Kunskapsbank

Ansvaret vid kapitalbrist

Pandemin har påverkat världsekonomin negativt, och många företag har hamnat i en situation där intäkterna minskat eller uteblivit men kostnaderna varit oförändrade. Det är i en sådan situation lätt hänt att ett bolag hamnar i en situation där förlusterna ökar, kassaflödet sinar och dess betalningsförmåga snabbt försämras. Utöver att undvika att bolaget behöver försättas i konkurs så har bolagets styrelse ett ansvar att vid kapitalbrist i bolaget vidta vissa åtgärder.

Skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning

Om det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet är bolagets styrelse skyldig att genast upprätta en kontrollbalansräkning som ska granskas av bolagets revisor. Reglerna om tvångslikvidation återfinns i 25 kap. aktiebolagslagen. Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen kalla till en bolagsstämma som ska besluta om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller inte, en så kallad kontrollstämma.

Styrelsen ska också kalla till en sådan stämma om kronofogden har misslyckats med ett försök att mäta ut tillgångar. Om det inte på den första kontrollstämman fattas beslut om att bolaget ska träda i likvidation utan att åtgärder för att försöka läka bristen ska vidtas, ska styrelsen inom åtta månader kalla till en andra kontrollstämma för att på nytt pröva frågan. Visar kontrollbalansräkningen på den efterföljande kontrollstämman inte att bolagets eget kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet i bolaget, åligger det styrelsen att ansöka om att bolaget ska träda i likvidation. För att undgå likvidationsskyldigheten måste således bolagets balansräkning visa att bolaget inte har förlorat mer pengar än det av aktieägarna tillskjutna kapitalet.

Det personliga ansvaret vid kapitalbrist

Om styrelsen underlåter att upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och inte kallar till en första kontrollstämma eller inte ansöker om likvidation efter att det på en andra kontrollstämma har konstaterats att bolagets eget kapital inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet, inträder ett personligt betalningsansvar för styrelsens ledamöter för de skulder som uppkommer för bolaget under perioden som styrelsens underlåtenhet består.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?