Kunskapsbank

Felavhjälpande – när ska det ske?

I entreprenadsammanhang är avhjälpande av fel en vanlig företeelse. Om en beställare upptäcker fel i utfört arbete – hur lång tid har entreprenören på sig att avhjälpa det? Kan det finnas situationer när entreprenören inte ens behöver ges en sådan möjlighet? Mot bakgrund av standardavtalen AB 04 och ABT 06 samt domar av Högsta domstolen domar ger vi svar på några frågor kring detta.

Inledning – frågor att besvara

En entreprenör har enligt AB 04/ABT 06 (kap. 5 § 17) rätt och skyldighet att avhjälpa fel. Bestämmelsen reglerar också inom vilken tid ett sådant avhjälpande ska ske. Vilken tid är det då som gäller? Vad händer om det uppkommer ett akut fel? Vad händer om en beställare upptäcker fel i utfört arbete i samband med att den avhjälper ett annat fel, t.ex. när golvet väl har brutits upp för att fel i golventreprenörens arbete ska avhjälpas – och att det då även framkommer att inte heller rörentreprenörens arbete är korrekt utfört? Behöver en beställare alltid reklamera felet och låta entreprenören avhjälpa detsamma, eller finns det situationer när detta inte behöver ske?

Regleringen i AB 04/ABT 06

Enligt ovan nämnda bestämmelse ska entreprenörens felavhjälpande ske utan dröjsmål och senast inom två månader från underrättelse om fel. Bestämmelsen lyder enligt följande:

Stycke 2: ”Avhjälpande skall fullgöras utan dröjsmål och senast inom två månader räknat från det att besiktningsutlåtandet eller skriftlig underrättelse om fel tillställts entreprenören, såvida inte lämplig årstid bör avvaktas. Fel som inte medför risk för skada på entreprenaden eller olägenhet av betydelse för beställaren, får avhjälpas vid annan tidpunkt som parterna kommer överens om, dock senast i samband med garantitidens utgång. Entreprenören skall utan dröjsmål skriftligen underrätta beställaren när fel avhjälpts.”

Av bestämmelsen framgår även följande:

Stycke 3: ”Om entreprenören anser att han inte är ansvarig för ett fel, skall han skriftligen underrätta beställaren om detta. Om entreprenören inte avhjälper felet inom föreskriven tid eller skriftligen har underrättat att han inte avser att avhjälpa felet, får beställaren låta avhjälpa felet.”

Fristen ”utan dröjsmål och senast inom två månader”

Med dagens teknik föreligger det oftast inga svårigheter att återkomma snabbt på mejl eller sms. Fristen är ”utan dröjsmål” med en yttre gräns om två månader.

Som framgår av det tredje stycket får beställaren låta avhjälpa felet om entreprenören inte gör det. Är det alltså möjligt att utföra felavhjälpandet utan dröjsmål, t.ex. inom en vecka, kan det vara den föreskrivna fristen. Enkla avhjälpandeåtgärder bör alltså vidtas snabbt. Vid svårigheter att fastställa vad det är för typ av fel har entreprenören mer tid på sig. Hänsyn kan också tas till om det är semestertider eller hög arbetsbelastning som begränsar entreprenörens avhjälpanderesurser.

När det gäller felavhjälpande är det beställarens intresse av att ställas i samma läge som om felet inte hade förelegat som är utgångspunkten för bestämmelsen om vilken tid som gäller för att få felet avhjälpt.

Behöver beställaren alltid reklamera före ett avhjälpande på entreprenörens bekostnad?

Utgångspunkten är att beställaren måste både reklamera fel och bereda entreprenören tillfälle för felavhjälpande. I annat fall har beställaren inte gett entreprenören rätt att avhjälpa felet, vilket i sig utgör ett avtalsbrott. Ett skäl till att entreprenören ska få möjlighet att avhjälpa ett fel är att ett sådant avhjälpande kan utföras i egen regi eller genom en egen underentreprenör och därmed till en lägre kostnad än om någon annan utför åtgärden. En annan sak är att det finns ett värde i att upprätthålla en skyldighet för beställaren att reklamera felet innan beställaren går vidare och avhjälper fel på entreprenörens bekostnad i dessa situationer. Entreprenören ges då en möjlighet att säkra bevisning avseende felpåståendet även om rätten att avhjälpa fel redan gått förlorad.

Det finns dock situationer då det inte är rimligt eller ens möjligt för beställaren att reklamera. Det kan vara fråga om ett fel som kräver ett mycket snabbt avhjälpande, att det visat sig att entreprenören inte kunnat nås eller att entreprenören inte skulle kunna ha avhjälpt felet tillräckligt snabbt. Exempelvis kan beställaren själv behöva felavhjälpa för att inte följdskador ska uppstå eller och då entreprenören inte kunnat nås eller inte skulle kunna åstadkomma ett avhjälpande tillräckligt snabbt. Ett annat exempel kan vara att vatten sprutar från ett rör och där omfattande sakskador riskeras om inte avhjälpandet sker omgående. Ytterligare ett exempel kan vara beställaren upptäcker fel i utfört arbete i samband med att denne avhjälper ett annat fel som orsakats av antingen samma eller en annan entreprenör. Dessa exempel utgör dock endast undantagssituationer.

Utgångspunkten är att reklamation ska ske men att undantag kan tillåtas när omständigheterna i det enskilda fallet kräver det.

Frågor på detta? Är du beställare eller entreprenör som har frågor? Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?