Kunskapsbank

Påföljder för unga

Den som är 15 år är straffmyndig. Det betyder att personen kan dömas för brott. För unga 15 – 17 år finns särskilda påföljder som ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning och sluten ungdomsvård. Unga mellan 18 – 20 år kan under vissa förutsättningar dömas till samma påföljder men det är inte alls lika vanligt förekommande. Unga kan även dömas till andra straff, till exempel böter och villkorlig dom. Därutöver kan den unge också bli skyldig att betala skadestånd till brottsoffret.

Ungdomstjänst

Den som döms till ungdomstjänst avtjänar sitt straff genom att genomföra mellan 20 och 150 timmar oavlönat arbete, exempelvis i en förening eller en ideell organisation.

Ungdomsvård

Den som har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan dömas till ungdomsvård. Vården och åtgärderna ska syfta till att motverka en ogynnsam utveckling för den som döms för brott. Vården och åtgärderna ska redovisas i en vårdplan respektive ungdomskontrakt. Som exempel på vård är drogförebyggande insatser, familjebehandling och deltagande i olika former av öppna insatser.

Sluten ungdomsvård

Vid allvarligare brottslighet där domstolen anser att påföljden för en ungdom bör bestämmas till fängelse ska, som huvudregel, istället påföljden sluten ungdomsvård väljas. Då är det brottet som sådant som styr påföljdsvalet, inte vårdbehovet, som är fallet vid val av ”vanlig” ungdomsvård. Straffet är tidsbestämt i lägst 14 dagar och högst 4 år. Verkställigheten av straffet sker på särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse. Verkställigheten inleds på en låst avdelning. Sis och socialnämnden samråder under vårdtiden om såväl vården som planeringen för tiden efter frigivningen.

Ungdomsövervakning

Ungdomsövervakning är en relativt ny påföljd som tillkom för att fylla behovet av en påföljd mellan ungdomsvård och sluten ungdomsvård. En ungdomsövervakningspåföljd pågår mellan 6 och 12 månader. Ungdomsövervakningens innehåll fastställs en verkställighetsplan. Det är Kriminalvården som tar fram planen i samråd med den dömde, socialtjänsten och eventuellt dennes vårdnadshavare eller andra personer i den dömdes närhet. Planen innehåller olika delar, men övervakning med fotboja ingår som regel

Mer information om ungdomsövervakning finns på Kriminalvårdens webbplats.

Bevistalan

Om en mycket ung person (under 15 år) är misstänkt för ett brott kan åklagaren begära att domstolen ska pröva om den misstänkte har begått brottet eller inte. En sådan prövning kan bara göras om socialnämnden i kommunen, Socialstyrelsen eller vårdnadshavarna för den misstänkte vill och begär det.

Rättegången går till ungefär på samma sätt som vanligt. Men om domstolen kommer fram till att den misstänkte har begått brottet så döms inte något straff ut eftersom personen ännu inte är straffmyndig.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?