Kunskapsbank

Hur fungerar arvsrätten för dig som sambo?

Samboförhållanden omfattas inte av den samling regler som lagstiftaren har förenat med äktenskapet. En väsentlig skillnad i detta hänseende är att sambor, till skillnad från gifta makar, saknar genom lag beslutad ömsesidig arvsrätt. En efterlevande sambo ärver alltså inte den först avlidna sambons tillgångar om det inte finns ett testamente med denna innebörd.

Av den arvsordning som följer av lag ärver inte sambor varandra utan arvet fördelas i enlighet med den legala arvsordningen där den avlidnes barn ärver i första hand.

Vikten av att upprätta testamente vid samboförhållanden

När en sambo dör kan den efterlevande sambon enligt sambolagen begära bodelning vilken ska genomföras innan ett arvskifte. Genom en bodelning kan den efterlevande sambon ges rätt till hälften av samboegendomen vilket om inte annat avtalats utgörs av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget om egendomen förvärvats för gemensam användning.

Den avlidne sambons enskilda egendom och den samboegendom som den avlidne sambon erhåller genom bodelning utgör kvarlåtenskapen ska fördelas genom arvskifte. Har den avlidne sambon inget testamente ska arvet fördelas enligt den i lag angivna arvsordningen där i första hand den avlidnes barn ärver kvarlåtenskapen. Den efterlevande sambon har alltså ingen automatisk rätt till arv med anledning av samboskapet.

För de sambor som vill att den efterlevande sambon ska ärva kvarlåtenskapen är det därför viktigt att upprätta ett testamente till dennes förmån. Är du sambo utan barn kan du utan begränsningar välja att testamentera ditt arv till din sambo eller någon annan framför dina föräldrar eller den som annars följer av den legala arvsordningen. Är du sambo och har egna barn begränsas dock rätten att genom testamente förfoga över egendom till den del som inte kränker bröstarvingars rätt till laglott, d.v.s. halva arvslotten. Barn till sambor alltid har rätt att vid den först avlidne sambons dödsfall få ut sin laglott vilket motsvarar halva arvslotten. Med andra ord kan detta uttryckas så att en testator endast får halvera sitt barns rätt till arv.

Samboavtal

Eftersom sambor saknar den reglering genom lag som gifta makar har är det extra viktigt för sambor att se över vilka juridiska handlingar det finns behov av utifrån den specifika situationen. Utöver eventuella behov av testamente kan även samboavtal vara en handling att överväga. Samboavtalet är dokument som syftar reglera sambors egendomsförhållanden vid en bodelning. Samboavtalet kan jämföras med ett äktenskapsförord mellan makar. Ett samboavtal såväl som makars äktenskapsförord erbjuder dock inte något egentligt ekonomiskt skydd vid den först avlidne sambons dödsfall utan är syftar till att reglera hur samboegendom ska fördelas vid en bodelning.

Samboegendom som ägs av sambo i ett förhållande utan samboavtal ska bodelas enligt sambolagens regler. I ett samboavtal kan samborna själva besluta att viss egendom som annars hade ingått i en bodelning ska undantas från en bodelning enligt sambolagens.

Sambors större behov av avtal

Lagstiftaren har valt att låta de som lever tillsammans utanför ett äktenskap på egen hand besluta om deras inbördes förhållanden och därmed lagt sig i samboförhållanden så lite som möjligt. Detta gör att mellan sambor kan finnas ett större behov av att genom avtal och andra rättshandlingar reglera sina ekonomiska förhållanden än hos äkta makar.

Ärvdabalkens bestämmelser ger inte efterlevande sambo samma rätt som en efterlevande make att med försteg ärva bröstarvingars arvslotter. I lagens mening är det därmed i detta hänseende i princip ingen skillnad mellan att vara ensamstående eller sambo. Om det finns en vilja att en efterlevande sambo ska ges rätt till arv efter den först avlida sambon finns det ett behov av att upprätta ett testamente. Möjligheterna att testamentera tillgångar till efterlevande sambo kan dock begränsas av bröstarvingars rätt till laglott.

Genom att skriva testamente och eventuellt även samboavtal kan de som lever i ett samboförhållande och som väljer att inte gifta sig skapa en förutsägbarhet för framtiden och minska risken för framtida oklarheter och arvstvister som följd.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?