Kunskapsbank

Vad kan du göra som anställd om du blivit felaktigt uppsagd?

Arbetstagare får sägas upp av arbetsgivaren endast då det finns saklig grund för uppsägning. Saklig grund för uppsägning kan vara antingen arbetsbrist eller ha att göra med arbetstagaren personligen vilket kallas personliga skäl. Första steget om det uppstår frågor om din anställning är alltid att kontakta ditt fackförbund.

Tvister vid uppsägning beror oftast på att det är oklart om det verkligen föreligger en saklig grund för uppsägning. Uppsägningen kan exempelvis vara ogrundad eller det kan röra sig om fingerad arbetsbrist.

Vad är saklig grund för uppsägning?

Den vanligaste anledningen till uppsägning av tillsvidareanställningar är arbetsbrist, vilket till exempel kan innebära att arbetsgivaren planerar en nedskärning av verksamheten som berör dig som arbetstagare.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska en s.k. turordningslista för varje turordningskrets (kategori av arbetstagare) upprättas. Grundregeln är att det är anställningstiden som är avgörande för turordningen vid uppsägningar pga. arbetsbrist. Den med kortast anställningstid kan således bli den som sägs upp först. För detta behöver man fastställa vilka arbetstagare som står i tur att sägas upp. Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre.

Om du blir uppsagd av personliga skäl så kan det till exempel handla om att du misskött dina arbetsuppgifter, att du har uppvisat samarbetssvårigheter eller att du har agerat illojalt mot företaget. Om så är fallet ska du alltid få en varning först för att få chansen att rätta till ditt beteende, vilket bör ske i ett möte med arbetsgivaren som dokumenteras skriftligen. Orsakerna till uppsägningen måste ha inträffat inom de senaste två månaderna. Väntar arbetsgivaren längre än så med att agera kan hen inte hänvisa till personliga skäl vid en uppsägning.

Vad är inte saklig grund för uppsägning?

Skäl för att ogiltigförklara en uppsägning är till exempel att du blivit uppsagd i diskriminerande syfte, på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet eller på grund av att du är fackligt förtroendevald.

Det får heller inte röra tycke och smak när det kommer till personliga förhållanden. Varje skäl som arbetsgivaren ger och som har relevans för uppsägningen ska vara skälig. Arbetsgivaren måste visa att denna har utrett situationen och försökt att lösa den på annat vis innan uppsägning kan komma att bli aktuellt.

Vad sker vid en uppsägning?

Arbetsgivaren måste vanligen kontakta den anställdas fackliga ombud för en förhandling, och den anställde har också rätt till ett skriftligt uppsägningsbesked.
Om du som arbetstagare vill yrka att uppsägningen ska ogiltigförklaras så måste du underrätta din arbetsgivare senast två veckor efter att du blev uppsagd. Om du inte fått information om detta från din arbetsgivare så löper tidsfristen i stället en månad från det att uppsägningen upphörde (40 § LAS).

Det är inte helt ovanligt att tvister uppstår i samband med uppsägning av anställningsavtal. Detta är förståeligt om en arbetstagare därigenom blir utan jobb och anser att arbetsgivaren inte hade några giltiga skäl för uppsägningen.

Försök hitta lösningar genom förhandling hellre än att låta det gå till domstol

Det är vanligen bäst att försöka lösa konflikter utan att gå till domstol, ta ett möte och diskutera igenom en lösning eller försöka komma fram till en kompromiss som båda parterna kan acceptera. Vid en del tvister kan man också vända sig till Arbetsdomstolen. Det sista steget är att ta ärendet vidare till tingsrätten, vilket kan bli såväl kostsamt som tidskrävande. Om du som anställd blir uppsagd av din arbetsgivare, så kan du begära att uppsägningen ogiltigförklaras. En sådan begäran prövas i domstol.

Inom ramen för en förhandling gäller det att vara såväl kompromissvillig som lyhörd för motpartens önskemål. Genom att komma fram till en lösning eller kompromiss så kan arbetstagare och arbetsgivare släppa frågan och i stället lägga fokus på att driva verksamheten vidare. I bästa fall kanske man också kommer överens om att anställningen ska fortsätta.

Läs på ordentligt och förhasta dig inte

Eftersom det kan vara svårt som anställd att ha koll på alla lagar och regler som reglerar anställningsavtal och uppsägningar så kan det vara en bra idé att söka rådgivning hos en advokat eller jurist i en uppsägningssituation.

Genom att ha bättre kunskap om vad som gäller i de olika situationerna som kan leda till en tvist i samband med uppsägning kan ni lättare komma fram till en lösning. Kom ihåg att arbetstvister normalt sett inte omfattas av rättsskyddet. Detta innebär att arbetsgivaren själv ska stå för sina rättegångskostnader. I en stor del av de civilrättsliga tvisterna i allmän domstol åläggs den part som förlorar att stå såväl för sina egna rättegångskostnader som motpartens.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?