Fel i fastighet men inget avdrag på priset

Fel i fastighet men inget avdrag på priset

Hovrätten har nyligen prövat ett mål om fel i fastighet och i målet kommit fram till att fastigheten i olika avseenden var behäftad med fel. Trots det hade köparen enligt domstolen inte rätt till prisavdrag eftersom köparen inte lyckats styrka att fastighetens...
Vad är ett servitut?

Vad är ett servitut?

Ett servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet. Det kan exempelvis gälla att anlägga och använda en väg eller en brunn eller dra ledningar. Ett servitut gäller för fastigheterna som sådana och är därför inte beroende av vem som äger...
Vad är skillnaden på ett köpekontrakt och ett köpebrev?

Vad är skillnaden på ett köpekontrakt och ett köpebrev?

Vid köp av fast egendom gäller ett skriftlighetskrav. För att avtalet ska vara giltigt ska det alltså ingås skriftligen. Det sker genom att köpare och säljare undertecknar ett köpekontrakt av vilket det bland annat framgår vilken fastighet köpet avser, vilket pris som...
Marken jag arrenderar ska säljas, vilket besittningsskydd har jag?

Marken jag arrenderar ska säljas, vilket besittningsskydd har jag?

Ett arrende är ett avtal där en fysisk eller juridisk person hyr rätten att använda mark. Regler om arrende finns i jordabalkens 8-11 kapitel. Kapitel 8 avhandlar arrende i allmänhet, kapitel 9 gäller för jordbruksarrende, kapitel 10 för bostadsarrende och kapitel 11...