Finansiering

Start 9 Finansiering

Finansiering

I många fall finns det möjlighet att få ersättning för del av kostnaden för ett juridiskt ombud genom rättsskyddsmomentet i hemförsäkringen eller företagsförsäkringen. Privatpersoner kan även under vissa förutsättningar beviljas rättshjälp. Vi hjälper till med att se över dessa möjligheter i varje enskilt fall.

Rättsskydd

Rättskydd ingår som ett av flera moment i hemförsäkringen och i de flesta företagsförsäkringar.

Rättsskyddet har till ändamål att täcka delar av kostnaderna för juridiskt ombud i en tvist. Villkoren för rättsskyddet kan skilja sig åt beroende på vilket försäkringsbolag du har. Vad som gäller i ditt fall framgår av försäkringsvillkor och försäkringsbrev. Försäkringen täcker även eventuell skyldighet att betala den andra partens kostnader om du skulle förlora en tvist.

Om du inte har någon försäkring med rättsskydd kan du eventuellt få hjälp med kostnaderna av staten genom så kallad rättshjälp; mer om rättshjälp står att läsa nedan. Rättsskyddet är, till skillnad från rättshjälpen, inte beroende av din årsinkomst.

I första hand skall vid tvister som gäller vårdnad om barn, underhåll eller andra familjerättsliga frågor och tvisten inte har samband med skilsmässa eller upplösande av samboförhållande rättsskyddet utnyttjas.

Rättshjälp

Under vissa förutsättningar kan du få rättshjälp av staten om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina försäkringar. Rättshjälp får beviljas fysiska personer vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kr. Även näringsidkare kan, om vissa särskilda skäl uppfylls, beviljas rättshjälp.

Om du beviljas rättshjälp skall du betala en rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden. Rättshjälp kan inte beviljas i alla typer av rättsliga angelägenheter. Rättshjälp får exempelvis inte beviljas för förrättande av bouppteckning eller i inskrivningsärenden enligt jordabalken. Rörande vissa angelägenheter krävs särskilda skäl för att rättshjälp ska kunna beviljas. Exempel på sådana angelägenheter är äktenskapsskillnad, underhåll till barn och sådana angelägenheter som skall behandlas utomlands.

För att rättshjälp skall beviljas ska du i normalfallet inleda med en timmes rådgivning hos exempelvis advokat. Kostnaden för rådgivningen får du oftast betala själv. Du kan ansöka om rättshjälp i samband med den här typen av rådgivning. Rättshjälp beviljas av Rättshjälpsmyndigheten eller utav domstol.

Behöver du hjälp med finansiering?

Hos oss på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka kan ni få juridisk hjälp och vi undersöker alltid hur den hjälp du behöver kan finansieras.

Kan vi hjälpa dig?