Kunskapsbank

Att hantera olika insatser när sambo köper bostad tillsammans

En fråga som ofta uppkommer i ett samboförhållande är hur man skall hantera att den ena sambon går in med en större kontantinsats än den andra sambon vid köp av en gemensam fastighet, hus eller bostadsrätt.

När sambor beslutar sig för att köpa fastighet eller bostadsrätt tillsammans sker det vanligtvis som hälftenägare av bostaden med gemensamt ansvar för lån. Ibland har den ena sambon en bättre ekonomi sedan tidigare vilket möjliggör att han eller hon kan betala en större kontantinsats i bostaden. Frågan är då hur olika kontantinsatser kommer hanteras i en framtida bodelning och om det finns behov av att skriva avtal samborna emellan för att få till en rättvis ekonomisk fördelning.

Vad händer vid bodelning om vi äger hus eller bostadsrätt tillsammans?

Som huvudregel gäller att en fastighet eller bostadsrätt som en av samborna eller båda tillsammans köpt för gemensam användning är samboegendom och därmed skall ingå i en framtida bodelning. Det betyder också att en fastighet eller bostadsrätt som köpts innan samborelationen uppstod inte kommer ingår i en bodelning. I en bodelning delar samborna som huvudregel lika på nettovärdet av samboegendomen oavsett vem som står som ägare till fastigheten eller bostadsrätten eller om en av samborna gått in med en större kontantinsats vid köpet.

Ett skuldebrev hanterar olika kontantinsatser

Om den sambon som har betalat mer i kontantinsats vill få tillbaka pengarna i en bodelning kan samborna komma överens om att skriva ett skuldebrev samt ett samboavtal. I skuldebrevet bekräftas att det finns en skuld mellan samborna, där den som gått in med en mindre kontantinsats får en skuld till den andra sambon. I skuldebrevet kan det också framgå att skulden som exempel skall återbetalas genom månadsvisa amorteringar, att ränta skall utgå på skulden och att skulden i sin helhet skall återbetalas i förtid om en av samborna avlider eller om samborna separerar.

Ett samboavtal är ofta en bra lösning

I ett samboavtal kan sambor avtala bort att all eller endast viss samboegendom, exempelvis en fastighet eller bostadsrätt, inte skall ingå i en bodelning och då heller inte skulder som har koppling till egendomen. Om samborna endast skriver ett skuldebrev, utan att avtala bort sambolagen, kommer sambon som står i skuld till den andra få ta upp skulden i bodelningen (sambolagen 13 §).

Man kan ha olika ägarandel i bostaden

Samborna kan som alternativ till skuldebrev istället besluta att fastigheten eller bostadsrätten ska ägas i andelar som motsvarar vardera sambos respektive insats vid köpet. Det gör att en skuld inte uppstår mellan samborna utan vid en försäljning får vardera sambo del av eventuell värdehöjning eller värdesänkning i relation till sin andel. Samborna måste även skriva ett samboavtal som avtalar bort att egendomen ingår i en bodelning.

Exempel, ett sambopar har köpt en bostadsrätt och har betalt olika mycket i kontantinsats.

Anna och Peter är sambo och köper en bostadsrätt för 2 000 000 kr, paret äger bostadsrätten med hälften vardera. Anna har 400 000 kr i vinst från en tidigare bostadsförsäljning som hon betalar i kontantinsats, varav 200 000 kr är för Peters räkning. Resterande del av köpeskillingen om 1 600 000 kr lånar paret gemensamt av banken. Ett år senare bestämmer de sig för att separera och sälja bostadsrätten, lånet uppgår fortfarande till 1 600 000 kr och bostadsrätten säljs för 2 000 000 kr. Utöver bostadsrätten har Anna och Peter ingen annan samboegendom såsom möbler.

Alternativ 1

Utan skuldebrev riskerar Anna en tvist med Peter om insatsen ska ha ansetts gett upphov till en skuld mellan henne och Peter om 200 000 kr. Även om Anna och Peter, som i detta exempel, kommer fram till att en skuld uppkommit får Peter, pga. avsaknaden av samboavtal, skuldtäckning för sin skuld i bodelningen.

Anna
1 000 000 kr (½ av fastigheten)
-800 000 kr (1/2 av skulden till banken)
Netto: 200 000 kr

Peter
1 000 000 kr (½ av fastigheten)
-800 000 kr (1/2 av skulden till banken)
-200 000 kr (skuld till Anna)
Netto: 0 kr

Sammanlagt netto att dela på i bodelningen blir 200 000 kr (200 000 + 0), varav Anna får 100 000 kr och Peter får 100 000 kr. Peter är därtill skyldig Anna 200 000 kr. Anna får totalt 300 000 kr, 100 000 kr från bodelningen och 200 000 på grund av skulden som uppkom mellan henne och Peter. Anna går därmed miste om 100 000 kr av sin insats i bostadsrätten.

Alternativ 2

Anna och Peter har i detta exempel skrivit ett skuldebrev för att bekräfta skulden som uppkommit mellan sig samt att Peter skall återbetala skulden i sin helhet vid en försäljning av bostadsrätten. De har även avtalat bort sambolagen. Efter försäljningen av bostadsrätten blir fördelningen följande.

Anna
1 000 000 kr (½ av fastigheten)
-800 000 kr (1/2 av skulden till banken)
Netto: 200 000 kr

Peter
1 000 000 kr (½ av fastigheten)
-800 000 kr (1/2 av skulden till banken)
-200 000 kr (skuld till Anna)
Netto: 200 000 kr

Vid försäljningen får Anna och Peter 200 000 kr vardera. Peter är därtill skyldig Anna 200 000 kr vilket framgår av skuldebrevet. Anna får totalt 400 000 kr, 200 000 kr från hennes del av försäljningslikviden av bostadsrätten samt 200 000 kr från Peter då han återbetalar skulden.

Alternativ 3

I stället för att äga bostadsrätten som hälftenägare bestämmer Anna och Peter att de ska äga olika stora andelar av bostadsrätten i relation till hur mycket de bidragit med vid köpet av bostadsrätten. De har även avtalat bort sambolagen vilket gör att fördelning av eventuell vinst ska ske i enlighet med ägandet.

Då Anna gick in med 400 000 kr i kontantinsats och 800 000 kr som lån är hennes ägarandel 1 200 000/2 000 000, vilket är samma sak som 60 procent.

Då Peter endast gick in med 800 000 kr som lån är hans ägarandel 800 000/2 000 000, vilket är samma sak som 40 procent.

Vid försäljningen får Anna 1 200 000 kr, vilket motsvarar 60 procent av försäljningslikviden. Efter återbetalning av lånet till banken återstår 400 000 kr (1 200 000-800 000). Vid försäljningen får Peter 800 000 kr, vilket motsvarar 40 procent av försäljningslikviden. Efter återbetalning av lånet till banken återstår 0 kr (800 000‑800 000).

Slutsats – Tänk igenom konsekvensen av en bodelning före bostadsköpet

Många har kommit till slutsatsen att det är en fördel att skriva avtal sambopar emellan för att få till en rättvis ekonomisk fördelning i händelse av en bodelning. I synnerhet ifall man bidrar med olika mycket pengar till bostaden. Detta kan också bidra med att separationen kan få ett så bra avslut som möjligt utan otrevliga ekonomiska överraskningar.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?