Kunskapsbank

Hur funkar lagen om vård av missbrukare?

Anhöriga till en person som är i ett missbruk upplever ofta frustration, oro och en önskan om att personen skall få hjälp att bryta missbruket. Personer det gäller anser kanske inte att han eller hon har ett missbruk eller så saknas krafterna eller motivationen till att ta sig ur missbruket.

Vad krävs då för att en person ska få vård mot sin vilja i syfte att bryta missbruket? Vad innebär vården? Vilken rätt har personen det gäller till en advokat eller jurist i processen om tvångsvård?

Vad krävs för tvångsvård?

Socialnämnden ska aktivt sörja för att en person i missbruk får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. En anhörig till en person i missbruk kan anmäla oro till socialnämnden som då ska utreda saken. I de fall det inte är möjligt med vård på frivillig väg kan det bli aktuellt med omhändertagande och vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Om en situation är akut kan socialnämnden besluta om ett omedelbart omhändertagande.

För ett beslut om tvångsvård krävs att samtliga nedan angivna omständigheter föreligger:

  • personen missbrukar exempelvis alkohol eller narkotika på ett sådant sätt att hon eller han behöver vård för att bryta missbruket,
  • personen vägrar gå med på vård frivilligt,
  • personen utsätter sig för allvarlig fara, riskerar att förstöra sitt liv eller riskerar att allvarligt skada sig själv eller närstående till följd av missbruket.

Vad innebär tvångsvård?

Syftet med vården är att bryta missbruket och motivera till frivillig behandling. Det är socialnämnden som efter slutförd utredning ansöker om att personen ska vårdas mot sin vilja. Förvaltningsrätten beslutar sedan om personen ska få vård med stöd av LVM eller inte. Vården ska upphöra så fort syftet med vården upphört, men får som längst pågå i sex månader.

Vård med stöd av LVM innebär att personen det gäller placeras på ett behandlingshem (LVM-hem) men ibland behöver vården påbörjas på sjukhus. Förutom behandlingsinsatser mot själva missbruket kan vården även innehålla åtgärder som tar sikte på personens livssituation i stort, som möjligheten till arbete och bostad. Vården ska övergå i öppnare former utanför LVM-hemmet så snart det är möjligt, exempelvis genom vård på ett öppet behandlingshem, i familjehem eller genom att personen deltar i öppenvårdsprogram. Det är socialnämnden som bestämmer var personen ska placeras under vårdtiden.

Offentligt biträde

Den som är föremål för en ansökan om vård eller ett omedelbart omhändertagande med stöd av LVM har rätt till ett offentligt biträde. Det är förvaltningsrätten som förordnar det offentliga biträdet och som står för biträdets kostnader. Personen det gäller kan framföra önskemål om vilken advokat eller jurist som skall förordnas till offentligt biträde.

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?