Kunskapsbank

Vad är ett servitut?

Ett servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet. Det kan exempelvis gälla att anlägga och använda en väg eller en brunn eller dra ledningar. Ett servitut gäller för fastigheterna som sådana och är därför inte beroende av vem som äger fastigheterna.

Det finns två slag av servitut, nämligen avtalsservitut och officialservitut.

Avtalsservitut

Ett avtalsservitut är en överenskommelse som träffas mellan fastigheternas ägare om hur den ena fastigheten får använda den andra. Avtalet måste ingås skriftligen för att vara giltigt. Det ändamål som tillgodoses genom servitutet måste vara av betydelse för fastigheten som sådan och får alltså inte endast tillgodose en viss ägares specifika behov. Genom inskrivning av avtalsservitutet hos Lantmäteriet skyddas servitutet även för det fall att någon av fastigheterna skulle byta ägare.

Officialservitut

Ett officialservitut bildas genom ett beslut av Lantmäteriet. Beslutet kan överklagas till domstol. Myndigheten bedömer vid en s.k. förrättning om det finns ett viktigt behov för en fastighet som behöver tillgodoses genom att i visst avseende använda en annan fastighet. Officialservitut gäller tills vidare och till dess att ett nytt beslut fattas, exempelvis om det efter en tid visar sig att det behov servitutet skulle tillgodose har upphört.

Tjänande och härskande fastighet
Den tjänande fastigheten är den som upplåter rätt (servitut) åt en annan fastighet. Den härskande fastigheten är den fastighet till vilken rätten upplåts, d.v.s. som har nytta av servitutet.
Tvister gällande servitut
Det är förhållandevis vanligt att grannar hamnar i tvist om ett servitut. Det kan ofta handla om hur servitutet ska tolkas, alltså vad den härskande fastigheten med stöd av servitutet egentligen får göra. Tvister kan även gälla sådant som giltigheten av servitutet.

Ett sätt att undvika framtida tvister är att utforma servitutet på ett tydligt sätt så att det klart framgår vad som får göras med stöd av servitutet, på vilket sätt och om servitutet är lokaliserat till viss plats. Även i övrigt bör ansvarsfördelningen mellan fastigheterna framgå.

Med tanke på att den här typen av tvister riskerar att påverka förhållandet mellan grannarna kan det vara bra att försöka nå en uppgörelse i samförstånd, exempelvis genom att omförhandla och sluta ett nytt servitutsavtal.

Prövning av servitut

Officialservitut omprövas genom ett nytt beslut från Lantmäteriet som då vid en s.k. fastighetsbestämning prövar om behovet av servitut kvarstår och i sådana fall i vilken omfattning och på vilket sätt.

Tvister om sådant som överträdelser och hävning av avtalsservitut prövas av allmän domstol.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?