Kunskapsbank

Den stora testamentsguiden

Ett testamente är en juridisk handling som reglerar hur din kvarlåtenskap ska fördelas när du inte längre finns i livet. Genom att upprätta ett testamente kan risken för arvstvister och andra oklarheter för dina anhöriga minskas, men det förutsätter givetvis att testamentet är utformat i enlighet med de regler som följer av lag. I följande artikel tar vi ett helhetsgrepp om testamenten och vad man bör tänka på vid upprättandet av ett sådant.

Innehållsförteckning:
– Formkrav för ett giltigt testamente
– Vad kan man skriva in i ett testamente?
– Kan man skriva ett testamente tillsammans med någon?
– Kan man ändra innehållet i ett äldre testamente?
– Jämkning och klander av ett testamente
– Förvaring av ett testamente
– Sammanfattning

Formkrav för ett giltigt testamente

Det föreligger vissa i lag uppställda formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. För det första ska ett testamente upprättas skriftligen. Det innebär inte ett krav på att det är testatorn själv som ska ha skrivit testamentshandlingen utan denne kan ta hjälp av exempelvis en advokatbyrå för den uppgiften. Testatorn behöver däremot själv skriva under testamentet. För att underskriften ska bli giltig krävs det att två testamentsvittnen i deras samtidiga närvaro bestyrker testatorns namnteckning. Det innebär att båda testamentsvittnena måste vara närvarande när testatorn skriver under testamentet.

Testamentsvittnena måste även känna till att det är ett testamente som de bevittnar för att testamentet ska bli giltigt. En person som är under 15 år eller har en psykisk störning som medför att denne saknar insikt om betydelsen av en vittnesbekräftelse får inte vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo, syskon, barn, föräldrar eller den som står i rätt upp- eller nedstigande svågerskap till testatorn får agera testamentsvittne. Slutligen får inte heller testamentstagarna utgöra vittnen. Skulle någon av de nyss angivna personerna användas som testamentsvittne finns en risk att testamentet klandras och förklaras ogiltigt.

Vad kan man skriva in i ett testamente?

I Sverige finns en i lag reglerad arvsordning som anger vilka som ärver den avlidne och i vilken ordning arvet ska fördelas (läs mer om arvsordningen här). Det råder dock så kallad testationsfrihet i Sverige vilket innebär en rätt för en enskild person att testamentera sin kvarlåtenskap som denne själv vill och på så sätt frångå den legala arvsordningen. För att ändra den legala arvsordningen krävs det med andra ord att ett testamente upprättas. I testamentet kan du exempelvis testamentera egendom till en kusin, vän eller organisation. Ett undantag till testationsfriheten är att en testators bröstarvingar aldrig kan göras helt arvlösa. Bröstarvingar har nämligen alltid rätt till sin laglott vilken följaktligen inte kan testamenteras bort.

I ett testamente kan en testator välja att förordna att mottagaren ska få en viss specifik sak eller ett bestämt belopp vilket utgör ett så kallat ”legat”. Mottagaren, det vill säga legatarien, blir inte dödsbodelägare i dödsboet och har rätt att få ut sin egendom innan den övriga kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingar och universella testamentstagare. Viktigt att återigen ha i åtanke är dock att bröstarvingars rätt till laglott och basbeloppsregeln för efterlevande make även gäller i förhållande till legat.

Exempel: A avlider och har i sitt testamente angett att dennes vän B ska få A:s guldhalsband samt ett penningbelopp om 20 000 kronor. Halsbandet och pengarna utgör legat vilket gör B till en legatarie.

En testator kan också välja att i sitt testamente ange att en person ska få en andel i dennes kvarlåtenskap, vilket inte innefattar ett specifikt föremål eller ett särskilt angivet penningbelopp. Mottagaren av ett sådant arv kallas för universell testamentstagare och denne blir även delägare i dödsboet. Det innebär att universella testamentstagare tillsammans med eventuell efterlevande make, sambo och övriga legala arvingar gemensamt förvaltar den dödes egendom under dödsboets utredning.

Exempel: A avlider och har i sitt testamente som komplement till ovan, också angett att C och D ska ärva A:s kvarlåtenskap med hälften var. C och D blir därmed universella testamentstagare.

Utöver ren fördelning av egendom kan en testator också ange om viss egendom ska doneras till en organisation eller om en särskild förvaltare ska utses för eventuella minderåriga barn. Utöver detta kan man även utse en så kallad testamentsexekutor i testamentet. En testamentsexekutor är en person som får i uppdrag att ta hand om dödsboets förvaltning samt se till så att det som står i testamentet genomförs. Vanligen utses den jurist eller advokat som hjälpte dig med att upprätta testamentet, men det finns inget krav på att testamentsexekutorn behöver vara en jurist eller advokat.

Slutligen kan en testator i sitt testamente även ange en önskan om hur dennes begravning eller minnesceremoni ska utformas.

Kan man skriva ett testamente tillsammans med någon?

Det är möjligt att två eller flera personer skriver ett testamente tillsammans vilket kallas för inbördes testamente. Det vanligaste är att två makar skriver ett inbördes testamente, eller två sambor eftersom de enligt ärvdabalkens regler inte ärver varandra. Även andra personer kan skriva ett testamente tillsammans, exempelvis släkt och vänner.

Genom att skriva ett inbördes testamente kan personerna förordna hur kvarlåtenskapen efter dem ska fördelas. De kan också förordna om kvarlåtenskapen ska ärvas med fri förfoganderätt eller med full äganderätt. Ärvs egendom med fri förfoganderätt får arvtagaren under sin livstid förfoga över egendomen som den vill men däremot inte testamentera bort den, skänka bort den eller väsentligen minska dess värde.

Exempel: Make A och make B har skrivit ett inbördes testamente som anger att den make som överlever den andre ska ärva denne med fri förfoganderätt. Makarna har två barn C och D. A avlider vilket innebär att B ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. B får inte testamentera den delen av kvarlåtenskapen som härrör från A eftersom barnen C och D har rätt till efterarv från A när B har avlidit.

Ärvs egendom i stället med full äganderätt innebär det att testamentstagaren får göra vad denne vill med kvarlåtenskapen utan några begränsningar. En person som ärver egendom med full äganderätt kan därmed testamentera eller ge bort egendomen. Arvet som denne ärvt med full äganderätt går därefter vidare till dennes arvingar. Bröstarvingar har dock alltid rätt att få ut sin laglott.

Kan man ändra innehållet i ett äldre testamente?

Ett testamente är ett dokument vars innehåll kan ändras i takt med att familjeförhållanden förändras eller om testatorn har fått en annan vilja än den som framgår av det ursprungliga testamentet. Det enklaste och mest tydliga sättet att ändra ett testamente på är att upphäva det första och skriva ett nytt, och i det nya testamentet särskilt ange att det äldre testamentet upphävs. För att undvika oklarheter rekommenderas att testatorn förstör det äldre testamentet i samband med att det nya skrivs.

Ytterligare ett tillvägagångssätt att återkalla ett testamente på är att testatorn stryker över viss text i testamentet. På detta sätt anses testamentet normalt återkallat avseende förordnanden i den överstrukna texten. Skulle testatorn addera text till den överstrukna delen krävs det att det nya förordnandet undertecknas av testatorn och bevittnas i enlighet med de vanliga formkraven för att förordnandet ska bli gällande. Detta tillvägagångssätt att ändra ett testamentes innehåll rekommenderas däremot inte på grund av att det kan uppstå potentiella tolkningsproblem.

Skulle en testator ångra sin återkallelse kan denne återta återkallelsen. Denna möjlighet finns inte uttryckligen reglerad i lag. För att det ska kunna ske krävs det att testamentet finns i behåll och inte har förstörts av testatorn. Du kan läsa mer om återtagande av återkallelse av testamente här.

Jämkning och klander av ett testamente

Har en bröstarvinges laglott blivit kränkt i ett testamente behöver denne påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Varje bröstarvinge som har fått sin laglott kränkt behöver påkalla jämkning, det räcker därför inte att en samlad framställan görs. Det föreligger inga särskilda formkrav för hur en jämkning ska gå till utan det enda kravet är att det tydligt framgår att bröstarvingen begär jämkning för att utfå sin laglott. Det är även viktigt att det finns bevis som kan visa att ett anspråk har framställts.

Jämkningen kan göras direkt till de övriga testamentstagarna eller genom att väcka en talan därom i domstol mot dessa. Det är inte ovanligt att ett sådant anspråk framställs i samband med en bouppteckning vari det antecknas att ett laglottsanspråk har framställts. Effekten av en jämkning är att bröstarvingen utfår sin laglott men testamentets giltighet förblir i möjligaste mån oförändrad. En bröstarvinge som inte påkallar jämkning inom sex månader från det att denne tog del av testamentet förlorar rätten till det.

Skulle ett testamente vara ogiltigt kan man klandra det. Ett testamente kan exempelvis vara ogiltigt om testamentet inte upprättats i enlighet med de formkrav som följer av lag. En klandertalan måste väckas inom sex månader efter det att arvingen delgivits testamentet. Om en klandertalan inte väcks inom angiven tid fortsätter testamentet att gälla trots att det föreligger grund för ogiltighet.

Förvaring av ett testamente

Det är viktigt att ett testamente förvaras på en säker plats som ens anhöriga enkelt kan hitta när du inte längre finns i livet. Därför är det av stor vikt att du hittar en säker förvaringsplats för ditt testamente där du också vet med dig att dina anhöriga kan hitta det. Det kan exempelvis vara någonstans i hemmet men det finns alltid en risk med detta. Ett annat alternativ är att förvara testamentet via en förvaringstjänst som erbjuds av olika typer av företag.

Sammanfattning

För att undgå den legala arvsordningens uppställda arvsregler krävs det att ett testamente upprättas. Ett testamente blir giltigt under förutsättning att det uppfyller de formkrav som följer av lag. Så länge ett testamente uppfyller dessa krav står det testatorn fritt att förordna sin kvarlåtenskap enligt dennes specifika önskemål. Det är dock viktigt att komma ihåg bröstarvingars rätt till sin laglott. Vill man skriva ett testamente ihop med någon kallas det för inbördes testamente vilket är vanligast bland makar och sambor. Skulle man vilja ändra innehållet i ett befintligt testamente går detta naturligtvis bra. Rekommendationen är dock att förstöra det gamla testamentet och upprätta ett nytt i en sådan situation för att undvika eventuella oklarheter den dagen du har gått bort.

Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente utifrån dina specifika önskemål? Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?