Kunskapsbank

Hur överklagar man ett placeringsbeslut i ett LVU-ärende?

Vid vård med stöd av LVU kan vårdnadshavarna och barnet ibland vara ense om att vården behövs men vara missnöjda med socialnämndens beslut om att barnet ska placeras på exempelvis ett visst HVB-hem. Barnet och vårdnadshavarna anser kanske att det bästa är att barnet familjehemsplacering hos en viss släkting. Hur överklagar man då ett placeringsbeslut? Har man rätt till ett offentligt biträde?

Det är socialnämnden som beslutar om var barnet skall vara placerat under vårdtiden. Om barnet fyllt 15 år kan han eller hon överklaga placeringsbeslutet själv. Även barnets vårdnadshavare har rätt att överklaga ett placeringsbeslut. Socialnämnden har en skyldighet att informera barnet och vårdnadshavarna om hur de överklagar nämndens placeringsbeslut.

Vid ett överklagande kan domstolen inte bara underkänna eller godkänna den placering som socialnämnden beslutat om utan också bestämma att barnet, med upphävande av nämndens placeringsbeslut, i stället ska placeras i exempelvis ett visst familjehem. Om domstolen ska kunna bestämma att barnet, i stället för placering på ett HVB-hem, ska placeras i ett visst familjehem krävs det att familjehemmet är utrett av socialnämnden. Det är därför viktigt att barnet eller vårdnadshavarna tar upp önskemål om placering i ett tidigt skede.

Vid ett överklagande av ett placeringsbeslut kan barnet och vårdnadshavarna ha rätt till ett offentligt biträde. Det är staten som bekostar det offentliga biträdet och du kan själv önska vem som ska förordnas som offentligt biträde för dig. Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?