Kunskapsbank

Återkallelse av testamente hade återkallats

Den som upprättar ett testamente kan välja att återkalla testamentet, t ex genom att förstöra det eller upprätta ett nytt testamente. Högsta domstolen har nyligen avgjort ett mål om återtagande av en återkallelse av ett testamente med följden att det återkallade testamentet på nytt blir gällande.

I målet hade testatorn – alltså arvlåtaren – upprättat ett testamente 2012 i vilket testatorn uteslöt sina legala arvingar från arv. Testatorn upprättade år 2017 ett nytt testamente med ett annat innehåll i vilket angavs att testamentet från 2012 inte längre skulle vara gällande.

Efter testatorns död återfanns testamentet från 2017 sönderrivet. På en kopia av testamentet hade testatorn antecknat att det inte längre skulle vara gällande. Testamentet från 2012 återfanns dels i form av tre kopior i bostaden, dels i original i testatorns bankfack.

I målet var frågan om återkallelsen av testamentet från 2012 hade återtagits med följd att det testamentet skulle reglera fördelningen av arvet efter testatorn.

Formkrav för testamente samt återkallelse av testamente

För upprättande av testamente gäller som utgångspunkt särskilda formkrav. Testamentet ska upprättas skriftligen och bevittnas av två vittnen.

Ett testamente kan återkallas på samma sätt som det upprättats – dvs genom upprättande av ett nytt testamente. Det bör då särskilt anges att det tidigare testamentet inte längre är gällande. Ett testamente kan också återkallas genom att det förstörs eller i annat fall om testatorn ger klart uttryck för att han eller hon inte längre vill att testamentet ska gälla.

Återtagande av återkallelse av testamente

Även om det inte är uttryckligen reglerat i lag är det möjligt att återta en återkallelse av ett testamente. En förutsättning har dock ansetts vara att testamentet finns i behåll och inte har förstörts av testatorn. Vid bedömningen av om återkallelse av ett testamente har återtagits tas utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet och vad som kan utrönas om testatorns vilja.

Vid tvist är det den som påstår att en återkallelse av ett testamente har återtagits som har bevisbördan för det.

Bedömningen i målet

I det nu aktuella målet ansåg Högsta domstolen att vad som framkommit om testatorns vilja talade för att testatorn genom återkallandet av testamentet från 2017 ville att testamentet från 2012 skulle återfå sin giltighet. Domstolen fäste vikt dels vid vad testatorn uppgett för utomstående om sin yttersta vilja, dels vid det faktum att testatorn medvetet sparat testamentet från 2012 såväl i original som kopia.

Avslutande kommentar

De formkrav som gäller för upprättande av testamente syftar bl a till att säkra otvetydig bevisning om testatorns vilja eftersom det av naturliga skäl är svårt att göra sedan testatorn avlidit. För återkallelse av testamente eller återtagande av återkallelse av testamente gäller dock inte några egentliga formkrav. Som framgår av det aktuella avgörandet kan det leda till svåra bedömningar av vad testatorn egentligen avsett att åstadkomma genom sitt agerande. Ett nytt testamente som anger testatorns vilja är normalt ett sätt att undvika att sådana situationer uppstår.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?