Konsumenttivstnämnden

Hem 9 Konsumenttvistnämnden

Konsumenttivstnämnden

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd prövar tvister med anledning av tjänster som en advokat eller en advokatbyrå tillhandahållit en konsument. Om du är missnöjd med den tjänst som utförts och inte lyckas nå en lösning i samförstånd med advokaten eller advokatbyrån kan du vända dig till Konsumenttvistnämnden för att få ditt ärende prövat.

 

Om du har frågor gällande nämndens verksamhet kan du kontakta dem per e-post konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se eller telefon 08- 459 03 00.

På Advokatsamfundets hemsida hittar du information om hur du gör en anmälan till nämnden, https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Tvisten prövas inte om:

  • du inte har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten
  • värdet av vad som begärs understiger 1 000 kronor
  • värdet av vad som begärs överstiger 200 000 kronor
  • ditt krav kommer in senare än ett år efter det att du skriftligen framställde ett klagomål till advokaten såvida inte synnerliga skäl föreligger
  • ärendet inleds av okynne eller kravet saknar grund
  • du skickat in ett ofullständigt krav och nämnden begärt en komplettering som du inte gett in
  • utredningen är bristfällig och det inte går att avhjälpa bristen
  • tvisten med hänsyn till nämndens arbetsformer inte lämpar sig för prövning av nämnden eller allvarligt skulle förhindra nämnden från att fungera effektivt
  • tvisten redan handläggs eller är avgjord av domstol

Tvisten kommer heller inte att prövas om du inte betalar avgiften om 100 kronor eller om nämnden redan har prövat tvisten. Nämnden kommer heller inte att pröva tvister som redan är föremål för prövning hos advokatens försäkringsgivare.

Konsumenttvistnämnden prövar inte tvist som har uppstått före den 11 januari 2016.

Kan vi hjälpa dig?