Kunskapsbank

Byggentreprenörens konkurs – vad gäller enligt standardavtalen?

Konkurserna inom fastighetsbranschen har ökat kraftigt den senare tiden. Byggentreprenörers konkurser har ökat med 36 procent och byggsnickerifirmors konkurser har ökat med hela 85 procent (juni 2023).

Vad ska en beställare göra när en entreprenör har gått i konkurs eller om beställaren misstänker att entreprenören håller på att gå i konkurs? Bör hävning ske och hur ska det ske? Vad händer under konkursförfarandet? Vilken betydelse har det för försäkringsskyddet att entreprenaden är avlämnad eller inte? Nedan följer en kort resumé av viktiga bestämmelser i byggbranschens standardavtal samt en checklista vid konkurs.

Grundläggande om konkurser

En konkurs kan bli aktuell när en juridisk person (eller fysisk person) inte har förmåga att betala sina skulder och den oförmågan inte är endast tillfällig. Ett bolag försätts i konkurs genom ett beslut av domstol efter egen ansökan eller ansökan av en borgenär. Samtidigt utses en konkursförvaltare som tar över rådigheten över konkursbolagets samtliga tillgångar. Detta sker formellt av ett konkursbo, som är en självständig juridisk person (inte att förväxla med konkursbolaget). Domstolen underrättar Bolagsverket och en kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar. Annonsering sker i dagspressen. Konkursförvaltarens uppgift är att företräda konkursboet, utreda varför konkurs uppstod, förvalta och avveckla boet. Det kan bli fråga om utdelning vid ett bevakningsförande. Det åligger konkursförvaltaren att ta till vara samtliga borgenärers rätt och bästa.

Några viktiga bestämmelser i AB 04 och/eller ABT 06 vid konkurs

Försätts en entreprenör (E) i konkurs under entreprenadtiden (byggtiden) ansvarar E för entreprenaden fram till dess att entreprenaden avlämnas (kap. 5 § 1). Uppkommer skador på entreprenaden under entreprenadtiden är det alltså E som ansvarar för dessa. Enligt kap. 5 § 22 AB 04 (kap. 5 § 23 ABT 06) råder försäkringsplikt för E:s del. E:s försäkring ska således normalt täcka skadorna. Enligt nämnda bestämmelse kan beställaren (B) vara medförsäkrad. Innan E försätts i konkurs är det viktigt att kontrollera (1) att E erlagt försäkringspremien, och (2) att B är medförsäkrad. Medförsäkring innebär att B kan ta försäkringen i anspråk vid E:s konkurs.

Försätts E i konkurs efter det att entreprenaden är avlämnad (t.ex. vid slutbesiktning godkänd entreprenad) är E alltjämt ansvarig för de fel som framträder under den tioåriga ansvarstiden (inleds med en garantitid). E ansvarar även för skador som denne orsakar under ansvarstiden, t ex vid avhjälpande av fel eller om fel framträder från arbetena under entreprenadtiden och som orsakar följdskador. Om E försätts i konkurs efter avlämnad entreprenad och fel framträder kommer B i praktiken sakna möjligheter att få rättelse från E. Konkursboet kommer med all sannolikhet inte att träda in i avtalet och då återstår för B endast att vända sig försäkringsbolaget. B kan ha ett visst skydd mot kostnader för skador om det finns ett försäkringsskydd. Det ska normalt finnas ett försäkringsskydd under minst två år efter entreprenadens avlämnande.

Vad gäller vid avtalad betalningsplan?

Vilken påverkan har en avtalad betalningsplan? Utgångspunkten enligt standardavtalen är att betalning erläggs efter en betalningsplan (och mot faktura, kap. 6 § 12). Betalningsplanen kan vara ”framtung” (E får betalt i förskott) eller ”baktung” (E får betalt i efterskott). Ofta är betalningsplanerna en blandning av dessa. Det är naturligtvis en fördel för B med ”baktunga” betalningsplaner, särskilt vid E:s konkurs. Enligt kap. 6 § 15 har B rätt att hålla inne betalning under och efter entreprenadtiden för avhjälpande av fel och andra fordringar. Saknas betalningsplan är utgångspunkten enligt standardavtalen att betalning ska ske prestationsbundet.

Hävning – när och hur?

Enligt kap. 8 § 1 äger B rätt att häva återstående del av entreprenaden om den försenats och/eller om E försätts i konkurs (eller är på obestånd).

Hamnar E i ekonomiska svårigheter brukar det i allmänhet innebära förseningar, eftersom UE och leverantörer i allmänhet har svårt att få betalt av E. Det innebär i sin tur att arbetena stannar av och att förseningar därmed uppstår. Innebär förseningarna en ”väsentlig olägenhet” för B har B hävningsrätt redan innan konkursen är ett faktum. Har E försatts i konkurs bör B kontakta konkursförvaltaren och fråga om konkursboet har för avsikt att träda in i avtalet eller ej. Skulle förvaltaren svara ja (mot all förmodan) måste konkursboet ställa säkerhet. Meddelar förvaltaren att konkursboet inte träder in i avtalet bör B häva avtalet med stöd av kap. 8 § 1.

Efter hävning ska värdet av utförda arbeten gottskrivas E. Är parterna inte eniga om värdet av utförda arbeten ska värdering ske (kap. 8 § 5). Värderingen ska ske med ”hänsyn till beskaffenheten av det utförda arbetet och på grundval av kontraktssumman som värde på kontraktsarbeten i deras helhet”. Det innebär kortfattat att eventuella fel ska bedömas och dessa fel sätter ned värdet på de utförda arbetena. Kontraktssumman ska läggas till grund för värderingen. Den ovan angivna bestämmelsen ger närmare instruktioner om hur värderingen ska gå till och B:s rätt att överta vissa material och varor. Är parterna inte överens om värdet på de utförda arbetena kan värdering påkallas av part med hjälp av värderingsman eller värderingsnämnd.

Vid konkurs uppstår regelmässigt merkostnader för B som måste upphandla en ny E, med nya etableringskostnader. Fel och skador måste rättas till av annan osv. Enligt kap. 8 § 6 har B rätt till ersättning för kostnadsökningar som uppstår på grund av hävningen. B:s krav ska enligt bestämmelsen framställas senast tre månader från det att arbetena efter hävningen är slutförda.

Överväganden innan konkurs

För det fall B börjar få signaler om att E är på väg mot en konkurs, t ex genom att UE och leverantörer avbryter sina åtaganden, bör B fundera på följande. Hur ser betalningsplanen/betalningsflödena ut? Har förskottsbetalning skett? Finns det något försäkringsskydd? Förskottsbetalning kan påverka rätten till ersättning ur en fullgörandeförsäkring. Finns det rätt att häva entreprenaden, t.ex. på grund av försening, redan innan konkursen är ett faktum? Vid större entreprenader finns det ofta skäl att i detta stadium söka juridiskt biträde.

Checklista vid konkurs

1. Hävningsrätt

Enligt kap. 8 § 1 har B rätt att häva entreprenadkontraktet vid E:s konkurs (eller om denne är på obestånd). Om hävning övervägs, glöm inte att kontakta konkursboet innan hävning sker! Konkursboet ska ges möjlighet att träda in i avtalet och fullgöra det konkursbolagets åtagande, men då bara under förutsättning att boet ställer betryggande säkerhet för fullgörandet.

2. Värdering

Enligt kap. 8 § 5 § ska E gottskrivas värdet av utfört arbete. Värderingen ska vara väl dokumenterad, beakta fel och brist samt ange färdigställande i procent i förhållande till kontraktssumman (således är det inte fråga om någon ”objektiv” värdering).

3. Ska B anlita ny E eller anlita tidigare UE?

Det finns vissa fördelar med att anlita tidigare UE, men det kommer då också att finnas en risk för att B får betala ”dubbelt”. UE kommer naturligtvis inte vara så intresserade att arbeta vidare om de inte även får betalt för de fordringar som E i konkurs ”släpar med”. Samtidigt är det kanske värt att överväga med tanke på den prekära situationen. Även om B får betala ”dubbelt” så kan det ju tänktas att UE kan vara villig att ta stå ansvaret för allt sitt utförda arbete gentemot B (alltså även sådant arbete som UE utfört inom ramen för sitt kontrakt med E i konkurs). En ny E lär inte vilja ta över ansvaret för redan utfört arbete av annan entreprenör. En redan etablerad UE lär troligen ändå bli billigare, eftersom nyetablering inte behövs och då denne är insatt i projektet.

4. Finns försäkring? Vilka villkor gäller?

Undersök hur försäkringar och eventuellt färdigställandeskydd ser ut och villkoren för dessa. Vilka preskriptionsfrister gäller?

5. Har B rätt till skadestånd? Och i så fall, av vem?

Enligt kap. 8 § 6 har B rätt till ersättning för kostnadsökningar om hävning skett. Kraven ska framställas senast tre månader efter det att arbetena färdigställts.

6. Ska B anmäla sitt krav i konkursen?

B bör alltid anmäla sitt krav till konkursförvaltare, t.ex. för kostnadsökningar. Det kan finnas tillgångar i boet och det kan bli fråga om utdelning vid ett senare bevakningsförfarande.

7. Hur ska frågan om garantierna lösas?

Det är inte omöjligt att ny E kan vilja överta garantierna. Vid konkurs och hävning kommer det dock normalt inte att finnas någon kontraktspart att rikta garantianspråk emot.

8. Vem äger icke inbyggt material/hjälpmedel?

Vid konkurs (och hävning generellt) uppstår ofta frågor om vem som äger förvarat och icke inbyggt byggmaterial. Det generella rådet är att söka juridiskt biträde.

Frågor på detta?

Är du beställare eller entreprenör som har frågor? Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?