Hur fungerar arvsrätten för dig som sambo?

Hur fungerar arvsrätten för dig som sambo?

Samboförhållanden omfattas inte av den samling regler som lagstiftaren har förenat med äktenskapet. En väsentlig skillnad i detta hänseende är att sambor, till skillnad från gifta makar, saknar genom lag beslutad ömsesidig arvsrätt. En efterlevande sambo ärver alltså...

Laglott & Efterarv

Laglott & Efterarv Start 9 Kategori: Arvsrätt-Pages Juridisk rådgivning rörande laglott och efterarv Efter att en nära anhörig gått bort kan olika situationer uppstå som rör särkullbarn som vill få ut sin laglott, i synnerhet om det finns ett testamente. På...
Gåvor till bröstarvingar

Gåvor till bröstarvingar

Det är ganska vanligt att en förälder ger ett av sina barn en större gåva, exempelvis pengar till en kontantinsats. Orsakerna kan vara många och ofta har föräldern inte tänkt på om det ska en utjämning mellan barnen på grund av gåvan. Den dagen föräldern går bort är...
Bröstarvingarnas taleändring var tillåten

Bröstarvingarnas taleändring var tillåten

I slutet av mars 2021 meddelade Högsta domstolen ett viktigt och vägledande beslut rörande taleändring i arvsrättsliga mål. Enligt HD har bröstarvingar rätt att föra in nya krav på återbäring av gåvor från den avlidne under dennes livstid även om en lagstadgad...

Arvstvist

Arvstvist Start 9 Kategori: Arvsrätt-Pages Juridisk rådgivning vid arvstvister Efter att en nära anhörig gått bort kan flera olika slags tvister uppstå. Det kan handla om dödsboets förvaltning, till exempel vad man som dödsbodelägare får göra i ett dödsbo. Det är...
Hur löser man en arvstvist?

Hur löser man en arvstvist?

När en person avlider uppstår en rad juridiska frågor och det kan också uppstå motsatta intressen, konflikter och tvister mellan dem som ska fördela de tillgångar som den avlidna lämnar efter sig. Om du hamnar i en tvist om fördelningen av kvarlåtenskapen så är det...