Kunskapsbank

Fel i entreprenad

En vanlig orsak till tvister i entreprenadförhållanden är att beställaren anser att det föreligger fel i entreprenaden. Fel enligt standardavtalen AB 04 och AB 06 föreligger dels när entreprenaden till någon del inte har utförts, dels när entreprenaden inte har utförts på kontraktsenligt vis.

Vad utgör fel i entreprenaden?

Entreprenörens åtagande framgår primärt av kontraktshandlingarna, dvs entreprenadkontraktet med bilagor. Entreprenören är skyldig att utföra entreprenaden i den omfattning och på det sätt som följer av kontraktshandlingarna. Om omfattningen av entreprenaden ändras under utförandet är det kontraktshandlingarna med efterföljande ändringar som preciserar entreprenörens åtagande.

Fel i entreprenaden föreligger i följande fall:

  • Entreprenaden har till någon del inte utförts
  • Entreprenaden avviker från entreprenadhandlingarna, dvs. de kontraktshandlingar och andra handlingar som tillkommer under utförandetiden
  • Ett visst utfört arbete för vilket det saknas kvalitetsangivelse håller inte den klass som gäller för entreprenaden i övrigt
  • Entreprenaden är i visst avseende inte fackmässigt utfört, dvs med den skicklighet och fackkunskap som kan förväntas.

Vilka är entreprenörens skyldigheter vid fel?

Om entreprenaden i något avseende har utförts felaktigt är huvudregeln att entreprenören är såväl skyldig som berättigad att avhjälpa – dvs. åtgärda – felet. Det kan röra sig om att utföra ett arbete som inte utförts eller göra om ett arbete som inte utförts kontraktsenligt. Som utgångspunkt har entreprenören två månader på sig från det att denne fick kännedom om felet. Om entreprenören inte avser att avhjälpa ett visst fel – exempelvis för att entreprenören inte anser att fel föreligger – ska beställaren informeras om det. Om entreprenören meddelar att denne inte kommer avhjälpa ett fel eller i annat fall inte gör det i rätt tid får beställaren avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad.

Ibland kan ett avhjälpande bli orimligt kostsamt i förhållande till betydelsen av felet. I sådana fall kan entreprenören ha rätt att avstå avhjälpande. Beställaren får då rätt att göra ett avdrag på priset som svarar mot felets betydelse, alltså normalt ett lägre belopp än kostnaden för att avhjälpa felet.

För den skada beställaren drabbas av som en följd av fel i entreprenaden har beställaren rätt till skadestånd. Beroende på vilken typ av skada det gäller kan entreprenörens ansvar vara beloppsmässigt begränsat.

Utöver ovanstående påföljder kan beställaren om entreprenören inte färdigställt entreprenaden och det visar sig att den utförda delen av entreprenaden på ett väsentligt sätt avviker från kontraktsenligt utförande ha rätt att häva återstående del av entreprenaden.

Hur länge ansvarar entreprenören?

Entreprenörens ansvar är på olika sätt begränsat i tid. Har parterna inte överenskommit om något annat gäller enligt AB 04 att garantitiden är fem år för arbete och två år för material. Enligt ABT 06 är garantitiden om parterna inte kommit överens om något annat däremot fem år för såväl arbete som material. Har entreprenören fått en längre garanti av sin leverantör gäller dock denna längre garantitid även i förhållande till beställaren.

Efter garantitidens utgång är entreprenörens ansvar begränsat till väsentliga fel som orsakats av att entreprenören agerat vårdslöst. Den yttersta gränsen för ansvaret är tio år räknat från att entreprenaden godkändes. Därefter kan beställaren alltså inte göra några påföljder gällande mot entreprenören för fel i entreprenaden.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?