Nya lagar 2024

2024-01-23

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid årsskiftet 2023 – 2024.

Bostadsrätt

Stärkt skydd på bostadsrättsmarknaden

Genom lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2024 ändras bestämmelser som avser dels den ekonomiska plan som krävs för att en bostadsrättsförening ska få upplåta bostadsrätter, dels de intygsgivare som ska intyga planen. I den ekonomiska planen ska det ingå en teknisk underhållsplan som visar fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov under de kommande 50 åren. Intygsgivarnas oberoende ska stärkas, bland annat genom att en förenings val av intygsgivare ska godkännas av Boverket. Det införs ett krav på att intygsgivare ska ha en ansvarsförsäkring för den skada som kan drabba en bostadsrättsförening eller en bostadsrättshavare p.g.a. vårdslös intygsgivning. Boverket får meddela verkställighetsföreskrifter om ekonomiska planer och intygsgivare. Vissa av ändringarna görs också beträffande kooperativa hyresrättsföreningar.

Bolagsrätt

En möjlighet till digitala bolags- och föreningsstämmor

Genom lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2024 blir det möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att hålla digitala stämmor. Ett bolag eller en förening som vill utnyttja denna möjlighet ska bestämma det i bolagsordningen respektive stadgarna. Vidare innebär ändringarna att det utan krav på stöd i bolagsordningen eller stadgarna ska bli möjligt att hålla digitala stämmor, om extraordinära omständigheter kräver det.

Försäkringsrätt

Stärkt försäkringsskydd för dem som skadas i trafiken

Ändringarna, som trädde i kraft den 23 december 2023 och genomför ett EU-direktiv, ökar skyddet för dem som skadas i trafiken. Ändringarna innebär bland annat att det krävs trafikförsäkring för flertalet elsparkcyklar och vissa andra eldrivna cyklar utan pedaler och att ett insolvensgarantisystem införs. Insolvensgarantisystemet säkerställer att en skadelidande får ersättning även om hans eller hennes trafikförsäkringsgivare blir föremål för tvångslikvidation eller konkurs. Reglerna om insolvensgarantisystemet träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Processrätt

Stärkt rättsskydd för konsumenter genom ny lag om grupptalan

Genom den nya lagen som träder i kraft 1 januari 2024 får godkända organisationer väcka talan för en grupp konsumenters räkning mot en näringsidkare som bryter mot det konsumentskyddande regelverket. För att godkännas måste organisationen uppfylla en rad krav, bland annat får den inte vara vinstdrivande. En grupptalan enligt lagen kan till exempel handla om att konsumenter som drabbats av ekonomisk skada går samman och kräver skadestånd. En grupptalan kan också väckas i syfte att få en näringsidkare att upphöra med ett handlande som inte är tillåtet. Lagen anpassar svensk rätt till direktivet (EU) 2020/1828 om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen.

Krediträtt

Nya regler om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal och ny tillsynsmyndighet för inkassoverksamhet

De nya reglerna som träder i kraft den 1 januari 2024 innebär att det införs ett regelverk för förvärv och förvaltning av s.k. nödlidande kreditavtal, vilket något förenklat är kreditavtal där låntagaren inte klarar av att betala krediten i tid. Förslagen syftar till att stärka regleringen av marknaden för överlåtelser av nödlidande kreditavtal som har ingåtts av ett kreditinstitut. Dessutom ökar skyddet för låntagarna. Dessa förslag genomför ett EU-direktiv. Det föreslås även att tillsynen över inkassoföretag samlas hos Finansinspektionen i stället för att vara uppdelad mellan olika myndigheter samt att det införs ett uttryckligt lagstöd för att uppgifter om förvaltarskap ska få behandlas i kreditupplysningsverksamhet.

Nyheter

Kan vi hjälpa dig?