Kunskapsbank

Innehållet i ett entreprenadavtal

Avtal om kommersiella entreprenader är inte reglerade i lag. På sådana avtal tillämpas allmänna rättsprinciper och närliggande lagstiftning i den mån parterna inte särskilt reglerat vad som ska gälla.

Ett entreprenadavtal bör ingås skriftligen. Eftersom det saknas lagregler på området använder sig aktörer inom entreprenadbranschen ofta av de etablerade standardavtalen, till exempel AB 04 (utförandeentreprenad) eller ABT 06 (totalentreprenad). Antingen kan aktuellt standardvillkor biläggas avtalet eller så görs i avtalet en hänvisning till det aktuella standardvillkoret.

Entreprenadkontraktet

Det görs åtskillnad mellan begreppen entreprenadavtal och entreprenadkontrakt. Med entreprenadavtal avses i formell mening hela det avtal – dvs. alla kontraktshandlingar och därefter ingångna överenskommelser – som parterna träffat om en viss entreprenad. Med entreprenadkontrakt brukar avses den handling som utvisar att parterna kommit överens om att ingå avtal om en entreprenad. I entreprenadkontraktet bör de för entreprenaden viktigaste villkoren så som omfattning, pris och tid behandlas.

Entreprenadkontraktet utgör alltså normalt en av flera kontraktshandlingar som ingår i avtalet. Entreprenadkontraktet är – i vart fall när standardavtalen AB 04 och ABT 06 är tillämpliga på avtalet – den viktigaste handlingen vid tolkning av avtalet.

Standardavtalen

Som ovan nämnts avtalar parterna ofta om att något av branschens standardvillkor AB 04 och ABT 06 ska tillämpas på avtalet. Av praxis framgår att det är tillräckligt att i avtalet hänvisa till standardvillkoren för att det ska bli tillämpliga.

I avtalen regleras de viktigaste frågorna som normalt aktualiseras vid entreprenader. Bland annat regleras frågor om hur priset för entreprenaden ska beräknas, ÄTA-arbeten (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten), vad som gäller om resultatet av entreprenaden är felaktigt och vad som gäller om entreprenören är i dröjsmål med entreprenaden.

Övriga vanliga kontraktshandlingar

De krav beställaren har på entreprenören brukar preciseras i de s.k. administrativa föreskrifterna, också kallat AF-delen. Exempelvis kan parterna genom de administrativa föreskrifterna komma överens om att i något eller några avseenden avvika från vad som gäller enligt standardvillkoren AB 04 eller AB 06. För de administrativa föreskrifterna finns ett etablerat system av koder som syftar till att skapa överskådlighet och underlätta förståelsen hos parterna.

Hur entreprenaden ska utföras framgår inte av de administrativa föreskrifterna. Sådana anvisningar framgår i stället av tekniska beskrivningar, ritningar och liknande. Den sortens handlingar brukar ingå i projekteringsunderlaget.

En annan vanlig handling är en s.k. mängdförteckning. Den tas fram med utgångspunkt i vilka arbeten som behöver utföras i entreprenaden. I mängdförteckningen anges mängder av arbetsprestation, material, hjälpmedel osv. På det viset kan alltså entreprenadarbetenas omfattning utläsas. Ibland framgår även de tekniska kraven på utförandet av mängdförteckningen.

Rangordning och tolkning av handlingar i entreprenadavtal

Både AB 04 och ABT 06 innehåller regler om rangordning av olika handlingar i entreprenadavtalet. Dessa regler blir främst aktuella när handlingarna har motstridigt innehåll. Högst i rang står själva kontraktet följt av tillämpliga allmänna bestämmelser. I övrigt gäller som huvudregel principen om att en senare tillkommen handling har företräde framför en tidigare tillkommen handling. Därutöver intar också uppgifter om antal i en så kallad mängdförteckning en särställning och har företräde framför andra uppgifter i förfrågningsunderlaget. Skulle det i en handling finnas olika uppgifter eller föreskrifter (till exempel om sättet för arbetets utförande) gäller den uppgift eller föreskrift som medför lägst kostnad.

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Beställaren ska samordna handlingarna på ett lämpligt och konsekvent sätt. Har det gjorts räcker det normalt att ett visst åtagande för entreprenören redovisas på ett ställe i handlingarna. Skulle beställaren ha brustit i sin samordning av handlingarna kan det göra så att entreprenören misstar sig på arbetenas omfattning. I ett sådant fall är det inte säkert att entreprenaden anses ha den omfattning beställaren avsett.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?