Kunskapsbank

Hur kan jag få hem mitt LVU-placerade barn?

Vård med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) blir aktuellt när förvaltningsrätten efter ansökan från socialnämnden har bedömt att det föreligger en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling på grund av hemförhållandena (2 §) eller den unges egna beteende (3 §) och frivilliga insatser inte bedöms garantera den unge behövlig vård.

Vården ska inte pågå längre än nödvändigt och socialnämnden är därför skyldiga att minst en gång var sjätte månad pröva om vården ska fortgå (13 §). Om socialnämnden vid sin prövning finner att de omständigheter som låg till grund för ansökan om tvångsvård inte är så allvarliga som befarat eller om vården kan ske på frivillig väg, ska vården omedelbart upphöra. Om du som vårdnadshavare anser att ditt barn inte längre har ett vårdbehov eller att vården kan ske på frivillig väg, kan du begära att LVU-vården ska upphöra och att barnet ska få flytta hem igen.

Hemtagningsbegäran

Om du som vårdnadshavare anser att ditt barn inte längre har ett vårdbehov eller att vården kan ske på frivillig väg, kan du begära att LVU-vården ska upphöra och att barnet ska få flytta hem igen. En sådan hemtagningsbegäran görs hos den socialtjänst som ansvarar för ärendet. När socialtjänsten har mottagit din hemtagningsbegäran har de fyra månader på sig att utreda och bedöma om vården ska avslutas eller om begäran om hemtagning ska avslås och tvångsvården fortsätta. Det är sedan socialnämnden som, baserat på socialtjänstens utredning, fattar beslut om din hemtagningsbegäran ska bifallas eller avslås. Om din hemtagningsbegäran avslås kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten (41 §). Det blir då domstolens sak att avgöra huruvida vården ska upphöra.

Hemtagningsutredningen

Det finns inte någon bestämmelse i LVU som reglerar socialnämndens utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård. Däremot finns den allmänna bestämmelsen om socialnämndens utredningsskyldighet i 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att socialnämnden har ett långtgående ansvar för den utredning som ska ligga till grund för ett beslut i ett ärende om upphörande av LVU-vård. Prövningen ska avse frågan om de omständigheter som föranledde vården fortfarande består. Tyngdpunkten i utredningen måste ligga på de

aktuella förhållandena. Om grunden för pågående LVU-vård är omsorgsbrister i hemmet måste utredningen klarlägga om och i så fall i vilken utsträckning dessa brister fortfarande kvarstår och hur de i så fall förhåller sig till den unges eventuella vårdbehov (HFD 2014 ref. 50).

Vad krävs för att LVU-vården ska upphöra?

En hemtagningsbegäran kan göras närsomhelst. Även om möjligheten att obegränsad är det viktigt att ha i åtanke att en hemtagningsbegäran inte fyller någon funktion förrän du kan uppvisa en varaktig förändring av de omständigheter som föranledde vården. Om du som vårdnadshavare begär hemtagning alltför tidigt är risken därtill stor för att socialnämnden och senare domstolen tolkar det som att du saknar insikt i hjälpbehovet och sätter dina egna behov framför ditt barns.

Du har rätt till ett offentligt biträde

När du som vårdnadshavare har gjort en begäran om hemtagning, har du rätt till ett offentligt biträde. Ditt offentliga biträde bistår dig i kontakten med socialtjänsten. Det offentliga biträdet hjälper dig även att överklaga ett avslag på din begäran om hemtagning och företräder dig vid en eventuell domstolsprocess. Det är staten som bekostar det offentliga biträdet och du kan själv önska vem som ska förordnas som offentligt biträde för dig.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?