Kunskapsbank

Utsatt för våld eller brott i nära relation?

Våld i nära relation är ett samlingsbegrepp för olika typer av våld. Det drabbar barn och vuxna, kvinnor såväl som män. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Man bör komma ihåg att allt våld i en relation inte är brott i relation. Vanligtvis är psykiskt våld inte brottsligt.

Brott i nära relation

När man talar om brott i nära relation menar man gärningar som är straffbara, vanligen till exempel ofredande, olaga hot, skadegörelse, hemfridsbrott och misshandel. Det sexuella våldet kommer vanligen till uttryck i brott såsom sexuella trakasserier och våldtäkt.

När brott begås i nära relation innebär det oftast att det sker i hemmet, bakom stängda dörrar. Det saknas ofta vittnen som sett händelsen. Ofta står även ord mot ord. Det innebär att det finns vissa svårigheter med att utreda brott i nära relation. Det kan med anledning av detta finnas värde i att man redan tidigt önskar ett målsägandebiträde som kan hjälpa till från polisanmälan till efterföljande domstolsprocess.

Upprepade brott mot en närstående person

Brott som begås mot närstående innebär vanligen att det finns känslomässiga bindningar och lojaliteter mellan gärningsmannen och offret. Det innebär att offret vanligtvis stannar kvar under lång tid tills dess att brottet eller brotten anmäls. När det väl kommer till polisens kännedom handlar det vanligen om upprepade brott mot en närstående. Har gärningarna även varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla och har de ett tidsmässigt samband kan det bli tal om att brotten grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning blir tillämpliga.

Brotten liknar varandra men vid grov kvinnofridskränkning handlar det om att brott begås av en man mot en kvinna som han är eller har varit sammanboende med under äktenskapsliknande former. Grov fridskränkning innefattar allt annat relationsvåld. Det kan vara tal om en relation där gärningsmannen är en kvinna och offret en man, eller där gärningsman och offer är av samma kön. Begreppet närstående omfattar också personer som är närstående på annat sätt t.ex. ett familjeförhållande. Straffskalan för

grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning är fängelse lägst nio månader och högst sex år.

Barnfridsbrott

Från den 1 juli 2021 blir man dömd till barnfridsbrott om man begår vissa brottsliga gärningar mot en närstående eller tidigare närstående, som bevittnas av ett barn som är närstående till gärningsmannen och den som gärningen begås mot. Lagen innebär att barnet i en brottmålsprocess får status som målsägande och har rätt till målsägandebiträde och skadestånd.

Straffskalan för barnfridsbrott är fängelse upp till två år. För ringa fall blir det vanligen tal om böter, men vid grövre fall där gärningen som bevittnats av barnet varit hänsynslöst och av särskild farlig art ligger straffskalan på fängelse lägst nio månader och högst fyra år.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?