Särkullbarn och arv
Hem 9 Arv och särkullbarn

Hjälp i känsliga skeden i livet

Rådgivning kring särkullbarn och arv i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Familjer kan ha många olika konstellationer och inte sällan finns det särkullbarn med i bilden. För särkullbarn föreligger det andra rättsliga möjligheter att utfå sin laglott efter sin avlidne förälder än vad som är fallet för makars gemensamma barn.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och frågeställningar som rör särkullbarn.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter med arvsrättsliga frågor

VAD ÄR ETT SÄRKULLBARN?

Med särkullbarn avses barn från ett tidigare förhållande än det nuvarande äktenskapet. Ett särkullbarn är därför endast den ena makens bröstarvinge. Det innebär att gemensamma barn till två makar i ett äktenskap utgör makarnas gemensamma bröstarvingar. Bröstarvingarna ingår i den så kallade första arvsklassen vilket innebär att barnen ärver sina föräldrar. Är barnen avlidna ärver i stället eventuella barnbarn. Frågan om när respektive part har rätt att utfå sitt arv skiljer sig emellertid åt när det kommer till särkullbarn.

KAN MAN GÖRA ETT BARN ARVLÖS?

En likhet som gäller för såväl särkullbarn som gemensamma bröstarvingar är att de alltid har rätt till sin så kallade laglott efter sina föräldrar. Laglotten utgör hälften av arvslotten som bröstarvingen har rätt till och den kan aldrig testamenteras bort. Ett barn kan på grund av laglottsskyddet därför aldrig göras helt arvlös. Har man i ett testamente angett att ett barn inte ska utfå något arv vid ens bortgång utgör det en kränkning av barnets laglott. Barnet har då sex månader på sig från det att det delgavs testamentet att begära jämkning av det. Framställer barnet ingen jämkning ses det som ett arvsavstående. Är det ett särkullbarn som påkallar jämkning får barnet ut sin laglott direkt medan ett gemensamt barn till såväl den avlidne som den efterlevande får ut sitt arv först när den efterlevande maken avlidit.

HUR FUNGERAR ARVSORDNINGEN FÖR SÄRKULLBARN?

När en av makarna i ett äktenskap avlider är huvudregeln att arvet ska tillfalla den efterlevande maken. Dennes arvsrätt går före gemensamma bröstarvingar och andra arvsberättigade som då får så kallad efterarvsrätt, vilket innebär att de får ut sitt arv först när den efterlevande maken avlidit. Den efterlevande makens arvsrätt går dock inte före särkullbarns rätt till arv. Ett särkullbarn har nämligen alltid rätt att utfå sitt arv direkt efter sin avlidne förälder oavsett om den efterlevande maken fortfarande lever, medan makarnas gemensamma barn har rätt till sitt arv först när båda föräldrarna har avlidit. Har makarna endast särkullbarn saknar den efterlevande maken arvsrätt efter den först avlidna maken, förutsatt att inte basbeloppsregeln blir tillämplig eller att det finns ett testamente som säger något annat.

Särkullbarnet kan dock välja att avstå från sin rätt att utfå sin laglott direkt genom att göra ett så kallat arvsavstående till förmån för den efterlevande maken. Görs ett sådant avstående kommer särkullbarnet, i likhet med eventuella övriga bröstarvingar, ha rätt till efterarv. Särkullbarnet får då ut sitt arv när den efterlevande maken har avlidit på samma sätt som makarnas gemensamma bröstarvingar.

Ett annat alternativ när det finns särkullbarn med i bilden är att man i ett testamente särskilt anger en önskan om att barnet ska avstå från att utkräva sin laglott till förmån för den efterlevande maken. Det är dock viktigt att poängtera att detta endast utgör just en önskan och att barnet trots önskan har rätt att utfå sin laglott.

BEHÖVER DU HJÄLP MED FRÅGOR SOM RÖR ARV OCH SÄRKULLBARN?

En familj kan se ut på många olika sätt och det kan vara svårt att veta hur din ekonomi påverkas vid dödsfall. Vi reder ut hur det fungerar och vad du kan göra för att ordna så det blir rättvist i din familj.
Med en bred juridisk kompetens inom arvsrätt hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig i känsliga skeden i livet.

Vi som jobbar med arvsrätt

Line Skaugrud Landevik

Line Skaugrud Landevik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom arvsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom arvsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.