Kunskapsbank

Högre skadestånd till brottsutsatta

Förra året infördes lagändringar som innebär att den som utsatts för brott får rätt till högre skadestånd än tidigare. Det innebär att ersättningen till brottsutsatta många gånger blir dubbelt så hög som tidigare och ibland ännu högre än så.

Den som blivit utsatt för brott har rätt till skadestånd som ska betalas av den som begått brottet. Om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala finns möjlighet att efter ansökan få ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Allmänt om skadestånd vid brott

Skadeståndet ska ersätta den utsatte för fysisk och psykisk skada, exempelvis om den utsatte blir sjukskriven på grund av brottet. Ersättning utgår även för exempelvis kläder som blivit förstörda.

Även om inga skador uppstått har den som utsatts för ett brott som inneburit en allvarlig kränkning rätt till skadestånd. Det kallas för kränkningsersättning. Nivåerna för kränkningsersättning har ansetts vara för låga och inte i tillräcklig utsträckning kompensera den som blivit utsatt för brottet. Därför infördes förra året lagändringar som ger rätt till högre ersättning än tidigare.

De nya ersättningsnivåerna

Av uttalanden som gjorts i samband med att de nya bestämmelserna antogs framgår att det ofta kommer att röra sig om en dubblering av ersättningen. I vissa fall, exempelvis om den som utsatts är ett barn eller om gärningsmannen är en närstående, är ökningen förmodligen ännu högre än så.

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en vägledning över nya ersättningsnivåer som finns publicerad på myndighetens hemsida. Vägledningen ger en bra indikation på nivån på kränkningsersättning för många typer av brott.

Eftersom lagändringen är relativt ny är det svårt att veta säkert vilka nivåer som ska gälla i framtiden för olika typer av brott. Nu när det gått drygt ett år sedan lagändringen är det i alla fall tydligt att skadestånden blivit betydligt högre.

När ska de nya nivåerna tillämpas?

Lagändringarna trädde i kraft 1 juli 2022. Det förekommer fortfarande att brott som begåtts före den tidpunkten prövas i domstol. Högsta domstolen har klargjort att ändringarna inte gäller retroaktivt, alltså för brott som begicks före lagändringen. Samtidigt ska kränkningsersättningen spegla allmänna uppfattningar och värderingar i samhället. Det innebär att även den som utsatts för ett brott före lagändringen ibland kan argumentera för en högre ersättningsnivå.

För dig som blivit utsatt för brott

Att bli utsatt för ett brott och därefter behöva medverka i en utredning upplevs av många som påfrestande. Vid allvarligare brott eller om den som begått brottet är närstående har den utsatte ofta rätt till ett målsägandebiträde. Ett sådant biträde ger den utsatte stöd under processen. Målsägandebiträdet hjälper även till att bedöma vilken rätt till skadestånd som kan finnas och företräder också målsäganden vad gäller skadeståndet. Den som inte får ett målsägandebiträde bör istället vända sig till åklagaren med sina frågor. Åklagaren ska i så fall hjälpa målsäganden att bedöma möjligheterna till skadestånd, vilken bevisning som krävs och dessutom föra skadeståndstalan för målsäganden.

Brottsoffermyndighetens vägledning för ersättningsnivåer: vägledande-kränkningsnivåer-för-skadehändelser-som-inträffat-från-och-med-den-1-juli-2022.pdf (brottsoffermyndigheten.se)

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?