Kunskapsbank

Om entreprenad- och upphandlingsformer

Entreprenadavtal är en avtalstyp som avser uppförande eller ändring av byggnader och anläggningar. Entreprenadavtal kan reglera mer begränsade byggprojekt, till exempel en badrumsrenovering i en bostadslägenhet eller en tillbyggnad av en sommarstuga. Avtalen kan också avse omfattande byggnadsprojekt till mycket stora värden, såsom broar, tunnlar, sjukhus, flygplatser, kontorshus och flerbostadshus.

Avtal om kommersiella entreprenader är inte reglerade i lag. På sådana avtal tillämpas allmänna rättsprinciper och närliggande lagstiftning i den mån parterna inte särskilt reglerat vad som ska gälla. Bland annat av detta skäl är det vanligt att aktörer inom entreprenadbranschen använder något av de inom branschen etablerade standardavtalen, till exempel AB 04 eller ABT 06.

Entreprenadformerna

I Sverige finns två grundläggande entreprenadformer: totalentreprenad och utförandeentreprenad. Det är de bestämmelser som parterna avtalat om tillsammans med de individuella (administrativa) föreskrifterna som avgör vad som gäller mellan parterna i fråga om entreprenadform med mera.

En totalentreprenad är en entreprenad där entreprenören ansvarar för såväl projekteringen som utförande av arbetena. I denna entreprenadform har entreprenören ett funktionsansvar för entreprenaden, vilket innebär att entreprenören ansvarar för att objektet uppfyller avtalad funktion.

En utförandeentreprenad är en entreprenad där beställaren ansvarar för projekteringen och entreprenören för utförandet. Entreprenören saknar vid denna entreprenadform normalt funktionsansvar. Utförandet av entreprenaden ska uppfylla kravet på fackmässighet.

I praktiken förekommer olika kombinationer av dessa två entreprenadformer. Exempelvis kan inslag av utförandeentreprenadkaraktär förekomma inom ramen för en totalentreprenad om beställaren föreskriver en viss teknisk lösning och därmed ett visst utförande för en viss del av entreprenaden. På samma sätt kan entreprenören inom ramen för en utförandeentreprenad utföra viss projektering av delmoment i entreprenaden.

Upphandlingsformerna

Från formen för entreprenadens genomförande skiljer man hur den upphandlas. Upphandlingsformen reglerar hur många entreprenörer som ska upphandlas samt deras förhållande till varandra. Det förekommer i Sverige två grundläggande upphandlingsformer, delad entreprenad och generalentreprenad, och på samma sätt som vad beträffar entreprenadformerna så finns det ett flertal olika varianter och kombinationer av upphandlingsformerna.

En delad entreprenad innebär att beställaren upphandlar och har avtal med samtliga entreprenörer, varvid dessa entreprenörer blir ”sidoentreprenörer” i förhållande till varandra.

I en generalentreprenad upphandlar beställaren en entreprenör, den så kallade generalentreprenören. Denne upphandlar i sin tur ett antal underentreprenörer, vilka sinsemellan blir sidoentreprenörer. Vid denna upphandlingsform kan beställaren vända sig mot en och samma part med sina anspråk, även om det i och för sig kan vara en annan entreprenör som rent faktiskt utfört arbetet.

Avtalsinnehållet styr

Avslutningsvis ska understrykas att det är innehållet i det enskilda entreprenadavtalet som avgör vilken entreprenadform det blir, det vill säga inte hur man valt att rubricera entreprenaden. Det är därmed av avgörande betydelse att kunna bedöma entreprenadarbetenas omfattning och innehåll så att man på så vis kan välja rätt standardbestämmelser för det enskilda entreprenadavtalet.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?