Vad gäller vid arv av fastighet?

Vad gäller vid arv av fastighet?

När en person har avlidit träder dennes dödsbo in och övertar den avlidnes tillgångar och skulder. Ägde den avlidne en fastighet övertas den därmed av dödsboet fram tills att fastigheten därefter antingen säljs eller tillskiftas en dödsbodelägare genom ett arvskifte....
Den stora testamentsguiden

Den stora testamentsguiden

Ett testamente är en juridisk handling som reglerar hur din kvarlåtenskap ska fördelas när du inte längre finns i livet. Genom att upprätta ett testamente kan risken för arvstvister och andra oklarheter för dina anhöriga minskas, men det förutsätter givetvis att...
Vem ärver vem när en person gått bort?

Vem ärver vem när en person gått bort?

När en anhörig avlider uppkommer ofta frågan vem som ärver vem. I Sverige regleras detta genom den så kallade legala arvsordningen (nedan arvsordningen). Det innebär att det i lag finns bestämt vilka som ärver och i vilken ordning arvet ska fördelas efter den avlidne....
Laglott – genom lag skyddad rätt till arv

Laglott – genom lag skyddad rätt till arv

Utgångspunkten i svensk rätt är att alla kan bestämma över sin egendom. Det innebär bland annat att alla har rätten att genom gåva överlåta egendom eller genom testamente bestämma om vad som ska hända med tillgångarna efter döden. Från denna huvudregel finns vissa...
Särkullbarns skydd mot arvsplanering

Särkullbarns skydd mot arvsplanering

Det är inte ovanligt att omgifta personer söker juridisk hjälp för arvsplanering. De vill genomföra olika transaktioner som syftar till att gynna den nya familjen på bekostnad av barn i tidigare äktenskap. Det kan ske genom t.ex. äktenskapsförord, bodelning under...
Återkallelse av testamente hade återkallats

Återkallelse av testamente hade återkallats

Den som upprättar ett testamente kan välja att återkalla testamentet, t ex genom att förstöra det eller upprätta ett nytt testamente. Högsta domstolen har nyligen avgjort ett mål om återtagande av en återkallelse av ett testamente med följden att det återkallade...