav in en stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt och yrkade att sonen skulle få rätt till umgänge med honom som skulle trappas upp över tid. Mamman bestred umgängesyrkandet och yrkade för egen del att hon skulle tillerkännas ensam vårdnad om sonen. Pappan menade att mammans påståenden om våld och hot var felaktiga och inte fått stöd av utredningen i målet. Mammans ansökan om kontaktförbud hade inte beviljats och förundersökningarna gällande samtliga brottsmisstankar mot pappan hade lagts ned. Pappan menade att mamman fått skyddade uppgifter endast grundat på hennes egna uppgifter och att mamman helt distanserat sonen från honom. Mamman å sin sida menade att pappan utsatt henne för olika typer av våld, att han led av psykisk ohälsa och att hon huvudsakligen varit den som tagit hand om sonen.

Tingsrätten kunde inte dra någon säker slutsats om vad som skett under parternas relation, dock ansågs det, enligt rätten, inte helt obefogat av mamman att flytta med sonen till ett skyddat boende och hon har också uppgivit sig vara rädd för pappan. Vidare konstaterade tingsrätten att mamman även beviljats skyddat boende både i Göteborg och därefter utanför Göteborg. Därtill har mamman också beviljats registrering av en sekretessmarkering i folkbokföringen av Skatteverket och det beslutet kan inte överprövas av tingsrätten. Tingsrätten ansåg dock att det saknades stöd för mammans påstående om att pappan inte deltagit i omvårdnaden av sonen. Med beaktande av mammans agerande att neka umgänge och att ge mycket begränsad information om sonen till pappan ansåg tingsrätten det inte uteslutet att mamman kunde komma att undandra sonen från pappan om hon fick ensam vårdnad om sonen.

Tingsrätten bedömde sammantaget att vårdnaden fortsatt skulle vara gemensam, trots föräldrarnas bristande samarbete. Pappans yrkande om umgänge lämnades utan bifall av tingsrätten, trots att sonen ansågs ha behov av att återfå kontakten med pappan. Detta på grund av risken för att röja mammans och sonens sekretessmarkerade uppgifter.

Hovrätten

Mamman överklagade till Svea hovrätt och yrkade att hon skulle tillerkännas ensam vårdnad om sonen. Pappan bestred ändringsyrkandet.

Enligt hovrätten kunde det inte uteslutas att det hade förekommit visst psykiskt och fysiskt våld samt hot från pappans sida mot mamman som sonen har bevittnat. Vidare ansågs det inte heller kunna uteslutas att pappan eftersökt mammans och sonens adress hos myndigheter såsom
påståtts av mamman. Hovrätten såg inte heller skäl att ifrågasätta Skatteverkets beslut om sekretessmarkering av mammans och sonens uppgifter. Hovrätten ansåg dock, trots uppgifter om våld, att båda föräldrarna var lämpliga som vårdnadshavare.

Föräldrarna bedömdes dock sakna tillit till varandra och ha en djupgående konflikt med en mycket begränsad kontakt med varandra under de senaste två åren. Föräldrarna ansågs ha en begränsad förmåga att ta ett gemensamt ansvar för att lösa frågor som gäller sonen, utan negativ påverkan på sonen. Gemensam vårdnad ansågs, enligt hovrätten, därtill medföra svårigheter för mamman att fatta beslut om till exempel skola och sjukvård utan att röja sekretessen. Då mamman var sonens främsta anknytningsperson och hon varit den som tagit hand om sonen under hela hans liv tillerkändes hon ensam vårdnad.

Högsta domstolen

Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd då pappan överklagade.

Sammanfattning

I infekterade vårdnadstvister är det viktigt att ta hjälp av en erfaren advokat i ett tidigt skede för att säkerställa att myndigheternas utredningar avseende barnet blir så rättvisande och allsidiga som möjligt.

Nyheter

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 - 2024. Bostadsrätt...

läs mer

Kan vi hjälpa dig?