Kunskapsbank

Vad är ett äktenskapsförord? När behövs det?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet kommer makarna överens om vilken egendom i äktenskapet som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom.

Syftet med äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma hur det de båda äger ska delas upp vid en bodelning om de skiljer sig. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar där man kan avtala bort hela eller delar av den så kallade giftorätten och göra den till enskild egendom Skrivs inget äktenskapsförord har vardera make rätt till hälften av allt de äger om de skiljer sig. Det spelar ingen roll vem som egentligen äger vad.

När man gifter sig vill man helst inte tänka tanken att äktenskapet en gång ska upphöra. Trots det händer det alla förr eller senare, antingen vid skilsmässa eller vid dödsfall. Och i båda de här fallen kan mycket gräl och förtvivlan undvikas om man har skrivit ett äktenskapsförord.

En bodelning kan bli aktuell om makarna skiljer sig eller om någon av dem avlider. Skiljer makarna sig sker bodelningen mellan makarna och avlider någon av makarna sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo.

Giftorättsgods vs Enskild egendom – Så funkar det

Två grundläggande begrepp vilka du måste förstå innebörden av är giftorättsgods och enskild egendom. All egendom i ett äktenskap är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Det finns inte några andra alternativ.

Vem av makarna som äger egendomen eller om de äger egendomen gemensamt har inte någon betydelse för om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom.

Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods. Egendom som normalt skulle vara giftorättsgods kan enligt äktenskapsbalken 7 kap 2 § göras till enskild egendom på något av följande sätt:

  • makarna ingår ett äktenskapsförord,
  • make får egendom i gåva från annan än maken och med villkor om att egendomen ska vara enskild egendom,
  • make får egendom i arv genom testamente och det i testamentet anges att arvet ska vara enskild egendom, eller
  • make erhåller egendom genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda.

Har egendom inte gjorts till enskild egendom enligt något av dessa alternativ är egendomen att betrakta som giftorättsgods.

Äktenskapsförord – Kan man skriva det själv?

De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och checklistor när de ska upprätta juridiska dokument eftersom det underlättar arbetet och säkerställer att inget missas.

Använd dig gärna av en av våra dokumentmallar för äktenskapsförord, där bestämmelsen redan har formulerats av en jurist. Än bättre är förstås att anlita en jurist som kan upprätta ett äktenskapsförord vilket är anpassat specifikt till din personliga situation med bedömning av om det som exempel föreligger dold samäganderätt eller om det finns skulder som kan påverka utfallet av äktenskapsförordet. Ett äktenskapsförord ska undertecknas av båda makarna och äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket i Äktenskapsregistret.

Är du det minsta osäker på hur du ska formulera makarnas bestämmelse ska du inte själv skriva ditt äktenskapsförord. En felaktig utformad bestämmelse kan få katastrofala följder den dag som äktenskapsförordet ska tillämpas.

Äktenskapsförord eller inte – Hur ska man tänka?

Vi kan inte svara på om du bör skriva ett äktenskapsförord eller inte. Detta är något som du själv får ta ställning till och diskutera med nuvarande eller blivande maka/make.

Det kanske finns egendom som du eller din partner vill ”skydda”. Det kanske handlar om en sommarstuga som har gått i familjen i generationer som man inte vill ska ingå vid en skilsmässa, eller ett företag som den ena av makarna byggt upp och vill hålla utanför om paret går skilda vägar.

Diskutera igenom situationen grundligt så att ni förstår vad ett äktenskapsförord är och vad det innebär samt att ni verkligen förstår varandras motiv för att ingå, eller inte ingå, ett äktenskapsförord. Ta gärna hjälp av jurist för att förebygga framtida diskussioner. Det är att visa omtanke om dem man bryr sig om.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?