Kunskapsbank

Betalning och ersättningsformer i kommersiella entreprenader

Det finns flera olika sätt att bestämma priset för en entreprenad. De vanligaste varianterna har fått bestämda namn och kring dessa råder relativ enighet inom branschen.

Fast pris, med eller utan indexreglering

Ett fast pris innebär att priset för de arbeten som parterna har avtalat om ska utföras till en på förhand bestämd summa. Entreprenören står vid denna prissättningsform som utgångspunkt risken för att arbetena blir dyrare än vad entreprenören räknat med. Entreprenören gör därför ofta ett påslag för oförutsedda kostnader och svårberäknade moment.

Det bör också klargöras om indexreglering ska tillämpas, lämpligen genom tillägget ”med” eller ”utan” indexreglering. Att kontraktssumman ska indexregleras innebär i normalfallet att indexreglering sker genom ett indexsystem som kallas Entreprenadindex E84. Ett fast angivet pris, med eller utan indexreglering, innefattar normalt inte mervärdesskatt, då det inte ingår i begreppet kontraktssumma (se även AB 04 6 kap. 8 §). Med hänsyn till detta anges i regel priser exklusive mervärdesskatt.

Löpande räkning

Löpande räkning innebär att det inte finns något på förhand bestämt pris för entreprenaden. I allmänhet avtalar parterna om någon form av à-priser, till exempel kostnad per löpmeter, timpris för hantverkare eller timkostnad för maskiner. Även om arbetena sker på löpande räkning är parterna naturligtvis bundna av de överenskomna à-priserna.

Det förekommer en uppfattning om att löpande räkning innebär ”fri prissättning”. Så är inte fallet. Priset måste ändå vara skäligt. Om beställaren är en konsument och parterna inte avtalat om priset bedöms skäligheten utifrån arbetets ”art, omfattning och utförande, gängse pris och prisberäkningssätt för motsvarande tjänster” och omständigheterna i övrigt. Entreprenören måste alltså arbeta effektivt, med ett rimligt antal hantverkare på arbetsplatsen och på en timtaxa som motsvarar gängse pris, så att priset slutligen blir ”skäligt”.

Löpande räkning med takpris

Om du som beställare inte vill riskera att slutpriset blir allt för högt, finns det även en möjlighet för dig att avtala med entreprenören om att löpande räkningen ska kombineras med ett takpris. Entreprenören kommer fortfarande arbeta på löpande räkning, men debiteringen av entreprenadens utförande får som huvudregel inte överstiga det takpris man avtalat om. Blir arbetena billigare än takpriset betalar beställaren bara för faktiskt upparbetade kostnader. Att det avtalats om ett takpris får då ingen egentlig betydelse.

På samma sätt som vid fast pris är det viktigt att parterna noga dokumenterar vilka arbeten som ska ingå i det som omfattas av takpriset. En entreprenör bör alltid vara noga med att varsko om ÄTA-arbeten som uppkommer under arbetenas gång och dokumentera detta, för att slippa diskussion om dessa i efterhand.

Mängdkontrakt

Mängdkontraktet är vanligt förekommande vid markarbeten. Syftet med denna form av prissättning är att beställaren ska betala ett pris som har anpassats efter den mängd enheter som entreprenören faktisk hanterar. Ett mängdkontrakt innehåller en mängdförteckning över mängder av olika slag, med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet. Mängdkontraktet överlämnas av beställaren till anbudsgivarna, som i sin tur sätter à-priser och summerar erhållna delbelopp. En vanligt förekommande lösning innebär att parterna avtalar ett à-pris per en viss mängdenhet, exempelvis ett styckpris per av entreprenören bortschaktade kubikmeter massor. I syfte att fastställa priset görs uppmätningar av den faktiskt hanterade mängden, så kallade reglerbara mängder. Mängdkontraktet lämpar sig för fall då det är svårt att uppskatta mängden massor som entreprenören kommer att hantera.

Det är entreprenören som prissätter en enhet arbete av visst slag, och står risken för att den faktiska kostnaden blir högre, medan beställaren står volymrisken och ersätter entreprenören för mängden faktiskt utförda mängdenheter.

Tidpunkt för betalning

Kontraktssumman erläggs som utgångspunkt enligt betalningsplan mot faktura. Saknas betalningsplan, erlägges delbetalning för utfört kontraktsarbete, som sedermera avräknas från kontraktssumman. Arbeten som anges i faktura ska vara utförda vid fakturering och faktura ska betalas inom 30 dagar, om inte annat avtalats (se AB 04 och ABT 06, 6 kap. 12 och 17 §§).

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?