Kunskapsbank

En reformerad visselblåsarlag

En ny visselblåsarlag – lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden – trädde i kraft den 17 december 2021. Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet.

Före lagens ikraftträdande var skyddet för visselblåsare i Sverige begränsat och sträckte sig inte fullt ut till privat anställda. Över åren har olika lagändringar och förslag utvidgat skyddsomfånget till att inkludera privatpersoner som är engagerade i offentligt finansierade verksamheter.

Till skydd för de som rapporterar om missförhållanden

Lagen genomför delvis EU:s visselblåsardirektiv (direktiv (EU) 2019/1937), vilket fastställer standarder för skydd av personer som rapporterar överträdelser av EU-lag. Lagen skyddar personer som rapporterar om missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang, särskilt när sådana missförhållanden är av allmänt intresse eller innefattar överträdelser av EU-lagstiftning eller svenska lagar som genomför EU-lagstiftning. Den täcker både interna och externa rapporteringskanaler samt offentliga avslöjanden, vilket säkerställer att visselblåsare har tydliga, säkra och konfidentiella medel för att rapportera missförhållanden. Lagen erbjuder skydd mot vedergällningsåtgärder – som uppsägning eller diskriminering – för dem som rapporterar i god tro. Den garanterar att kontrakt eller avtal som begränsar en visselblåsares skydd anses ogiltiga. En rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Gäller verksamheter med minst 50 anställda

Från och med den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion. Från och med den 17 december 2023 omfattas även privata arbetsgivare med minst 50 anställda av kravet. Arbetsmiljöverket har utsetts till tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner. Myndigheten är en av flera behöriga myndigheter med externa rapporteringskanaler, så kallade visselblåsarfunktioner, varigenom myndigheten tar emot, följer upp samt lämnar återkoppling på rapporter om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Lagen i fråga utgör sammantaget ett viktigt steg i att öka transparensen och ansvarsutkrävandet, särskilt i sammanhang som involverar offentlig finansiering, och anpassar Sveriges rättsliga ramverk till EU:s standarder för visselblåsarskydd.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?