Kunskapsbank

LVU – Hur funkar lagen om vård av unga?

I dagens samhälle mår många barn och unga dåligt och ibland krävs ett ingripande så barnet får den hjälp som behövs. LVU – lagen om vård och unga är den lag som ger socialnämnden rätt att omhänderta barn och unga om de av någon anledning far illa i hemmet. Det kan också vara fråga om upp ett destruktivt beteende hos barnet.

Vad säger lagen?

”Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.” Lag (1990:52) §1 LVU.

Hur funkar Lagen om Vård av Unga?

Ett barn får vård med stöd av LVU på grund av brister i hemförhållandena eller på grund av eget destruktivt beteende. Det krävs också att bristerna i hemmet eller barnets beteendet utgör en konkret risk för att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Brister i hemförhållanden kan vara fysisk eller psykisk misshandel eller att barnet lever i en dålig uppväxtmiljö t.ex. med föräldrar som har missbruksproblem eller som tar ett bristfälligt ansvar för barnet. Eget destruktivt beteende handlar bland annat om att barnet ingått i brottslig verksamhet, missbruk eller prostitution. I många fall kan det vara en kombination av att barnet har en svår hemsituation utan tillräckligt stöd och att barnet själv har ett destruktivt och riskfyllt beteende.

Vårdbehov enligt LVU saknas om vård kan ske på frivillig väg, dvs om vårdnadshavare (vanligtvis föräldrarna) och barnet (över 15 år) accepterar den vård som socialnämnden anser nödvändig. Om det finns anledningar att tro att vården inte kan eller kommer att ske på frivillig väg kan det finnas skäl att vården ska ske enligt LVU.

Om socialtjänsten misstänker att ett barn far illa inleder de en utredning för att bedöma om barnet är i behov av hjälp och stöd. Om inte vårdnadshavarna och barnet (över 15 år) samtycker till de insatser som socialtjänsten anser att barnet behöver kan socialnämnden ansöka om att barnet ska vårdas med stöd av LVU. Barnet och föräldrarna kommer då tilldelas ett offentligt biträde som hjälper under rättsprocessen.

Beslut om vård enligt LVU fattas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. Om läget är akut och barnet är under 20 år kan dock socialnämnden fatta beslut om att barnet ska omhändertas omedelbart. Placeringen av barnet sker då på familjehem eller behandlingshem beroende på situationen och barnets behov.

Tänk på barnens bästa

Målet är att insatser för barn och ungdomar ska ske i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare. Det är därför viktigt att vårdnadshavare, barnet och socialtjänsten har en nära dialog för att söka nå en samsyn om vad som är bäst för barnet i den uppkomna situationen. Barnets bästa har alltid företräde vid konflikt mellan olika intressen och åsikter. Även om barnet vårdas med stöd av LVU har socialnämnden ett ansvar för att barnets behov av umgänge med sina föräldrar och vårdnadshavare så långt som möjligt tillgodoses efter vad som är bäst för barnet.

Vård av unga betyder inte sjukvård utan att barnet ska få omvårdnad och rätt stöd, att någon tar hand om barnet.

Om det skulle bli aktuellt med ett omhändertagande kan barnet och dess vårdnadshavare ges ett offentligt biträde som har till uppgift att ta till vara den unges eller vårdnadshavarens intressen. Om du är orolig för att ditt barn kan komma att omhändertas bör du på ett tidigt stadium kontakta en erfaren jurist som kan hjälpa dig.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?