Viktiga lagändringar andra halvåret 2022

Viktiga lagändringar andra halvåret 2022

Straffrätt Brottet ”hedersförtryck” införs Den 1 juni 2022 införs en ny brottstyp i brottsbalken som benämns hedersförtryck. Genom införandet av detta brott kommer den som med ett hedersmotiv upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person och där...
Den ena förälderns passivitet kan spela stor roll i vårdnadstvister

Den ena förälderns passivitet kan spela stor roll i vårdnadstvister

Tingsrätten ansåg att föräldrarnas svårigheter att kommunicera inte skulle resultera i ensam vårdnad, något som Svea hovrätt senare ändrade på i mål nr T 8183-21. I en överklagad vårdnadstvist från förra året ändrade Svea hovrätt tingsrättens dom från gemensam vårdnad...
Förälder ville göra sitt barn arvlöst

Förälder ville göra sitt barn arvlöst

Högsta domstolen har nyligen prövat om gåvor som en person givit till ett av sina två barn före sin död var att likställa med testamente. Högsta domstolen kom fram till att så var fallet och gåvornas värde ska därför beaktas vid beräkningen av det andra barnets...
Lex Lilla Hjärtat – ett förstärkt skydd för barnets bästa?

Lex Lilla Hjärtat – ett förstärkt skydd för barnets bästa?

Genom den proposition med rubriken ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat” som regeringen lade fram den 17 mars 2022 föreslås fem lagändringar för att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för...