Kunskapsbank

Krig, krigsförhållanden och onormala prisförändringar – om oförutsedda händelsers inverkan på byggentreprenader

Byggbranschen är i likhet med många andra branscher påverkad av förändringar i världsmarknadspriser och produktion av för branschen erforderligt byggmaterial samt andra insatsvaror och bränsle som gas och olja. Även priset på arbetskraft och försvårade eller helt stoppade transporter påverkar branschen.

Att den rådande situationen i Ukraina riskerar att medföra ökade kostnader för många av byggbranschens aktörer förefaller uppenbart, men vilka konsekvenser får detta för de enskilda entreprenörerna? Hur kan och bör entreprenören hantera situationer med oförutsedda kraftiga prisökningar eller omfattande förseningar? Kan situationen berättiga till en eventuell tidsförlängning?

Allmänt beträffande ändringar av avtalat pris

Utgångspunkten är att avtalat pris ska gälla. För den entreprenör som träffat avtal om fast pris utan indexreglering kan emellertid en oförutsedd prishöjning på viss vara eller tjänst kraftigt påverka entreprenörens möjligheter att rent ekonomiskt fullfölja entreprenaden. Av det skälet har bestämmelser i branschens standardavtal på området tillkommit i AB 04 och sedermera ABT 06 med innebörden att en kostnadsökning till följd av kraftigt höjda priser på̊ material under vissa förhållanden kan påföras beställaren genom ändring av det avtalade priset för entreprenaden.

I 6 kap. § 3 i standardavtalen ABT 06 respektive AB 04 stadgas hur ovan angivna förhållanden kan medföra att rätt till ändring av avtalat pris. Bestämmelsen utgör som ovan nämnts en ”säkerhetsventil” som endast ska tillämpas i vissa särpräglade situationer. En motsvarande bestämmelse återfinns även i 28 art. ABM 07 (Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet).

Ändring av avtalat pris på grund av krig eller annat krigsförhållande

Av bestämmelsen framgår att avtalat pris kan ändras vid kostnadsändring på grund av myndighetsåtgärd eller på grund av krig eller annat krigsförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden, eller kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden. En ändring av det avtalade priset ska dock endast ske om kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden. Det åligger den entreprenör som vill begära ändring av avtalat pris att visa att det föreligger ett orsakssamband mellan den myndighetsåtgärd, det krig eller krigsförhållande med liknande effekt som åberopas och prisökningen på den förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden. Kostnadsändringen ska även ha varit oförutsebar och väsentligt påverkat den totala kostnaden för entreprenaden

Bestämmelsens första punkt, som avser kostnadsändring på grund av bland annat krig eller annat krigsförhållande med liknande effekt, är direkt tillämplig i den situation som krisen i Ukraina har orsakat. Härigenom kan kostnadsändring medges såvitt avser förnödenhet, med vilket avses sådant om är indirekt nödvändigt för utförandet av kontraktsarbetena (exempelvis viss vara eller visst verktyg) eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden. Om prishöjningarna avser sedvanligt byggmaterial anses sannolikt kostnadsökningen avse förnödenheter vilka är nödvändiga för entreprenaden.

Den part som begär prisändring av skäl som är hänförliga till situationen i Ukraina måste även kunna visa att det finns ett orsakssamband mellan kriget och kostnadsändringen. Att bevisa orsakssambandet kan vara svårt i synnerhet då det kan finnas flera potentiellt sammanfallande eller konkurrerande tänkbara orsaker till kostnadsändringarna. Branschorganisationen Byggföretagen har i skrivelsen ”Ändring av avtalat pris till följd av okade kostnader för material” konstaterat att någon känd enhetlig anledning till prishöjningarna inte finns, men nämnt bland annat ökade oljepriser, råvarubrist samt utmaningar i logistikflödet. Dessa kan till viss del vara hänförliga till pandemin.

Entreprenören kan alltså möta svårigheter i att bevisa att kostnadsändringarna som sådana är hänförliga enbart till situationen i Ukraina.

Ändring av avtalat pris på grund av onormala prisförändringar

Ur bevishänseende kan det vara lättare att åberopa den andra delen av bestämmelsen som reglerar onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden. Det krävs dock som sagt att det då rör sig om onormala prisförändringar. Praxis på området talar för att en onormal prisförändring enligt 6 kap. 3 § AB 04/ABT 06 främst avser marknadsövergripande prisstegringar snarare än kostnadsuppgång i förhållande till en enskild leverantör.

I syfte att visa att det rör sig om en onormal kostnadsändring bör entreprenören därför undersöka marknadens historiska utveckling, för att därefter kunna visa hur det rådande marknadsläget skiljer sig från en normal prisutveckling. Vägledning vid denna bedömning kan enligt Byggföretagens ovan angivna skrivelse hämtas från Entreprenadindex och den genomsnittliga prisökningen avseende aktuellt material under de senaste tio åren. Byggherrarna i Sverige AB har dock anfört att en kostnadsökning bör sättas i relation till den högsta årliga ökningen under de senaste tio åren (se Byggherrarna Sverige AB, Vägledning om ändring av avtalat pris till följd av ökade materialkostnader, s. 6).

Härutöver måste dock även kostnadsändringen enligt 6 kap. 3 § kap. ABT 06/AB 04 väsentligt ha påverkat kostnaden för hela entreprenaden. En stor prishöjning på en enskild förnödenhet medför inte att rätt till ändring av avtalat pris föreligger, med mindre än att det utgör en väsentlig del av den totala kontraktssumman. I samband med oljekrisen under 1970-talet uttalade dåvarande Riksrevisionsverket (för statens räkning) att kostnadsökningar på mer än 3 procent skulle anses vara väsentliga. Byggherrarna i Sverige AB är dock i ovan nämnda skrivelse av uppfattningen att Riksrevisionsverkets riktmärke inte längre är aktuellt, utan att bedömningen av om en kostnadsändring är väsentlig ska göras utifrån en ekonomisk analys av den enskilda entreprenaden. Att särskilt beakta i sammanhanget är att då bedömningen tar sitt avstamp i kostnaden för hela entreprenaden så kan krav enligt bestämmelsen framställas först då entreprenaden är avslutad och sammanfattad. En bevislättnad föreligger för den som åberopar rätt till ändring av avtalat precis med hänvisning till motsvarande bestämmelse i ABM 07 (28 art.). Detta då kravet i denna bestämmelse är att kostnadsändringen ska ha varit oförutsebar och väsentligt ha påverkat hela kostnaden för en enskild vara.

En berättigad prisändring ska även vara skälig och bestämmas med utgångspunkt i konkreta underlag. Beställaren bör enligt Byggherrarnas ovan nämnda skrivelse vid denna bedömning bland annat efterfråga vilket pris entreprenören kalkylerat med för de aktuella varorna och varför detta pris har använts i kalkylen, hur den nominella kostnadsökningen kommer att påverkas av årsomsättningsrabatter, bakrabatter eller motsvarande, varför priset ökat och om det även ökat hos andra leverantörer.

Byggherrarna är således av uppfattningen att entreprenören har att inkomma med ett tämligen omfattande underlag vid begärd ändring av avtalat pris. Entreprenören är även skyldig att omgående underrätta beställaren härom.

Förebyggande åtgärder

Ett sätt för entreprenören att gardera sig mot den risk som väsentliga kostnadsökningar kan komma att medföra är som tidigare nämnts att avtala om fast pris med indexreglering. En annan möjlighet är att träffa avtal om pris på löpande räkning, då ersättning vid löpande räkning enligt huvudregeln i AB 04 och ABT 06 utgår enligt självkostnadsprincipen (6 kap. 9 § AB 04/ABT 06).

Rätt till tidsförlängning av kontraktstiden

I 4 kap. 3 § punkterna 1-5 AB 04/ABT 06 anges olika typer av omständigheter vilka kan ge entreprenören rätt till förlängning av kontraktstiden. En utgångspunkt för att förlängning av kontraktstiden ska kunna medges är att den aktuella omständigheten har hindrat entreprenören att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden.

Första punkten i bestämmelsen reglerar de fall då entreprenören har hindrats på grund av en omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på beställarens sida.

Punkterna 2-4 avser omständigheter av force majeure-typ såsom t.ex. myndighetsbeslut och strejk. Femte punkten är en generalklausul som innefattar andra förhållanden som entreprenören varken vållat eller bort räkna med och vars menliga inverkan entreprenören inte rimligen kunnat undanröja.

I rådande situation med ett pågående krig är det främst två av punkterna som aktualiseras, nämligen tredje punkten – som uttryckligen föreskriver hinder på grund av bland annat krig – samt femte punkten som föreskriver hinder på grund av annat av entreprenören ej vållat förhållande, som entreprenören inte bort räkna med och vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

Bevisbördan för att ett hinder förelegat samt att denne i anledning därav hindrats att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden åvilar entreprenören. När det gäller tredje punkten så måste ett orsakssamband mellan kriget och kostnadsökningen kunna bevisas Femte punkten kräver inte att ett sådant orsakssamband i sig kan beläggas, men å andra sidan att det kan visas att det är fråga om ett förhållande som entreprenören inte bort räkna med och vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. I avtalskommentarerna anges att entreprenören ska försöka begränsa effekterna av hindret genom en rationell användning av de resurser som denne avsatt för berörd del. Vad som i detta avseende kan krävas från entreprenörens sida får avgöras från fall till fall. Det är också viktigt att entreprenören snarast underrättar motparten om det hinder som kan ge rätt till tidsförlängning (4 kap. 4 § AB 04/ ABT 06). I annat fall kan rätten till tidsförlängning på grund av hindret gå förlorad.

Vid rätt till tidsförlängning undgår entreprenören risken att åläggas att utge vite under tidsförlängningen. Entreprenören saknar dock – med undantag för vad som redogjorts för ovan angående rätt till prisjustering – rätt till ersättning av beställaren för kostnader som entreprenören drabbas av på grund av en försening orsakad av krig eller krigsförhållanden.

Avslutande sammanfattning

Krig och krigsförhållanden kan indirekt påverka byggentreprenader och medföra oförutsedda kraftiga prisstegringar, uteblivna leveranser och transporter med i vissa fall omfattande förseningar av entreprenadens färdigställande som följd. I 6 kap. 3 § AB 04/ABT 06 finns dock en möjlighet att vid dessa förhållanden ändra avtalat pris vid en kostnadsändring. Kostnadsändringen måste dock ha orsakats av krig eller annat krigsförhållande, och den förhållandevis tunga bevisbördan härför åvilar entreprenören. Rätt till ändring av avtalat pris kan dock även föreligga vid onormala prisändringar. I dessa fall måste visas att aktuella prisändringar utgör en avvikelse från normal prisutveckling. I båda faller gäller därutöver att det måste kunna visas att det varit fråga om en såväl oförutsedd som väsentlig kostnadsändring. Ett sätt att gardera sig mot dessa risker är att avtala om fast pris med indexreglering.

Under krig och krigsförhållanden kan en rätt till tidsförlängning enligt 4 kap. 3 § AB 04/ABT 06 föreligga. Även här vilar dock en tung bevisbörda på entreprenören, som har att visa såväl att ett hinder förelegat som att denne har hindrats att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av detta. Enligt femte punkten i den aktuella bestämmelsen kan i och för sig andra förhållanden föranleda rätt till tidsförlängning, men det gäller under förutsättning att det rör sig om förhållanden som entreprenören kan visa att denna varken har vållat eller bort räkna med och vars menliga inverkan denne inte rimligen kunnat undanröja.

Har du frågor rörande prisändringar i entreprenadförhållanden? Kontakta oss för kvalificerad rådgivning på området.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?